Luko 11
LBD-EKU

Luko 11

11
„Tėve mūsų“
(Mt 6,9-13)
1Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: „Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius“. 2Jėzus tarė jiems: „Kai melsitės, sakykite:
‘Tėve, teesie šventas tavo vardas.
Teateinie tavo karalystė.
3Kasdienės mūsų duonos duok mums kasdien
4ir atleisk mums mūsų kaltes,
nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas.
Ir nevesk mūsų į pagundą’“.
Ištverminga malda
(Mt 7,7-11; Jn 14,13-14)
5Jėzus dar kalbėjo jiems: „Kas nors iš jūsų turės draugą ir nuėjęs pas jį vidurnaktį sakys: ‘Bičiuli, paskolink man tris kepaliukus duonos, 6nes draugas iš kelionės pas mane atvyko ir aš neturiu ko jam padėti ant stalo’. 7O anas iš vidaus atsilieps: ‘Nekvaršink manęs! Durys jau uždarytos, o aš su vaikais lovoje, negaliu keltis ir tau duoti’. 8Aš jums sakau: jeigu nesikels ir neduos jam duonos dėl bičiulystės, tai dėl jo įkyrumo atsikels ir duos, kiek tik jam reikia.
9Tad ir aš jums sakau: prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus atidaryta. 10Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma. 11Kur jūs matėte tokį tėvą, kad duonos prašančiam vaikui duotų akmenį?! Ar prašančiam žuvies atkištų gyvatę? 12Arba prašančiam kiaušinio duotų skorpioną? 13Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie jį prašo“.
Jėzus ir Belzebulas
(Mt 12,22-30; Mk 3,22-27)
14Kartą Jėzus išvarė nebylumo demoną. Demonui išėjus, nebylys prakalbėjo, ir minia stebėjosi. 15Kai kurie žmonės sakė: #Mt 9,34; 10,25„Jis išvaro demonus demonų valdovo Belzebulo galia“. 16Kiti, mėgindami jį, #Mt 12,38; 16,1; Mk 8,11reikalavo ženklo iš dangaus. 17Žinodamas, ką jie mano, Jėzus jiems tarė: „Kiekviena suskilusi karalystė bus sunaikinta, ir namai grius ant namų. 18Jeigu ir šėtonas pasidalijęs, tai kaip išsilaikys jo karalystė?! Jūs sakote mane išvejant demonus Belzebulo galia. 19Jeigu jau aš išvarau juos Belzebulo galia, tai kieno galia išvaro jūsų sekėjai#11,19 Pažod.: „jūsų sūnūs“.? Todėl jie bus jūsų teisėjai. 20Bet jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jus atėjo Dievo karalystė.
21Kai apsiginklavęs galiūnas sergi savo sodybą, tada ir jo turtas apsaugotas. 22Bet jei užpuls stipresnis ir jį nugalės, tai atims jo ginklus, kuriais tas pasitikėjo, ir išdalys grobį.
23 # Mk 9,40 Kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas nerenka su manimi, tas barsto.
Nelabojo sugrįžimas
(Mt 12,43-45)
24Netyroji dvasia, išėjusi iš žmogaus, klaidžioja bevandenėse vietose, ieškodama poilsio. Neradusi ji sako sau: ‘Grįšiu į savo namus, iš kur išėjau’. 25Sugrįžusi randa juos iššluotus ir išpuoštus. 26Tada eina, pasiima kitas septynias dvasias, dar piktesnes už save, ir įėjusios jos ten apsigyvena. Ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirma“.
Jonos ženklas
(Mt 12,38-42)
27Jam bekalbant, viena moteris iš minios garsiai sušuko: „Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo, ir krūtys, kurias žindai!“ 28O jis atsiliepė: „Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi“.
