Jeremijo 50
LBD-EKU
50
Pranašavimas Babilonui
1 VIEŠPATIES žodis #Iz 13,1–14,23; 47,1-15Babilonui, chaldėjų kraštui, per pranašą Jeremiją.
2„Praneškite ir paskelbkite tautoms,
iškelkite ženklą, paskelbkite!
Neslėpkite, bet sakykite:
‘Babilonas paimtas,
Belis sugėdintas,
Merodachas sudaužytas,
Babilono dievų statulos sugėdintos,
sudaužyti jo stabai’.
3Mat iš šiaurės prieš jį atžygiavo tauta#50,3 T. y. Kyro valdomi persai.,
kuri pavers jo kraštą tyrais.
Niekas jame nebegyvens,
žmonės ir gyvuliai išlakstys.
4Tomis dienomis ir tuo metu, – tai VIEŠPATIES žodis, –
Izraelio tauta drauge su Judo tauta ateis
ir verkdami eis ieškoti VIEŠPATIES, savo Dievo.
5Jie klaus kelio į Sioną,
gręš savo veidus ten link.
Jie ateis ir glausis prie VIEŠPATIES
amžinąja Sandora, kuri niekada nebus užmiršta.
6Mano tauta buvo paklydusios avys;
jų piemenys juos paklaidino,
išgindami į kalnus klajoti.
Klajodami nuo kalno prie kalvos
jie užmiršo savo avidę.
7Rijo juos visi, kas tik sutiko,
o jų priešai sakė:
‘Mes nenusikalstame;
jie nusidėjo VIEŠPAČIUI, teisumo buveinei,
VIEŠPAČIUI, savo tėvų vilčiai’.
8 # Apr 18,4 Bėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto,
būkite kaip ožiai kaimenės priekyje!
9Štai sukelsiu ir atvesiu prieš Babiloną
būrį galingų tautų iš šiaurės krašto.
Jos išsirikiuos mūšiui,
ir jis bus paimtas.
Jų strėlės kaip įgudusio galiūno,
kuris niekada negrįžta tuščiomis rankomis.
10Chaldėja virs grobiu,
ir visi jos grobėjai bus sotūs, – tai VIEŠPATIES žodis. –
11Nors jūs džiaugiatės, nors jūs džiūgaujate,
mano paveldo grobikai,
nors jūs laigote kaip veršiai pievoje
ir žvengiate kaip eržilai,
12jūsų motina bus labai sugėdinta,
jus pagimdžiusioji raudonuos iš gėdos.
Tikėk manimi! Ji bus paskutinė tarp tautų,
išdžiūvusi ir nevaisinga dykuma!
13Dėl VIEŠPATIES pykčio Babilonas taps negyvenamas
ir visas virs tyrais.
Kas tik eis pro Babiloną, tas baisėsis,
neteks žado, pamatęs jo žaizdas.
14Rikiuokitės aplink Babiloną mūšiui, lankininkai,
leiskite į jį strėles, netaupykite,
nes jis nusidėjo VIEŠPAČIUI.
15Iš visų pusių rėkite kovos šūkius!
Jis pasidavė,
krito jo pylimai,
nugriauti jo sienų mūrai!
Juk tai VIEŠPATIES kerštas:
keršykite jam, darykite, kaip jis jums darė!
16Atimkite iš Babilono sėjėją
ir laikantį pjautuvą pjūties metu!
Bijodami niokojančio kalavijo
visi grįš pas savo tautas,
ir kiekvienas bėgs į savo kraštą.
17Izraelis – išblaškyta kaimenė, vaikoma liūtų. Pirma jį rijo Asirijos karalius, galop Babilono karalius Nebukadnecaras graužė jo kaulus. 18Todėl, – taip kalba Galybių VIEŠPATS, Izraelio Dievas, – tikėk manimi! Nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių. 19Bet Izraelį sugrąžinsiu į jo ganyklą; jis ganysis ant Karmelio ir Bašane, numalšins savo alkį Efraimo kalvose ir Gileade. 20Tomis dienomis ir tuo metu, – tai VIEŠPATIES žodis, – bus ieškoma Izraelio kaltės, tačiau jos nebebus, ir Judo nuodėmių, tačiau jų nebeatsiras, nes atleisiu tam likučiui, kurį išgelbėjau.
21Žygiuok į Merataimų#50,21 Simbolinis Babilono vardas. kraštą,
žygiuok į jį,
pulk Pekodo#50,21 Simbolinis Babilono vardas. gyventojus!
Žudyk ir paskirk sunaikinti, – tai VIEŠPATIES žodis, –
padaryk visa, ką tau įsakiau!
22Krašte mūšio sąmyšis,
baisus sunaikinimas!
23Koks sumažintas ir sutrupintas visos žemės kūjis!
Kokiu siaubo reginiu tapo Babilonas tautoms!
24Tu sau pačiam pasistatei spąstus
ir buvai pagautas, Babilone,
bet to nesuvokei.
Tu buvai pastebėtas ir pagautas,
nes drįsai mesti iššūkį VIEŠPAČIUI.
25 VIEŠPATS atidarė savo ginklų sandėlį
ir pasiėmė savo rūsčio ginklus,
nes Viešpats, Galybių DIEVAS,
turi darbo chaldėjų krašte.
26Žygiuokite į jį iš visų pusių,
atidarykite jo svirnus!
Supilkite jį tarsi grūdus į krūvas
ir visiškai sunaikinkite!
Nepalikite jam nė likučio!
27Išpjaukite visus jo jaučius,
tebūna jie visi paskersti!
Vargas jiems, nes atėjo jų diena,
jų bausmės metas!
28Klausykitės!
Bėgliai ir pabėgėliai iš Babilono krašto atskuba
skelbti VIEŠPATIES, mūsų Dievo, keršto,
keršto už jo Šventyklą.
29Sušaukite lankininkus į Babiloną,
visus pajėgiančius įtempti lanką.
Apsupkite jį iš visų pusių,
niekam neleiskite ištrūkti.
# Apr 18,6 Atlyginkite jam pagal jo darbus,
elkitės su juo, kaip jis elgėsi su kitais,
nes jis įžeidė VIEŠPATĮ, Izraelio Šventąjį.
30Taip jo aikštėse kris jo jauni vyrai,
ir tą dieną bus sunaikinti visi jo kariai, –
tai VIEŠPATIES žodis.
31Žiūrėk! Aš priešingas tau, įžūlusis žmogau, –
tai Viešpaties, Galybių DIEVO, žodis, –
nes atėjo tavo diena,
tavo bausmės metas.
32Įžūlusis žmogus svirduliuos ir parkris,
niekas jo nepakels.
Užkursiu ugnį jo miestuose,
ir ji suris visa aplink jį“.
33Taip kalba Galybių VIEŠPATS:
„Izraelio žmonės engiami,
drauge su jais ir Judo žmonės.
Visi, išvariusieji į nelaisvę, tvirtai juos laikė,
atsisakė paleisti“.
34Galingas jų Atpirkėjas,
jo vardas – Galybių VIEŠPATS!
Jis tikrai juos gins,
kad duotų ramybę žemei
ir sąmyšį Babilono gyventojams.
35„Kalavijas chaldėjams, – tai VIEŠPATIES žodis, –
Babilono gyventojams,
didžiūnams ir išminčiams!
36Kalavijas jo žiniuoniams; tesukvailėja!
Kalavijas jo galiūnams; teapima juos siaubas!
37Kalavijas jo žirgams ir vežimams,
samdiniams jo gretose; tebūna jie kaip moterys!
Kalavijas jo turtams; tebūna jie išgrobstyti!
38Kalavijas jo vandenims; teišdžiūva!
Tas kraštas pilnas stabų,
dėl pamėklių jie sukvailėjo.
39Tad gyvens ten #Apr 18,2laukiniai žvėrys su hienomis,
ten kursis ir stručiai.
Niekada jame nebegyvens žmonės,
niekas nebesikurs jame per amžius.
40Kaip #Pr 19,24-25Dievas sugriovė Sodomą ir Gomorą bei jų kaimynus, – tai VIEŠPATIES žodis, – taip ir ten nebegyvens nei žmogus, nei apsistos jame marusis.
41Žiūrėk! Ateina tauta iš šiaurės,
galinga tauta,
ir daug karalių pašaukiama iš žemės pakraščių.
42Ginkluoti lankais ir ietimis,
jie žiaurūs ir kietaširdžiai.
Jų ūžesys kaip jūros šniokštimas;
jie joja ant ristūnų,
išsirikiavę mūšio gretomis
prieš tave, dukterie Babilone!
43Babilono karalius išgirdo žinią apie juos
ir nuleido rankas;
jį pagavo išgąstis ir skausmai
tarsi gimdančią moterį.
44Žiūrėk! Kaip liūtas, kuris ateina
iš tankmės palei Jordaną į saugią ganyklą,
aš staiga juos iš ten išvaikysiu
ir pavesiu ją savo išrinktajam.
Juk kas man prilygs? Kas patrauks mane į teismą?
Kur tas ganytojas, kuris galėtų prieš mane atsilaikyti?
45Todėl klausykitės apie VIEŠPATIES užmojį,
kaip jis užsimojo prieš Babiloną,
ką nusprendė dėl chaldėjų krašto:
‘Ak, tikrai jie išvarys net kaimenės mažylius,
net jų pačių avidė apstulbs dėl jų likimo!’
46Nuo riksmo: ‘Babilonas paimtas!’ drebės žemė,
šauksmas nuaidės tarp tautų“.