Patarlės 11
LBD-EKU

Patarlės 11

11
1Neteisingos svarstyklės pasibjaurėtinos VIEŠPAČIUI,
o sąžiningas svarstis jam teikia malonumą.
2Puikybę lydi gėda,
o pas kukliuosius ateina išmintis.
3Dorųjų sąžiningumas juos veda,
o klastingųjų suktumas juos pražudo.
4Atpildo dieną turtai bus nenaudingi,
o teisumas gelbės nuo mirties.
5Doro žmogaus teisumas išlygina jo kelią,
o nedorėlis pargriūva per savo nedorumą.
6Sąžiningųjų teisumas juos gelbsti,
o klastingieji įkliūna į savo pačių pinkles.
7Nedoro žmogaus viltys pražūva su mirtimi,
ir į turtus sudėta viltis nueina niekais.
8Teisus žmogus ištraukiamas iš vargo,
o nedorėlis užima jo vietą.
9Bedievis savo lūpomis žudo kaimyną,
o teisiuosius gelbsti sumanumas.
10Miestas džiūgauja dėl teisiųjų sėkmės,
o nedorėliams žuvus šaukiama iš džiaugsmo.
11Dorųjų laiminimu miestas statomas,
o nedorėlių lūpomis – griaunamas.
12Kas niekina savo kaimyną, tam trūksta širdies,
o protingas žmogus nutyli.
13Liežuvautojas vaikštinėja išplepėdamas paslaptis,
o patikimas žmogus apie jas neprasitaria.
14Kur nėra kam vadovauti, tauta žūva;
saugumą laiduoja patarėjų gausumas.
15Kas laiduoja už svetimą, daro sau skriaudą,
o kas atsisako tai daryti, neturės rūpesčių.
16Maloninga moteris pelno pagarbą#11,16 Gr. Septuagintos vertime įterpta: „o tą, kuri nekenčia dorybės, apgaubia gėda. Tingus žmogus tampa skurdžiumi,...“,
o aršieji įgyja turtų.
17Žmogaus gerumas teikia gera jam pačiam,
o negailestingas žmogus kenkia sau.
18Nedoras žmogus užsidirba apgaulingą užmokestį,
o sėjantys teisumą gauna tikrą atlyginimą.
19Teisumas – gyvenimo ramstis,
o pikta ieškojimas veda į mirtį.
20 VIEŠPATS bjaurisi suktos širdies žmogumi,
o tie, kurių elgesys be priekaišto, jam patinka.
21Būk tikras, kad nedoras žmogus neliks nenubaustas,
o teisiųjų palikuonys išsigelbės.
22Tarsi aukso žiedas, įvertas kiaulei į snukį,
yra graži moteris, neturinti sveikos nuovokos.
23Teisūs žmonės gali trokšti tik gera,
o nedorėliai gali tikėtis tik pykčio.
24Vieni dosniai dalija ir turtėja,
o kiti šykštauja daryti, kas teisu, ir skursta.
25Dosnus žmogus turtėja,
o kas pagirdo kitus, tas pats bus pagirdytas.
26Kas kaupia grūdų atsargas, tą žmonės keiks,
o kas juos dalija, tas bus palaimintas.
27Kas stengiasi daryti gera, tas užsitarnaus malonės,
o kas ieško pikta, tą ištiks pikta.
28Kas pasitiki savo turtais, tas nuvys,
o teisieji vešės kaip lapija.
29Kas kamuoja savo šeimyną, tas paveldi vėją,
o kvailys yra išmintingųjų vergas.
30Teisus elgesys – gyvybės medis,
o smurtas atima žmonių gyvastį.
31 # 1 Pt 4,18 Jeigu teisus žmogus žemėje susilaukia atpildo,
juo labiau susilauks nedorėlis ir nusidėjėlis!