Skaičių 2
LBD-EKU

Skaičių 2

2
Giminių išdėstymas stovykloje
1 VIEŠPATS kalbėjo Mozei ir Aaronui, tardamas: 2„Izraelitai statysis palapines kiekvienas savo dalinyje, prie savo protėvių namų ženklo. Jie statysis palapines aplinkui Susitikimo Palapinę, atstu nuo jos. 3Rytų pusėje, į saulėtekio pusę, bus Judo stovyklos ženklas ir greta prie gretos. Judo žmonių vadas bus Aminadabo sūnus Nachšonas. 4Jo vyrų, pasak surašymo, buvo septyniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai.
5Šalia jo statysis palapines Isacharo giminė. Isacharo žmonių vadas bus Cuaro sūnus Netanelis. 6Jo vyrų, pasak surašymo, buvo penkiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai.
7Toliau – Zabulono giminė. Zabulono žmonių vadas bus Helono sūnus Eliabas. 8Jo vyrų, pasak surašymo, buvo penkiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai.
9Iš viso įrašyta į sąrašą Judo stovykloje pagal jų gretas šimtas aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai. Jie pakils į kelionę pirmieji.
10Pietų pusėje bus Rubeno stovyklos ženklas ir greta prie gretos. Rubeno giminės vadas bus Šedeūro sūnus Elicūras. 11Jo vyrų, pasak surašymo, buvo keturiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai.
12Šalia jo statysis palapines Simeono giminė. Simeono žmonių vadas bus Cūrišadajo sūnus Šelumielis. 13Jo vyrų, pasak surašymo, buvo penkiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai.
14Toliau – Gado giminė. Gado giminės vadas bus Reuelio sūnus Eljasafas. 15Jo vyrų, pasak surašymo, buvo keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt.
16Iš viso įrašyta į sąrašą Rubeno stovykloje pagal jų gretas šimtas penkiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai penkiasdešimt. Jie pakils į kelionę antrieji.
17Tada Susitikimo Palapinė drauge su levitų stovykla pakils į kelionę viduryje tarp kitų stovyklų. Kaip jie gyveno palapinėse, taip ir keliaus, kiekvienas savo vietoje, prie savo ženklo.
18Vakarų pusėje bus Efraimo stovyklos ženklas ir greta prie gretos. Efraimo žmonių vadas bus Amihudo sūnus Elišama. 19Jo vyrų, pasak surašymo, buvo keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai.
20Šalia jo statysis palapines Manaso giminė. Manaso žmonių vadas bus Pedacūro sūnus Gamelielis. 21Jo vyrų, pasak surašymo, buvo trisdešimt du tūkstančiai du šimtai.
22Toliau – Benjamino giminė. Benjamino giminės vadas bus Gideonio sūnus Abidanas. 23Jo vyrų, pasak surašymo, buvo trisdešimt penki tūkstančiai ir keturi šimtai.
24Iš viso įrašyta į sąrašą Efraimo stovykloje pagal jų gretas šimtas aštuoni tūkstančiai ir vienas šimtas. Jie pakils į kelionę tretieji.
25Šiaurės pusėje bus Dano stovykla, greta prie gretos. Dano žmonių vadas bus Amišadajo sūnus Ahiezeras. 26Jo vyrų, pasak surašymo, buvo šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai.
27Šalia jo statysis palapines Ašero giminė. Ašero žmonių vadas bus Ochrano sūnus Pagielis. 28Jo vyrų, pasak surašymo, buvo keturiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai.
29Toliau – Naftalio giminė. Naftalio žmonių vadas bus Enano sūnus Ahyra. 30Jo vyrų, pasak surašymo, buvo penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai.
31Iš viso įrašyta į sąrašą Dano stovykloje šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai. Jie pakils į kelionę paskutiniai, greta po gretos.“
32Tiek surašyta izraelitų pagal jų protėvių namus. Iš viso įrašyta pagal jų gretas stovyklose šeši šimtai trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt. 33Tačiau levitai nebuvo įrašyti į sąrašą tarp kitų izraelitų, kaip VIEŠPATS ir buvo Mozei įsakęs.
34Izraelitai visa darė, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. Statydamiesi palapines ir keliaudami, jie buvo su savo gretomis, kiekvienas pagal savo kiltį ir protėvių namus.