Skaičių 1
LBD-EKU

Skaičių 1

1
Žmonių surašymas
1 # Sk 26,1-51 Antrųjų metų po išėjimo iš Egipto žemės antro mėnesio pirmą dieną VIEŠPATS kalbėjo Mozei Susitikimo Palapinėje, Sinajaus dykumoje, tardamas: 2„Surašykite visą izraelitų bendriją pagal kiltis ir protėvių namus, įrašydami visus vyrus vardais. 3Tu ir Aaronas surašysite pagal jų gretas visus dvidešimt metų ir vyresnius Izraelio vyrus, tinkamus karinei tarnybai. 4Gausite iš kiekvienos giminės po žmogų, jo protėvių namų galvą, jums padėti. 5Vardai vyrų, kurie jums padės, yra šie: iš Rubeno – Šedeūro sūnus Elicūras, 6iš Simeono – Cūrišadajo sūnus Šelumielis, 7iš Judo – Aminadabo sūnus Nachšonas, 8iš Isacharo – Cuaro sūnus Netanelis, 9iš Zabulono – Helono sūnus Eliabas; 10tarp Juozapo sūnų: iš Efraimo – Amihudo sūnus Elišama, iš Manaso – Pedacūro sūnus Gamelielis, 11iš Benjamino – Gideonio sūnus Abidanas, 12iš Dano – Amišadajo sūnus Ahiezeras, 13iš Ašero – Ochrano sūnus Pagielis, 14iš Gado – Deuelio sūnus Eljasafas, 15iš Naftalio – Enano sūnus Ahyra“. 16Jie buvo bendrijos išrinkti savo protėvių giminių vadai; jie buvo Izraelio tūkstančių galvos. 17Tad Mozė ir Aaronas pasiėmė tuos išvardytus vyrus 18ir antro mėnesio pirmą dieną surinko visą bendriją. Tada izraelitai buvo surašyti pagal savo protėvių namų kiltis, įrašant dvidešimt metų ir vyresnius vyrus vardais. 19Kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs, taip jis ir surašė juos Sinajaus dykumoje.
Dvylika giminių
20Izraelio pirmagimio Rubeno palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus – visų vyrų nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, įrašytų vardais į sąrašą, 21– surašytų iš Rubeno giminės, buvo keturiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai.
22Simeono palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus – visų vyrų nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, įrašytų vardais į sąrašą, 23– surašytų iš Simeono giminės, buvo penkiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai.
24Gado palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, 25– surašytų iš Gado giminės, buvo keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt.
26Judo palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, 27– surašytų iš Judo giminės, buvo septyniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai.
28Isacharo palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, 29– surašytų iš Isacharo giminės, buvo penkiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai.
30Zabulono palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, 31– surašytų iš Zabulono giminės, buvo penkiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai.
32Tarp Juozapo palikuonių – Efraimo palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, – 33surašytų iš Efraimo giminės, buvo keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai.
34Manaso palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, 35– surašytų iš Manaso giminės, buvo trisdešimt du tūkstančiai ir du šimtai.
36Benjamino palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, 37– surašytų iš Benjamino giminės, buvo trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai.
38Dano palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, 39– surašytų iš Dano giminės, buvo šešiasdešimt du tūkstančiai ir septyni šimtai.
40Ašero palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, 41– surašytų iš Ašero giminės, buvo keturiasdešimt vienas tūkstantis ir penki šimtai.
42Naftalio palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, 43– surašytų iš Naftalio giminės, buvo penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai.
44Tiek tat surašė Mozė ir Aaronas drauge su Izraelio vadais, kurių buvo dvylika, po vieną iš kiekvienų protėvių namų. 45Taigi visų izraelitų, įrašytų pagal protėvių namus nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, 46iš viso buvo šeši šimtai trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt. 47Tačiau levitai kartu su kitais nebuvo surašyti pagal jų protėvių giminę#1,47 Žr. Sk 3,14-16.39..
48 VIEŠPATS buvo Mozei kalbėjęs, tardamas: 49„Kartu su kitomis nesurašysi tik Levio giminės, jų surašymo kartu su kitomis giminėmis nedarysi. 50Levitus įpareigosi rūpintis Sandoros Padangte, visais reikmenimis ir viskuo, kas jai priklauso. Jie turi nešti Padangtę ir visus jos reikmenis; ją turės prižiūrėti ir aplink ją palapines statytis. 51Kai Padangtė turės leistis į kelionę, levitai ją nuardys; o kai Padangtė turės būti pastatyta, levitai ją statys. Kas iš pašaliečių prie jos artintųsi, bus nubaustas mirtimi. 52Kiti izraelitai statysis palapines gretomis, kiekvienas savo dalinyje prie savo ženklo. 53Bet levitai statysis palapines aplink Sandoros Padangtę, kad [Dievo] rūstybė neištiktų izraelitų bendrijos. Levitai eis Sandoros Padangtės sargybą“. 54Visa tai izraelitai įvykdė, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs.