Mato 22
LBD-EKU
22
Karalaičio vestuvės
(Lk 14,16-24)
1Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais: 2„Dangaus karalystė panaši į karalių, kuris kėlė savo sūnui vestuves. 3Jis išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį, bet tie nepanorėjo eiti. 4Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus, liepdamas: ‘Sakykite pakviestiesiems: štai aš surengiau pokylį, mano jaučiai ir penimi veršiai papjauti, ir viskas surengta. Ateikite į vestuves!’ 5Tačiau kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas sau: vienas lauko arti, kitas prekiauti, 6o kiti tarnus nutvėrę išniekino ir užmušė. 7Tuomet karalius užsirūstino ir nusiuntęs kariuomenę sunaikino anuos žmogžudžius ir padegė jų miestą. 8Galop jis tarė tarnams: ‘Vestuvės, tiesa, surengtos, bet pakviestieji nebuvo verti. 9Todėl eikite į kryžkeles ir ką tik rasite, kvieskite į vestuves’. 10Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių menė buvo pilna sėdinčių už stalo. 11Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų, neapsirengusį vestuvių drabužiu. 12Jis tarė jam: ‘Bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužio?’ Tasai tylėjo. 13Tuomet karalius paliepė tarnams: #Mt 8,12; 25,30; Lk 13,28‘Suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas’. 14Mat daug pašauktų, bet maža išrinktų“.
Dievas ir ciesorius
(Mk 12,13-17; Lk 20,20-26; Rom 13,7)
15Tuomet fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip jį sugauti kalboje. 16Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti: „Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, nes nežiūri žmonių poaukščių. 17Tad pasakyk, kaip manai: valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne?“ 18Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė: „Kam spendžiate man pinkles, veidmainiai? 19Parodykite man mokesčių pinigą!“ Jie padavė jam denarą. 20Jis paklausė: „Kieno čia paveikslas ir įrašas?“ 21Jie atsakė: „Ciesoriaus“. Tuomet Jėzus tarė: „Atiduokite tad, kas ciesoriaus ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“. 22Tai girdėdami, jie stebėjosi ir palikę jį nuėjo.
Mirusiųjų prisikėlimas
(Mk 12,18-27; Lk 20,27-40)
23Tą pačią dieną atėjo pas jį sadukiejų, kurie #Apd 23,8nepripažįsta mirusiųjų prisikėlimo, ir klausė: 24„Mokytojau, Mozė yra pasakęs: #Įst 25,5Jei kas mirtų bevaikis, tegul jo brolis veda jo žmoną ir pažadina savo broliui palikuonių. 25Šit pas mus yra buvę septyni broliai. Pirmasis vedęs mirė ir neturėdamas vaikų, paliko savo žmoną broliui. 26Taip atsitiko antrajam ir trečiajam iki septintojo. 27Visų paskiausiai numirė ta moteris. 28Tad kai mirusieji prisikels, kuriam iš septynių ji bus žmona? Juk visi yra ją turėję“. 29Jėzus jiems atsakė: „Jūs klystate, nepažindami nei Raštų, nei Dievo galybės. 30Prisikėlę nei ves, nei tekės, bet bus kaip Dievo angelai danguje. 31O apie mirusiųjų prisikėlimą ar nesate skaitę, kas jums Dievo pasakyta: 32#Iš 3,6Aš esu Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas. Jis ne mirusiųjų, bet gyvųjų Dievas!“ 33Tai girdėdama minia stebėjosi jo mokslu.
Didžiausias įsakymas
(Mk 12,28-31; Lk 10,25-28; Rom 13,8-10)
34Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn, 35#Lk 10,25-28ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: 36„Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“ 37Jėzus jam atsakė: #Įst 6,5„Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. 38Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. 39Antrasis – panašus į jį: #Kun 19,18Mylėk savo artimą kaip save patį. 40Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai“.
Mesijas ir Dovydas
(Mk 12,35-37; Lk 20,41-44)
41Kol fariziejai tebebuvo susirinkę, Jėzus juos paklausė: 42„Ką jūs manote apie Mesiją? Kieno jis sūnus?“ Jie atsakė: „Dovydo“. 43Jis tarė jiems: „O kodėl gi Dovydas, Dvasios įkvėptas, vadina jį Viešpačiu, sakydamas:
44 # Ps 110,1 Viešpats tarė mano Viešpačiui:
Sėskis mano dešinėje,
aš patiesiu tavo priešus
tarsi pakojį po tavo kojų.
45Tad jei Dovydas vadina jį Viešpačiu, kaipgi tada jis gali būti jo sūnus?!“ 46Ir nė vienas negalėjo jam atsakyti nė žodžio nei kas nors drįso nuo tos dienos jį klausinėti.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis