Luko 13
LBD-EKU
13
Raginimas atsiversti
(Jn 8,24)
1Tuo pačiu metu atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas sumaišęs su jų aukomis. 2Tada Jėzus pasakė jiems: „Ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo?! 3Anaiptol, sakau jums! Bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. 4Arba anie aštuoniolika, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo [tvenkinio] ir užmušė; jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus?! 5Ne, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite“.
Nevaisingas figmedis
6Jėzus pasakė palyginimą: „Vienas žmogus turėjo savo vynuogyne pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado. 7Ir tarė sodininkui: ‘Štai jau treji metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių, ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemę alina!’ 8Anas jam sako: ‘Šeimininke, palik jį dar šiais metais. Aš jį apkasiu ir patręšiu. 9Rasi jis dar duos vaisių. O jei ne, tada jį iškirsdinsi’“.
Jėzus vėl gydo šabo dieną
10Šabo dieną Jėzus mokė sinagogoje. 11Čia pasitaikė moteris, aštuoniolika metų kenčianti nuo ligos dvasios. Ji buvo sutraukta ir visiškai negalėjo išsitiesti. 12Jėzus pamatęs pasišaukė ją ir tarė: „Moterie, esi išvaduota iš savo ligos!“ 13Jis uždėjo ant jos rankas, toji bemat atsitiesė ir ėmė šlovinti Dievą. 14Tada sinagogos vyresnysis, supykęs, kad Jėzus gydė šabo dieną, pasakė miniai: #Iš 20,9-10; Įst 5,13-14„Dirbamos yra šešios dienos. Ateikite jomis ir gydykitės, o ne per šabą!“ 15Viešpats jam atsakė: „Veidmainiai! Argi kas iš jūsų neatriša šabo dieną nuo ėdžių savo jaučio ar asilo ir nenuveda pagirdyti?! 16Argi šios Abraomo dukters, kurią šėtonas laikė sukaustęs jau aštuoniolika metų, nereikėjo išvaduoti iš pančių šabo dieną?“ 17Jam tai kalbant, visi jo priešai susigėdo, o visa minia džiaugėsi šlovingais jo darbais.
Garstyčios grūdelis ir raugas
(Mt 13,31-33; Mk 4,30-32)
18Jėzus kalbėjo: „Į ką panaši Dievo karalystė, ir su kuo man ją palyginti? 19Ji panaši į garstyčios grūdą, kurį ėmė žmogus ir pasėjo savo darže. Jis išaugo į medelį, ir #Ez 17,23; 31,6; Dan 4,9.18padangių sparnuočiai susisuko lizdus jo šakose“.
20Jis vėl tarė: „Su kuo man palyginti Dievo karalystę? 21Ji panaši į raugą, kurį ėmusi moteris įmaišė į tris saikus#13,21 Gr: „satonas“, hebr. „seja“. miltų, ir nuo jo viskas įrūgo“.
Siauras išganymo takas
(Mt 7,13-14)
22Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę. 23Kažkas jį paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“ Jis pasakė jiems: 24„Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs.
Perspėjimas netikintiems
(Mt 7,21-23; 8,11-12; Mk 10,31)
25Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, stovėdami lauke jūs pradėsite belsti į duris ir prašyti: ‘Viešpatie, atidaryk mums!’ O jis atsakys: ‘Aš nežinau, iš kur jūs’. 26Tada imsite dėstyti: ‘Mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, tu mokei mūsų gatvėse...’ 27O jis jums tars: ‘Aš nežinau, iš kur jūs. #Ps 6,8Eikite šalin nuo manęs, visi piktadariai!’
28 # Mt 8,11-12 # Mt 22,13; 25,30 Tai bus verksmo ir dantų griežimo, kai Dievo karalystėje pamatysite Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir visus pranašus, o patys būsite išvaryti laukan. 29Ir ateis iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų, ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje. 30Ir štai #Mt 19,30; 20,16; Mk 10,31yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmų, kurie bus paskutiniai“.
Atsakymas Erodui
31Tuo pačiu metu atėjo keli fariziejai ir įspėjo Jėzų: „Eik iš čia, pasišalink, nes Erodas nori tave nužudyti“. 32Jis atsakė jiems: „Eikite ir pasakykite tam lapei: ‘Štai aš išvarinėju demonus ir gydau šiandien, tai darysiu ir rytoj, o trečią dieną būsiu visa atlikęs. 33Bet šiandien ir rytoj, ir poryt aš turiu keliauti; nedera juk pranašui žūti ne Jeruzalėje’.
Perspėjimas Jeruzalei
(Mt 23,37-39)
34Jeruzale, Jeruzale! Tu žudai pranašus ir užmuši akmenimis tuos, kurie pas tave siųsti. Kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus tarsi višta savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai! 35Štai paliekami jums jūsų namai. Ir aš sakau jums: jūs manęs nebematysite, kol ateis laikas, kada tarsite: #Ps 118,26‘Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!’“

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis