Skaičių 3
LBD-EKU

Skaičių 3

3
Levio giminė
1Štai Aarono ir Mozės palikuonys tuo metu, kai VIEŠPATS kalbėjosi su Moze ant Sinajaus kalno: 2#Sk 26,60Aarono sūnus pirmagimis Nadabas ir Abihuvas, Eleazaras ir Itamaras. 3Tokie tat yra vardai Aarono sūnų, pateptų būti kunigais, kuriuos jis pašventino eiti kunigo tarnybą. 4Bet #Kun 10,1-2; Sk 26,61Nadabas ir Abihuvas mirė VIEŠPATIES akivaizdoje Sinajaus dykumoje, atnašaudami nešventintą ugnį VIEŠPATIES akivaizdoje. Vaikų jiedu neturėjo. Taigi Eleazaras ir Itamaras ėjo kunigo tarnybą per visą savo tėvo Aarono gyvenimą.
5 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 6„Atvesk Levio giminę arčiau ir pristatyk juos padėti kunigui Aaronui. 7Tarnaudami prie Padangtės, jie atliks pareigas už jį ir visą bendriją priešais Susitikimo Palapinę, tarnaudami prie Padangtės. 8Tarnaudami prie Padangtės, jie turės prižiūrėti visus Susitikimo Palapinės reikmenis ir atlikti izraelitų pareigas. 9Pavesi levitus Aaronui ir jo palikuonims; jie iš izraelitų besąlygiškai jam pavesti. 10O Aaroną ir jo palikuonis paskirsi eiti kunigystės pareigas. Kiekvienas pašalietis, drįstantis brautis, bus nubaustas mirtimi“.
11 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 12„Štai iš izraelitų vietoj motinų įsčias atvėrusių pirmagimių aš paimu levitus. Levitai bus mano, 13#Iš 13,2nes man priklauso visi pirmagimiai. Kai išmarinau visus pirmagimius Egipto žemėje, padariau sau šventus Izraelyje visus pirmagimius – ir žmonių, ir gyvulių pirmagimius. Jie yra mano. Aš esu VIEŠPATS“.
Levitų surašymas
14 VIEŠPATS kalbėjo Mozei Sinajaus dykumoje, tardamas: 15„Padaryk levitų sąrašą pagal protėvių namus ir kiltis. Įrašyk į sąrašą visus vyrus vieno mėnesio ir vyresnius“. 16Mozė padarė jų sąrašą, kaip jam buvo liepta pagal VIEŠPATIES žodį.
17Levio sūnų vardai: Geršonas, Kehatas ir Meraris. 18Štai Geršono sūnų vardai pagal jų kiltis: Libnis ir Šimėjas. 19Kehato sūnūs pagal jų kiltis: Amramas, Iccharas, Hebronas ir Uzielis. 20Merario sūnūs pagal jų kiltis: Machlis ir Mušis. Tokios tat buvo levitų kiltys pagal jų protėvių namus.
21Geršonui priklausė libnių kiltis ir šimių kiltis. Tokios tat buvo geršonų kiltys. 22Iš viso įrašyta į sąrašą, įskaitant visus vyrus vieno mėnesio ir vyresnius, septyni tūkstančiai penki šimtai. 23Geršonų kiltys turėjo statytis palapines į vakarus už Padangtės. 24Jų protėvių namų galva buvo Laelio sūnus Eljasafas. 25Susitikimo Palapinėje Geršono žmonėms buvo pavesta rūpintis viskuo, kas priklausė Padangtės tarnybai, Palapine ir jos priedanga, užuolaida ant Susitikimo Palapinės įėjimo, 26kiemo dangomis, užuolaida ant įėjimo į kiemą, supantį Padangtę bei aukurą, ir dangų virvėmis.
27Kehatui priklausė amramų kiltis, iccharų kiltis, hebronų kiltis ir uzielitų kiltis. Tokios tat buvo kehatų kiltys. 28Skaičiuojant visus vyrus vieno mėnesio ir vyresnius, jų buvo aštuoni tūkstančiai trys šimtai, esančių šventyklos tarnyboje. 29Kehatų kiltys turėjo statytis palapines į pietus nuo Padangtės. 30Kehatų kilčių protėvių namų galva buvo Uzielio sūnus Elicafanas. 31Jiems buvo pavesta rūpintis viskuo, kas susiję su Skrynia, stalu, žvakide, aukurais bei šventyklos reikmenimis, kurie naudojami apeigose, ir užuolaida. 32Vyriausioji levitų galva buvo Aarono sūnus Eleazaras. Jam pavesta prižiūrėti tarnaujančiuosius šventykloje.
33Merariui priklausė machlių kiltis ir mušių kiltis. Tokios tat buvo merarių kiltys. 34Įrašytų į jų sąrašą, įskaitant visus vyrus vieno mėnesio ir vyresnius, buvo šeši tūkstančiai du šimtai. 35Merarių kilčių protėvių namų galva buvo Abihailo sūnus Cūrielis. Jie turėjo statytis palapines į šiaurę nuo Padangtės. 36Merario sūnums buvo pavesta rūpintis viskuo, kas susiję su Padangtės lentomis, kartimis, stulpais, pastovais ir visais reikmenimis, 37taip pat kiemą supančiais stulpais drauge su pastovais, kuoleliais ir virvėmis.
38Į rytus nuo Padangtės, tai yra Susitikimo Palapinės priekyje, į saulėtekio pusę, buvo pastatytos Mozės ir Aarono bei jo sūnų palapinės. Jie atlikinėjo šventyklos tarnybą kaip pareigą izraelitų labui. Kiekvienas pašalietis, išdrįsęs įsibrauti, turėjo būti nubaustas mirtimi. 39Visų į sąrašą įtrauktų levitų, kuriuos Mozė ir Aaronas, vykdydami VIEŠPATIES įsakymą, įtraukė pagal jų kiltis, visų vyrų vieno mėnesio ir vyresnių buvo dvidešimt du tūkstančiai.
Levitų išskyrimas
40Tada VIEŠPATS tarė Mozei: „Įtrauk į sąrašą visus pirmagimius izraelitų vyrus, vieno mėnesio ir vyresnius, ir suskaityk jų vardus. 41Tada paimsi man levitus, – aš esu VIEŠPATS – vietoj visų izraelitų pirmagimių, taip pat levitų galvijus vietoj visų izraelitų galvijų pirmagimių“. 42Tad Mozė įtraukė į sąrašą visus izraelitų pirmagimius, kaip VIEŠPATS buvo jam įsakęs. 43Visų į sąrašą įtrauktų pirmagimių vyrų, vieno mėnesio ir vyresnių, pagal jų vardų skaičių buvo dvidešimt du tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt trys.
44Tada VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 45„Paimk levitus vietoj visų izraelitų pirmagimių ir levitų galvijus vietoj jų galvijų. Levitai priklausys man. Aš esu VIEŠPATS. 46O už du šimtus septyniasdešimt tris izraelitų pirmagimius, viršijančius levitų skaičių, kaip išpirkimo kainą 47už kiekvieną paimsi penkis šekelius pagal šventyklos šekelį, skaičiuodamas dvidešimt gerų viename šekelyje. 48Atiduok Aaronui ir jo sūnums pinigus, kuriais buvo išpirkti viršijantys skaičių“. 49Tad Mozė paėmė išpirkimo pinigus iš tų, kurie viršijo levitų išpirktuosius; 50jis iš izraelitų paėmė pirmagimių pinigus – vieną tūkstantį tris šimtus šešiasdešimt šekelių, skaičiuojant pagal šventyklos šekelį. 51Tada Mozė padavė išpirkimo pinigus Aaronui ir jo sūnums pagal VIEŠPATIES žodį, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs.