Apreiškimo Jonui 5
LBD-EKU
5
Avinėlis ir knyga
1Dar aš regėjau soste Sėdinčiojo dešinėje #Ez 2,9-10; Iz 29,11knygos ritinį, prirašytą iš vidaus ir iš lauko, užantspauduotą septyniais antspaudais. 2Ir pamačiau galingą angelą, skelbiantį skardžiu balsu: „Kas bus vertas atverti knygą ir nuplėšti nuo jos antspaudus?!“ 3Bet niekas nei danguje, nei žemėje, nei po žeme negalėjo atverti knygos nė pažiūrėti į ją. 4Aš graudžiai pravirkau, kad neatsirado verto atverti knygą ir pasižiūrėti. 5Tuomet vienas vyresnysis man tarė: „Neverk! Štai nugalėjo #Pr 49,9liūtas iš Judo giminės, #Iz 11,1.10Dovydo atžala. Jis atvers knygą ir septynis jos antspaudus“.
6Aš išvydau sosto ir keturių būtybių bei vyresniųjų viduryje #Iz 53,7Avinėlį. Jis buvo tarytum nužudytas ir turėjo septynis ragus ir #Zch 4,10septynias akis, kurios yra septynios Dievo dvasios, siųstos į visą žemę. 7Jis priėjo ir paėmė knygą iš soste Sėdinčiojo dešinės. 8Kai jis paėmė knygą, keturios būtybės ir dvidešimt keturi vyresnieji parpuolė prieš Avinėlį, kiekvienas laikydamas rankose arfą ir aukso indus, pilnus smilkalų, #Ps 141,2tai yra šventųjų maldų. 9Jie giedojo #Ps 33,3; 98,1; Iz 42,10naują giesmę, skelbdami:
„Vertas esi paimti knygą
ir atplėšti jos antspaudus,
nes buvai nužudytas
ir atpirkai Dievui savo krauju žmones
iš visų genčių, kalbų, tautų ir giminių.
10Iš jų tu padarei #Iš 19,6; Apr 1,6mūsų Dievui karalystę bei kunigus,
ir jie karaliaus žemėje“.
11Aš regėjau ir girdėjau balsus #Dan 7,10daugybės angelų aplinkui sostą, būtybes ir vyresniuosius; jų skaičius buvo miriadų miriadai ir tūkstančių tūkstančiai. 12Jie skelbė skambiu balsu:
„Vertas Avinėlis, kuris buvo nužudytas,
imti galybę ir lobį, ir išmintį,
ir stiprybę, ir pagarbą, ir šlovę, ir gyrių!“
13Ir girdėjau, kaip visi kūriniai, esantys danguje, žemėje, po žeme ir jūroje, ir visa, kas juose, skelbė:
„Sėdinčiajam soste ir Avinėliui
tebūnie gyrius ir pagarba, ir šlovė,
ir valdžia per amžių amžius!“
14Keturios būtybės kartojo: „Amen!“ – o vyresnieji puolė ant žemės, reikšdami pagarbą.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis