Skaičių 4
LBD-EKU

Skaičių 4

4
Kehato kilčių pareigos
1 VIEŠPATS kalbėjo Mozei ir Aaronui, tardamas: 2„Surašykite Kehato žmones atskirai nuo kitų levitų pagal jų protėvių namus ir kiltis, 3nuo trisdešimt metų ir vyresnius ligi penkiasdešimt metų, kurie privalo eiti tarnybą, atlikdami darbus Susitikimo Palapinėje. 4Kehato žmonių tarnyba susijusi su Susitikimo Palapine ir švenčiausiais daiktais.
5Perkeliant stovyklą, Aaronas ir jo sūnūs įeis, nuims skiriančiąją uždangą ir apdengs ja Sandoros Skrynią. 6Ant jos užklos apdangalą iš tehašimo odos, užties skaisčiai mėlyną audinį ir sukiš kartis. 7Ant padėtinės duonos stalo užties mėlyną skarą; sudės ant jo lėkštes, smilkalų indus, liejamųjų atnašų dubenis ir ąsočius; ant jo bus ir įprastinė duona. 8Tada jie užties ant jų tamsiai raudonos spalvos audinį, apdengs jį apdangalu iš tehašimo odos ir sukiš kartis. 9Paėmę mėlyną audinį, apdengs žvakidę su žibintais, žnyplėmis, padėklais ir visais aliejaus indais, kurie jai skirti; 10įvynioję ją drauge su visais reikmenimis į tehašimo odos apdangalą, užkels ant neštuvų. 11Aukso aukurą apdengs mėlynu audiniu, užklos apdangalu iš tehašimo odos ir sukiš kartis. 12Paėmę visus šventyklos tarnyboje naudojamus reikmenis, suvynios į mėlyną audinį, apdengs tehašimo odos apdangalu ir padės ant neštuvų. 13Nuvalę pelenus nuo aukuro, apdengs jį violetiniu audiniu. 14Ant jo sudės visus aukuro reikmenis, naudojamus tarnyboje: keptuves, šakes, kaušus ir dubenis – visus aukuro reikmenis; apdengs jį tehašimo odos apdangalu ir sukiš kartis. 15Tik Aaronui ir jo sūnums pabaigus vynioti šventyklą bei visus reikmenis ir stovyklai leidžiantis į kelionę, teateis Kehato žmonės jų gabenti, kad neprisiliestų prie šventųjų daiktų ir nenumirtų. Tokie tat yra Susitikimo Palapinės daiktai, kuriuos turi gabenti Kehato žmonės.
16Kunigo Aarono sūnui Eleazarui bus pavesta rūpintis aliejumi žibintams, kvapiuoju smilkalu, įprastine javų atnaša ir patepimo aliejumi – priežiūra visos Padangtės ir visko, kas joje, šventykla ir jos reikmenimis“.
17Tada VIEŠPATS kalbėjo Mozei ir Aaronui, tardamas: 18„Neleiskite, kad kehatų kilčių šeima būtų išnaikinta tarp levitų. 19Štai kaip turite elgtis, kad jie išliktų gyvi ir nenumirtų, artindamiesi prie švenčiausių daiktų: Aaronas ir jo sūnūs turi įeiti ir paskirti kiekvienam jo pareigą ir naštą. 20Patys Kehato žmonės, kad nenumirtų, negali eiti į vidų pasižiūrėti į šventuosius daiktus nė akimirkos“.
Geršono kilčių pareigos
21Tada VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 22„Taip pat surašyk Geršono žmones pagal jų protėvių namus ir kiltis. 23Įtrauksi į sąrašą visus nuo trisdešimt metų ir vyresnius ligi penkiasdešimt metų, kurie privalo eiti tarnybą, atlikdami Susitikimo Palapinės tarnybą. 24Geršono kilčių tarnyba apima darbą ir naštų gabenimą. 25Jie neš Padangtės dangas, Susitikimo Palapinę su uždanga ir tehašimo odos priedangą, esančią ant jos, Susitikimo Palapinės įėjimo užuolaidą, 26kiemo dangas, kiemo aplink Padangtę ir aukurą vartų užuolaidą, virves ir visus reikmenis kiemo tarnybai. Jie atliks visa, ką reikia čia padaryti. 27Visos Geršono žmonių pareigos – visas naštų gabenimas ir visa jų tarnyba – bus atliekamos Aaronui ir jo sūnums įsakius. Jiems pavesi rūpintis naštų gabenimu. 28Tokia yra geršonų kilčių tarnyba Susitikimo Palapinei. Jie atliks savo pareigas kunigo Aarono sūnaus Itamaro prižiūrimi.
Merario kilčių pareigos
29Merario žmones įtrauksi į sąrašą pagal jų kiltis ir protėvių namus 30nuo trisdešimt metų ir vyresnius ligi penkiasdešimt metų, kurie privalo eiti tarnybą, atlikdami Susitikimo Palapinės darbus. 31Jiems pavesta gabenti šiuos Susitikimo Palapinės reikmenis: Padangtės lentas, skersinius, stulpus ir pastovus; 32kiemą supančius stulpus su jų pastovais, kuolais bei virvėmis ir visus reikmenis jų tarnybai. Surašykite vardus gabenančių naštas, už kurias kiekvienas atsakingas. 33Tokia tat yra Merario kilčių tarnyba; visa jų tarnyba susijusi su Susitikimo Palapine, kunigo Aarono sūnaus Itamaro prižiūrima“.
Levitų surašymas
34Taigi Mozė ir Aaronas bei bendrijos galvos įtraukė į sąrašą Kehato žmones pagal jų kiltis ir protėvių namus 35nuo trisdešimt metų ir vyresnius ligi penkiasdešimt metų, kurie privalėjo eiti tarnybą, susijusią su Susitikimo Palapine. 36Įtrauktųjų į sąrašą buvo du tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt. 37Tiek buvo sąraše įrašytų iš kehatų kilčių, ėjusių tarnybą Susitikimo Palapinėje. Mozė ir Aaronas įtraukė juos į sąrašą, vykdydami Mozei duotą VIEŠPATIES įsakymą.
38Įtrauktųjų į sąrašą Geršono žmonių pagal jų kiltis ir protėvių namus 39nuo trisdešimt metų ir vyresnių ligi penkiasdešimt metų, privalėjusių eiti tarnybą, susijusią su Susitikimo Palapine, 40sąraše įrašytų pagal jų kiltis ir protėvių namus, buvo du tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt. 41Tiek buvo įtrauktųjų į sąrašą Geršono žmonių, ėjusių tarnybą Susitikimo Palapinėje. Mozė ir Aaronas įtraukė juos į sąrašą, vykdydami VIEŠPATIES įsakymą.
42Įtrauktųjų į sąrašą iš Merario kilčių pagal jų kiltis ir protėvių namus 43nuo trisdešimt metų ir vyresnių ligi penkiasdešimt metų, privalėjusių eiti tarnybą Susitikimo Palapinėje, 44sąraše įrašytų pagal jų kiltis, buvo trys tūkstančiai du šimtai. 45Tiek buvo įrašytųjų į sąrašą iš Merario kilčių, kuriuos Mozė ir Aaronas įrašė į sąrašą, vykdydami Mozei duotą VIEŠPATIES įsakymą.
46Visų į sąrašą įtrauktųjų, kuriuos Mozė ir Aaronas bei Izraelio galvos surašė pagal jų kiltis ir protėvių namus 47nuo trisdešimt metų ir vyresnius ligi penkiasdešimt metų, privalėjusius atlikti tarnybos ir gabenimo darbus, susijusius su Susitikimo Palapine, 48įrašytų į sąrašą buvo aštuoni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt. 49VIEŠPATIES įsakymu per Mozę buvo padarytas jų surašymas, ir kiekvienam nurodyta, kokį darbą turi atlikti ir kokią naštą gabenti. Taip jie buvo surašyti į sąrašą, kaip VIEŠPATS įsakė Mozei.