29Žmonėms gausiai susirinkus, Jėzus pradėjo kalbėti: „#Mt 16,4; Mk 8,12Ši karta yra pikta karta. Ji reikalauja ženklo, bet jai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas. 30Kaip #Jon 3,4Jona buvo ženklas nineviečiams, taip Žmogaus Sūnus bus šiai kartai. 31#1 Kar 10,1-10; 2 Met 9,1-12Pietų šalies karalienė#11,31 Žr. 1 Kar 10,1-10. teismo dieną prisikels drauge su šios kartos žmonėmis ir juos pasmerks. Juk ji atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamono išminties, o štai čia daugiau negu Saliamonas. 32Ninevės gyventojai teismo dieną kelsis su šia karta ir ją pasmerks, nes #Jon 3,5jie atsivertė, išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau negu Jona.
Žiburio šviesa
(Mt 5,15; 6,22-23; Mk 4,21; Lk 8,16)
33 # Mt 5,15; Mk 4,21; Lk 8,16 Niekas uždegto žiburio nededa į slėptuvę ar po indu, bet stato jį į žibintuvą, kad įeinantys matytų šviesą. 34Kūno žiburys yra tavoji akis. Todėl jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. O jeigu tavo akis nesveika, tavo kūnas skendės tamsoje. 35Todėl žiūrėk, kad tavoji šviesa nebūtų tamsybė! 36Taigi jei visam tavo kūnui šviesu, ir niekas jo netemdo, tai jis ir bus šviesus, lyg būtum apšviestas žiburio spindulių“.
Prieš fariziejus
(Mt 23,13-36)
37Jėzui tebekalbant, vienas fariziejus pasikvietė jį pietų. Įėjęs jis sėdosi už stalo. 38Tai matydamas fariziejus nusistebėjo, kad jis nenusimazgojo rankų prieš valgį. 39O Viešpats kreipėsi į jį: „Kaip tik jūs, fariziejai, valote taurės ir dubens išorę, o viduje esate pilni gobšumo ir nelabumo. 40Neišmanėliai! Argi išorės kūrėjas nėra sukūręs ir vidaus?! 41Verčiau duokite žmonėms iš savo vidaus tarsi išmaldą, ir viskas jums bus nesutepta. 42Vargas jums, fariziejai! Jūs duodate #Kun 27,30dešimtinę iš mėtų, rūtų ir kitokių žolelių, o nepaisote teisingumo ir Dievo meilės. Reikia šitai daryti ir ano neapleisti! 43Vargas jums, fariziejai! Jūs taip mėgstate pirmąsias kėdes sinagogose ir sveikinimus turgavietėse! 44Vargas jums! Esate lyg apleisti kapai, kuriuos žmonės nepastebėdami mindžioja“.
45Tada vienas Įstatymo mokytojas atsiliepė: „Mokytojau, taip kalbėdamas, tu ir mus įžeidi“. 46Jis atsakė: „Vargas ir jums, Įstatymo mokytojai! Jūs kraunate žmonėms nepakeliamas naštas, o patys tų naštų nė vienu pirštu nepajudinate. 47Vargas jums! Jūs statote pranašams paminklus, o jūsų tėvai juos žudė! 48Taigi jūs liudijate ir pritariate savo tėvų darbams. Jie žudė, o jūs statote paminklus.
49Štai kodėl Dievo Išmintis yra pasakiusi: ‘Aš siųsiu pas juos pranašų ir apaštalų, o jie vienus žudys, kitus persekios, 50kad iš šios kartos būtų pareikalauta visų pranašų kraujo, pralieto nuo pasaulio sutvėrimo, 51pradedant #Pr 4,8Abelio krauju iki kraujo #2 Met 24,20-21Zacharijo, kuris buvo nužudytas tarp aukuro ir šventovės’. Taip! Aš sakau, jog bus pareikalauta jo iš šios kartos.
52Vargas jums, Įstatymo mokytojai! Jūs pasisavinote pažinimo raktą, bet patys nėjote ir norintiems įeiti kliudėte“.
53Jam iš ten išėjus, Rašto aiškintojai bei fariziejai pradėjo smarkiai jį pulti ir visaip kamantinėti, 54tykodami ką nors pagauti iš jo lūpų.