Apreiškimas 6
LBD-EKU

Apreiškimas 6

6
Avinėlis atplėšia antspaudus
1Aš mačiau, kaip Avinėlis atplėšė pirmąjį iš septynių antspaudų, ir išgirdau vieną iš keturių būtybių tartum griaustinio balsu šaukiant: „Ateik!“ 2Ir aš regėjau: štai pasirodė #Zch 1,8; 6,3.6baltas žirgas ir ant jo raitelis su lanku rankoje. Jam buvo duotas vainikas, ir jis išjojo kaip nugalėtojas, kad dar nugalėtų.
3Kai jis atplėšė antrąjį antspaudą, aš išgirdau antrąją būtybę sakant: „Ateik!“ 4Ir pasirodė #Zch 1,8; 6,2kitas žirgas, ugniaspalvis, ir jo raiteliui buvo leista atimti iš žemės taiką, kad žmonės vieni kitus žudytų; jam buvo duotas didelis kalavijas.
5Kai Avinėlis atplėšė trečiąjį antspaudą, aš išgirdau trečiąją būtybę tariant: „Ateik!“ Ir aš regėjau: štai pasirodė #Zch 6,2.6juodas žirgas, o raitelis turėjo savo rankoje svarstykles. 6Ir aš girdėjau tarytum kokį balsą keturių būtybių viduryje skelbiant: „Kviečių stuopa už denarą, trys miežių stuopos už denarą, bet aliejui ir vynui nedaryk žalos!“
7Kai atplėšė ketvirtąjį antspaudą, aš išgirdau ketvirtosios būtybės balsą sakant: „Ateik!“ 8Ir aš regėjau: štai pasirodė palšas žirgas, o jo raitelio vardas buvo Mirtis, ir paskui jį sekė mirusiųjų pasaulis. Jiems buvo duota valdžia ketvirtadalyje žemės, #Ez 14,21kad žudytų kardu, badu, maru ir žemės žvėrių dantimis.
9Kai Avinėlis atplėšė penktąjį antspaudą, aš pamačiau po aukuru sielas nužudytųjų dėl Dievo žodžio ir dėl liudijimo, kurį jie yra davę. 10Jie šaukė didžiu balsu, klausdami: „Kaip ilgai, Šventasis ir Teisusis Valdove, neteisi ir nekeršysi už mūsų kraują žemės gyventojams?!“ 11Tuomet kiekvienam jų buvo duotas baltas drabužis, ir jiems buvo pasakyta, kad dar truputį palūkėtų, kol į skaičiaus pilnybę įsijungs jų tarnystės draugai ir broliai, kurie turi būti nužudyti kaip ir jie.
12Aš mačiau, kaip jis atplėšė šeštąjį antspaudą. Tuomet kilo #Apr 11,13; 16,18didelis žemės drebėjimas, #Iz 13,10; Jl 2,10; 3,4; 4,15; Mt 24,29; Mk 13,24-25; Lk 21,25saulė pasidarė juoda kaip ašutinis maišas, #Jl 3,4visas mėnulis paraudo lyg kraujas, 13o #Iz 34,4dangaus žvaigždės ėmė kristi žemėn, tarytum baisaus vėjo purtomas figmedis mestų dar neprinokusius vaisius. 14Dangus atitrūko tarsi besivyniojantis knygos ritinys, ir #Apr 16,20visi kalnai ir salos buvo išjudinti iš savo vietų. 15Tuomet žemės karaliai, didikai, karo vadai, turtuoliai, galiūnai, visi vergai ir laisvieji #Iz 2,19.21pasislėpė urvuose ir tarp kalnų uolų. 16Jie #Oz 10,8; Lk 23,30šaukė kalnams ir uoloms: „Griūkite ant mūsų ir paslėpkite mus nuo Sėdinčiojo soste veido ir nuo Avinėlio rūstybės, 17#Jl 2,11; Mal 3,2nes atėjo didi jų rūstybės diena, ir kas galės ištverti?!“