Patarlės 29
LBD-EKU
29
1Kas dažnai įspėtas įsižeidžia ir užsispiria,
tas bus staiga ir visiškai palaužtas.
2Kai teisieji vyrauja, tauta džiaugiasi,
o kai nedorėliai valdo, tauta dejuoja.
3Žmogus, mėgstantis išmintį, neša savo tėvui laimę,
o kas bendrauja su kekšėmis, tas eikvoja savo turtą.
4Teisingumu karalius padaro savo kraštą saugų,
o tas, kuris užkrauna didelius mokesčius, jį pražudo.
5Žmogus, kuris pataikauja savo artimui,
spendžia pinkles jo kojoms.
6Nedoro žmogaus kaltėje slypi jam spąstai,
o teisusis dainuoja ir džiaugiasi.
7Teisusis rūpinasi beturčių teisėmis,
o nedorėlis tokio rūpinimosi negali suprasti.
8Pašaipūnai sukelia mieste sąmyšį,
o išmintingieji numalšina žmonių įniršį.
9Jei išmintingas žmogus eina su kvailiu į teismą,
kvailys tik niršta ir be saiko juokiasi.
10Kraugeriški žmonės nekenčia doro žmogaus,
o dorieji rūpinasi jo gyvastimi.
11Kvailys išlieja visą savo įniršį,
o išmintingas žmogus santūriai susilaiko.
12Jei valdovas klausosi melo,
visi jo pareigūnai taps nedori.
13Vargšas ir jo engėjas turi ryšį:
jų abiejų akims VIEŠPATS duoda šviesos.
14Jei karalius sąžiningai teisia beturčius,
jo sostas bus amžinai tvirtas.
15Rykštė ir pabarimas duoda išminties,
o vaikas, paliktas sau, yra motinos gėda.
16Kai nedori žmonės paima viršų, padaugėja nusikaltimų,
bet teisieji matys jų žlugimą.
17Drausmink savo vaiką, ir būsi ramus,
o jis tau teiks paguodos.
18Kai nebėra svajonių, tauta praranda savitvardą,
bet tie, kurie laikosi Įstatymo, būna laimingi.
19Tarnas vien žodžiais neišprusinamas;
nors ir supranta, ką sakai, jis nekreipia dėmesio.
20Ar matei žmogų, skubantį neapgalvotai kalbėti?
Iš kvailio galima daugiau tikėtis, negu iš jo!
21Vergas, lepintas nuo mažens,
galų gale taps neklaužada.
22Pikto būdo žmogus sukelia ginčą,
o karštakošis pridaro daug nusikaltimų.
23Žmogaus puikybė jį pažemins,
o nuolankios dvasios žmogus bus pagerbtas.
24Nekenčia savo gyvasties, kas sėbrauja su vagimi,
kas girdi keiksmą, bet nutyli.
25Žmonių baimė spendžia žmogui spąstus,
o kas pasitiki VIEŠPAČIU, tas apsaugomas.
26Daugelis ieško malonės valdovo akyse,
bet tik iš VIEŠPATIES žmogus gauna teises.
27Nedoru žmogumi bjaurisi teisieji,
o doro kelio žmogumi bjaurisi nedorėlis.