Apreiškimas 7
LBD-EKU

Apreiškimas 7

7
Dievo tarnų paženklinimas
1Paskui aš regėjau keturis angelus, stovinčius keturiuose žemės kampuose, laikančius #Jer 49,36; Dan 7,2; Zch 6,5keturis žemės vėjus, kad vėjas nepūstų nei žemėje, nei jūroje, nei į medžius. 2Ir išvydau kitą angelą, pakylantį nuo saulėtekio, turintį Gyvojo Dievo antspaudą. Jis šaukė skardžiu balsu keturiems angelams, kuriems buvo leista kenkti žemei ir jūrai: 3„Nekenkite nei žemei, nei jūrai, nei medžiams, kol #Ez 9,4.6paženklinsime antspaudu savo Dievo tarnų kaktas!“ 4Ir aš išgirdau paženklintųjų skaičių – šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai paženklintųjų iš visų Izraelio vaikų giminių:
5Iš Judo giminės dvylika tūkstančių paženklintųjų,
iš Rubeno giminės dvylika tūkstančių,
iš Gado giminės dvylika tūkstančių,
6iš Asero#7,6 ST – Ašeras. giminės dvylika tūkstančių,
iš Neftalio#7,6 ST – Naftalis. giminės dvylika tūkstančių,
iš Manaso giminės dvylika tūkstančių,
7iš Simeono giminės dvylika tūkstančių,
iš Levio giminės dvylika tūkstančių,
iš Isacharo giminės dvylika tūkstančių,
8iš Zabulono giminės dvylika tūkstančių,
iš Juozapo giminės dvylika tūkstančių,
iš Benjamino giminės dvylika tūkstančių paženklintųjų.
Išgelbėtieji iš visų tautų
9Paskui aš regėjau: štai milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir Avinėlio akivaizdoje, apsisiautę baltais drabužiais, su palmių šakomis rankose. 10Jie šaukė skambiu balsu:
„Išgelbėjimas – iš mūsų Dievo,
sėdinčio soste,
ir Avinėlio!“
11Visi angelai, stovintys aplink sostą, vyresniuosius ir keturias būtybes, parpuolė prieš sostą veidais žemėn ir pagarbino Dievą, 12giedodami:
„Amen! Palaima ir šlovė, ir išmintis, ir padėka,
ir garbė, ir galybė, ir stiprybė
mūsų Dievui per amžių amžius! Amen!“
13Tuomet vienas iš vyresniųjų ėmė man kalbėti: „Kas tokie yra ir iš kur atėjo tie, apsivilkę baltais drabužiais?“ 14Aš jam atsakiau: „Mano viešpatie, tu žinai“. Jis man tarė: „Jie atėjo #Dan 12,1; Mt 24,21; Mk 13,19iš didžio sielvarto. Jie išplovė savo drabužius ir juos išbalino Avinėlio krauju.
15Todėl jie stovi priešais Dievo sostą
ir tarnauja jam dieną naktį jo šventykloje,
o Sėdintysis soste išskleis ant jų padangtę.
16 # Iz 49,10 Jie nebealks, nebetrokš,
nebekepinssaulė nė jokia kaitra,
17nes Avinėlis, kuris stovi priešais sostą,
# Ps 23,1; Ez 34,23 juos ganys ir #Ps 23,2; Iz 49,10vedžios
prie gyvybės vandens šaltinių,
ir #Iz 25,8Dievas nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių“.