Luko 12
LBD-EKU

Luko 12

12
Tiesumas ir drąsa
(Mt 10,26-33)
1Tuo tarpu susirinko tūkstančiai žmonių, kad vieni kitus trypė. Tada Jėzus pradėjo kalbėti pirmiausia savo mokiniams: „#Mt 16,6; Mk 8,15Saugokitės fariziejų raugo, tai yra veidmainystės! 2#Mk 4,22; Lk 8,17Nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. 3Ką kalbėjote patamsyje, skambės šviesoje, ir ką šnibždėjote į ausį kambariuose, bus skelbiama nuo stogų! 4Aš sakau jums, savo bičiuliams: nebijokite tų, kurie žudo kūną ir paskui nebegali daugiau kenkti. 5Aš parodysiu, ko turite bijoti: bijokite to, kuris nužudęs turi galią įstumti į pragarą. Taip, sakau jums, šito bijokite!
6Argi ne penki žvirbliai parduodami už du skatikus#12,6 Pažod.: „asus“.? Tačiau nė vienas jų nėra Dievo užmirštas. 7Žinokite, kad net visi jūsų galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite! Jūs vertesni už daugybę žvirblių.
8Aš jums sakau: kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą ir Žmogaus Sūnus išpažins Dievo angelų akivaizdoje. 9O kas manęs išsigins žmonių akivaizdoje, to bus išsiginta Dievo angelų akivaizdoje. 10#Mt 12,32; Mk 3,29Kas tartų žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas piktžodžiautų Šventajai Dvasiai, tam nebus atleista.
11 # Mt 10,19-20; Mk 13,11; Lk 21,14-15 Kai jie ves jus į sinagogas pas viršininkus ar vyresnybes, nesirūpinkite, kaip ginsitės ar ką atsakinėsite, 12nes Šventoji Dvasia tą pačią valandą jus pamokys, ką kalbėti“.
Turto menkystė
13Vienas iš minios jam tarė: „Mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą“. 14Jis atsakė: „Žmogau, kas gi mane skyrė jūsų teisėju ar dalytoju?“ 15Ir dar pridūrė: „Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto“. 16Jis pasakė jiems palyginimą: „Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. 17Jis pradėjo sau vienas svarstyti: ‘Ką man čia dabar padarius? Neturiu kur sukrauti derliaus’. 18Galop jis tarė: ‘Štai ką padarysiu: nugriausiu savo klojimus, statysiuos didesnius ir į juos sugabensiu visus javus ir visas gėrybes. 19Tada tarsiu savo sielai: mano siela, tu turi daug gėrybių, sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai pokyliauk!’ 20O Dievas jam tarė: ‘Kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės. Kam gi atiteks, ką susikrovei?’ 21Taip būna tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą“.
Pasitikėjimas Apvaizda
(Mt 6,25-33)
22Tada Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Todėl aš jums sakau: per daug nesirūpinkite gyvybe, ką valgysite, nė savo kūnu, ką vilkėsite. 23Gyvybė svarbesnė už maistą, o kūnas už drabužį. 24Pasižiūrėkite į varnus. Jie nesėja ir nepjauna, neturi nei sandėlių, nei kluonų, bet Dievas juos maitina. Jūs nepalyginti vertesni už paukščius! 25Kas gi jūsų galėtų savo rūpesčiu bent per sprindį prailginti sau gyvenimą?! 26Tad jei jūs neįstengiate padaryti net mažmožio, tai kam rūpinatės kitais dalykais? 27Įsižiūrėkite, kaip auga lelijos. Jos neverpia ir neaudžia. Bet sakau jums: nė #1 Kar 10,4-7; 2 Met 9,3-6Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena jų. 28Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, šiandien žydinčią, o rytoj metamą į krosnį, tai dar labiau pasirūpins jumis, mažatikiai! 29Tad neklausinėkite, ką valgysite ar gersite, ir nebūgštaukite! 30Visų tų dalykų vaikosi šio pasaulio pagonys. O jūsų Tėvas žino, kad viso to jums reikia. 31Verčiau ieškokite jo karalystės, o tai bus jums pridėta.
32Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę!
Tikrasis lobis
(Mt 6,20-21)
33Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandys nesuės. 34Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis.
Budrūs tarnai
(Mt 24,43-51; Mk 13,33-37)
35Tebūnie #Iš 12,11jūsų strėnos sujuostos ir #Mt 25,1-13žiburiai uždegti. 36Jūs #Mk 13,34-36būkite panašūs į žmones, kurie laukia savo šeimininko, grįžtančio iš vestuvių, kad kai tik jis parvyks ir pasibels, tuojau atidarytų. 37Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius. Iš tiesų sakau jums: jis susijuos, susodins juos prie stalo ir eidamas aplinkui patarnaus jiems. 38Jeigu jis sugrįžtų antrosios ar trečiosios nakties sargybos metu ir rastų juos budinčius, laimingi jie! 39#Mt 24,43-44Įsidėmėkite: jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, neleistų jam įsilaužti į savo namus. 40Ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“.
41Tuomet Petras paklausė: „Viešpatie, ar šį palyginimą pasakei tik mums, ar visiems?“ 42Viešpats atsakė: „Kas yra tas ištikimas ir sumanus prievaizdas, kurį šeimininkas paskirs vadovauti šeimynai ir deramu laiku ją maitinti? 43Laimingas tarnas, kurį sugrįžęs šeimininkas ras taip darantį. 44Sakau jums tiesą: jis paskirs jį valdyti visų savo turtų. 45Bet jeigu anas tarnas pasakys pats sau: ‘Mano šeimininkas neskuba grįžti’, ir ims mušti tarnus bei tarnaites, valgyti, gerti ir girtuokliauti, 46tai to tarno šeimininkas sugrįš vieną dieną, kai jis nelaukia, ir tokią valandą, kurią jis nė manyti nemano. Jis žiauriai nubaus#12,46 Pažod.: „sukapos“. jį, ir jam teks neištikimųjų likimas.
47Tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nieko neparuošia ir pagal jo valią nedaro, bus smarkiai nuplaktas. 48O kuris nežino [šeimininko valios], kad ir baustinai pasielgęs, bus mažai plakamas. Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta, ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota.
Nesantarvė dėl Jėzaus
(Mt 10,34-36)
49Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų! 50Aš turiu būti #Mk 10,38pakrikštytas krikštu ir taip nerimstu, kol tai išsipildys!
51Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemei ramybės?! Ne, sakau jums, ne ramybės, o nesantarvės. 52Nuo dabar penki vienuose namuose bus pasidaliję: trys prieš du ir du prieš tris. 53#Mch 7,6Tėvas stos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą, motina prieš dukterį, o duktė prieš motiną; anyta prieš marčią, ir marti prieš anytą“.
Laiko ženklai
(Mt 16,2-3; 5,25-26)
54Jėzus pasakė ir minioms: „Matydami debesį, kylantį vakaruose, jūs tuoj pat sakote: ‘Ateina lietus’, ir taip atsitinka. 55Pučiant pietų vėjui, jūs tvirtinate: ‘Bus karšta’, ir taip iš tiesų esti. 56Veidmainiai! Jūs mokate išaiškinti, ką reiškia žemės ir dangaus išvaizda, tai kodėl gi neišsiaiškinate šio laiko prasmės? 57Kodėl gi patys nenusprendžiate, kas teisu?
58Kai eini su ieškovu pas vyresnybę, pasistenk dar kelyje su juo sulygti, kad jis tavęs kartais nenusitemptų pas teisėją, teisėjas neatiduotų teismo vykdytojui, o teismo vykdytojas neįmestų tavęs į kalėjimą. 59Sakau tau: iš ten neišeisi, kol neatsiteisi ligi paskutinio skatiko#12,59 Pažod.: „leptono“.“.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.