Mato 23
LBD-EKU

Mato 23

23
Veidmainystė
(Mk 12,38-40; Lk 11,39-52; 20,46)
1Anuomet Jėzus kreipėsi į minią ir į savo mokinius: 2„Į Mozės krasę atsisėdo Rašto aiškintojai ir fariziejai. 3Todėl visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. 4Jie riša sunkias, nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nė pirštu pajudinti. 5#Mt 6,1Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina #Įst 6,8maldos diržus ir pasididina apsiaustų #Sk 15,38spurgus. 6Jie mėgsta pirmąsias vietas pokyliuose bei pirmuosius krėslus sinagogose, 7mėgsta sveikinimus aikštėse ir trokšta, kad žmonės vadintų juos ‘rabi’#23,7 Aram. „mokytojas“..
8O jūs nesivadinkite ‘rabi’, nes turite vienintelį Mokytoją, o jūs visi esate broliai. 9Ir nė vieno iš savųjų nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį Tėvą danguje. 10Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus. 11#Mt 20,26-27; Mk 9,35; 10,43-44; Lk 22,26Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas. 12#Lk 14,11; 18,14Mat kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas.
13Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs užrakinate žmonėms dangaus karalystę ir nei patys neinate, nei trokštančių į ją patekti neleidžiate.#23,13 Kai kuriuose rankr. įterpiama eil. 14: „Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jus suryjate našlių namus, kalbėdami ilgas maldas; todėl būsite itin rūsčiai teisiami!“
15Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs keliaujate per jūrą ir sausumą, kad laimėtumėte vieną naujatikį, o kai toks atsiranda, jūs padarote iš jo pragaro vaiką, dvigubai blogesnį už jus pačius.
16Vargas jums, aklieji vadai, kurie mokote: ‘Jei kas prisiektų šventove, tai nieko, o jei kas prisiektų šventovės auksu, tai jis įsipareigoja’. 17Kvaili jūs ir akli! Kas gi didesnis – auksas ar šventovė, kuri pašventina auksą? 18Arba, anot jūsų: ‘Jei kas prisiektų aukuru, tai nieko, o jei kas prisiektų atnaša ant aukuro, tai jis įpareigotas’. 19Akli! Kas gi didesnis – atnaša ar aukuras, kuris pašventina atnašą? 20Todėl, kas prisiekia aukuru, tas prisiekia ir tuo, kas ant jo padėta, 21o kas prisiekia šventove, prisiekia ja ir tuo, kuris joje gyvena. 22Ir #Iz 66,1; Mt 5,34kas prisiekia dangumi, prisiekia Dievo sostu ir tuo, kuris jame sėdi.
23Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs duodate #Kun 27,30dešimtinę nuo mėtų, krapų ir kmynų, o pamirštate, kas svarbiausia Įstatyme: teisingumą, gailestingumą ir ištikimybę. Reikia tai daryti ir ano neapleisti! 24Aklieji vadai, jūs iškošiate uodą, o praryjate kupranugarį...
25Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs valote taurės bei dubens išorę, o viduje esate pilni gobšumo ir nesivaldymo. 26Aklasai fariziejau! Pirmiau išvalyk taurės vidų, tai bus tikrai švari ir išorė!
27Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs panašūs į #Apd 23,3pabaltintus antkapius, kurie iš paviršiaus gražiai atrodo, o viduje pilni numirėlių kaulų ir visokių nešvarumų. 28Taip ir jūs iš paviršiaus atrodote žmonėms teisūs, o viduje esate pilni veidmainystės ir nedorumo.
29Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs statote pranašams antkapius, puošiate teisiųjų paminklus 30ir sakote: ‘Jei būtume gyvenę savo protėvių dienomis, nebūtume kartu su jais susitepę pranašų krauju’. 31Taigi jūs patys prieš save liudijate, jog esate pranašų žudytojų vaikai. 32Pripildykite gi savo tėvų saiką!
Neišvengiama bausmė
(Lk 11,49-51)
33Gyvatės! #Mt 3,7; 12,34; Lk 3,7Angių išperos! Kaip jūs ištrūksite nuo pasmerkimo į pragarą?! 34Todėl štai siunčiu pas jus pranašų, išminčių ir Rašto aiškintojų. Vienus jų jūs užmušite ir nukryžiuosite, kitus plaksite sinagogose ir persekiosite nuo miesto iki miesto, 35kad ant jūsų kristų visas nekaltas kraujas, pralietas žemėje, pradedant teisiojo #Pr 4,8Abelio krauju ir baigiant krauju Barachijo#23,35 Barachijas (ST – Jeberechijas) – pranašo Zacharijo tėvo vardas (žr. Zch 1,1), čia klaidingai priskirtas nužudytojo Zacharijo tėvui Jehojadai (žr. 2 Met 24,20-22). sūnaus #2 Met 24,20-21Zacharijo, kurį jūs nužudėte tarp šventovės ir aukuro. 36Iš tiesų sakau jums: visa tai ištiks šitą kartą.
Perspėjimas Jeruzalei
(Lk 13,34-35)
37Jeruzale, Jeruzale! Tu žudai pranašus ir užmuši akmenimis tuos, kurie pas tave siųsti. Kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, kaip višta surenka savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai! 38Štai jūsų namai bus jums palikti tušti. 39Taigi aš jums sakau: nuo dabar jūs manęs nebematysite, kol netarsite: #Ps 118,26Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!“