Jeremijo 51
LBD-EKU

Jeremijo 51

51
1Taip kalba VIEŠPATS:
„Žiūrėk! Pakelsiu nuožmų vėją Babilonui
ir Leb Kamajo#51,1 Hebr. „prieš mane maištaujančiųjų širdies“, t. y. Chaldėjos. gyventojams.
2Pasiųsiu vėtytojus į Babiloną,
kad jį išvėtytų ir nuniokotų kraštą.
Ak, puls jie nelaimės dieną jį iš visų pusių!
3Tenetempia lankininkas savo lanko
ir tenesigiria savo krūtinės šarvais!
Nesigailėkite jo jaunų vyrų,
sunaikinkite visą jo kariuomenę!“
4Nukauti jie gulės chaldėjų krašte,
sužeisti – jo gatvėse.
5Izraelio ir Judo karalystės
nepaliktos jų Dievo, Galybių VIEŠPATIES, našlėmis,
nors jų kraštas buvo pilnas nusikaltimų
Izraelio Šventajam.
6Bėkite iš Babilono,
tegelbsti kiekvienas savo gyvybę!
Nežūkite dėl jo kaltės,
nes dabar – VIEŠPATIES keršto metas;
jis gaus, ko nusipelnęs.
7Babilonas buvo aukso taurė VIEŠPATIES rankoje,
nugirdanti visą žemę.
# Apr 17,2-4; 18,3 Tautos gėrė iš jos vyną, todėl išėjo iš proto.
8Staiga krito Babilonas
ir buvo sutriuškintas; apraudok jį!
Atneškite balzamo jo žaizdai,
galbūt ji dar užgydoma.
9„Bandėme Babiloną gydyti,
bet jis nepagydomas.
Palikite jį!
Eikime kiekvienas į savo kraštą!“
Taip, #Apr 18,5jo teismas pasiekė dangų,
pakilo iki pat debesų.
10 VIEŠPATS parodė mūsų teisumą;
ateikite, paskelbkime Sione,
ką padarė VIEŠPATS, mūsų Dievas.
11Aštrinkite strėles, pripildykite strėlines!
VIEŠPATS pažadino medų karalių dvasią, nes nutarė sunaikinti Babiloną. Ak, tai VIEŠPATIES kerštas, kerštas už jo Šventyklą!
12Iškelkite mūšio vėliavą prie Babilono sienų!
Padidinkite sargybą, pastatykite sargybinius,
renkite pasalas,
nes VIEŠPATS nutarė ir įvykdė,
ką buvo kalbėjęs apie Babilono gyventojus.
13 # Apr 17,1 Tau, kuri gyveni prie galingų vandenų
ir esi paskendusi turtuose,
atėjo galas, tavo gyvenimo siūlas nutrauktas.
14Galybių VIEŠPATS prisiekė pats savimi:
„Ak, pripildysiu tave karių kaip skėrių;
jie šauks pergalės šauksmą“.
15Savo galybe jis padarė žemę,
savo išmintimi sukūrė pasaulį
ir savo išmanymu išskleidė dangų.
16Jam sugriaudus, kyla vandenų sąmyšis danguje,
jis pakelia garus nuo žemės pakraščių,
lietų pripildo žaibų,
vėją paleidžia iš savo svirnų.
17Kiekvienas žmogus yra kvailas ir neišmanėlis;
visus auksakalius gėdina jų stabai,
nes ką jie nulieja, tai melas; jie neturi gyvybės.
18Jie nieko neverti,
juoko darbas;
jų bausmės metu jie žus.
19Ne tokia Jokūbo dalia,
nes jis yra tas, kuris visa padarė,
Izraelis – jo paveldo gentis,
Galybių VIEŠPATS – jo vardas.
20„Tu – mano vėzdas,
mano kovos ginklas;
tavimi daužau tautas,
tavimi naikinu karalystes.
21Tavimi daužau žirgą ir raitelį,
tavimi daužau kovos vežimą ir vežiką.
22Tavimi daužau vyrą ir žmoną,
tavimi daužau senį ir vaiką,
tavimi daužau jaunuolį ir merginą.
23Tavimi daužau piemenį ir jo kaimenę,
tavimi daužau artoją ir jo jaučių jungą,
tavimi daužau valdytoją ir jo įgaliotinius.
24Aš atsilyginsiu jūsų akyse Babilonui ir visiems Chaldėjos gyventojams už visas blogybes, kurias jie padarė Sione, – tai VIEŠPATIES žodis.
25Tikėk manimi! Aš prieš tave, niokotojų kalne,
visos žemės niokotojau! –
tai VIEŠPATIES žodis. –
Aš ištiesiu savo ranką į tave,
nuritinsiu tave nuo uolų
ir paversiu tave perdegusiu kalnu.
26Iš tavo griuvėsių nebus imama nei kertinio akmens,
nei akmens pamatams.
Tu liksi amžina dykynė, –
tai VIEŠPATIES žodis.
27Duokite ženklą kraštui,
pūskite ragą tautoms!
Pašventinkite tautas karui su juo,
pašaukite prieš jį visas karalystes:
Araratą, Minį ir Aškenazą!
Paskirkite jo priešams vadą,
rikiuokite žirgus kaip skėrių knibždynę.
28Pašventinkite tautas karui su juo –
medų karalių
drauge su jo valdytojais bei visais įgaliotiniais
ir kiekvieną jam pavaldų kraštą.
29Žemė dreba ir raitosi,
nes vykdomas VIEŠPATIES užmojis prieš Babiloną –
paversti Babilono kraštą tyrais,
kur nėra jokio gyventojo.
30Babilono galiūnai liovėsi kovoję
ir lindi savo tvirtovėse.
Išseko jų drąsa, jie elgiasi kaip moterys.
Dega pastatai, sulaužytos vartų velkės.
31Pasiuntinys bėga įkandin pasiuntinio,
šauklys įkandin šauklio pranešti karaliui,
kad visas miestas paimtas,
32brastos užimtos,
pelkės padegtos ir
kariai siaubo apimti“.
33Taip kalba Galybių VIEŠPATS, Izraelio Dievas:
„Duktė Babilonas – kaip klojimas per kūlimą;
dar truputis, ir ateis jos pjūties metas“.
34„Babilono karalius Nebukadnecaras surijo mane#51,34 T. y. Jeruzalę.,
sugriovė mane,
padarė iš manęs tartum tuščią indą.
Kaip slibinas prarijo mane,
pripildė savo pilvą mano skanėstų
ir išvarė mane.
35Tebūna atkeršyta Babilonui už mano žaizdas!“ –
sakys Siono miestas.
„Tebūna atkeršyta Chaldėjos žmonėms už mano kraują!“ –
sakys Jeruzalė.
36O dabar taip kalba VIEŠPATS:
„Tikėk manimi! Aš ginsiu tave,
atkeršysiu už tave.
Nusausinsiu jo jūrą,
išsekinsiu jo šaltinį;
37Babilonas virs griuvėsių krūva,
šakalų landyne,
siaubo reginiu ir pajuoka,
be gyvo žmogaus.
38Kaip liūtai jie drauge riaumos,
kaip liūtukai jie urgs.
39Jiems nerimstant aš sutaisysiu gėrimą
ir girdysiu juos, kol pralinksmės.
Tuomet jie užmigs amžinu miegu
ir niekada neatsibus, – tai VIEŠPATIES žodis. –
40Nuvesiu juos į skerdynių vietą kaip ėriukus,
kaip avinus ir ožius.
41Taip buvo užimtas Šešachas,
į nelaisvę paimtas visos žemės gyrius!
Kokiu pasibaisėjimu tautoms tapo Babilonas!
42Jūra apsėmė Babiloną,
šniokščiančios bangos jį užliejo.
43Jo miestai tapo siaubo reginiu,
sausros šalimi ir tyrais,
kur niekas negyvena,
joks žmogus nekelia kojos.
44Aš nubausiu Babilone Belį
ir ištrauksiu iš jo nasrų, ką buvo prarijęs.
Ateityje tautos pas jį daugiau nebeplūs,
sugriuvo Babilono siena!
45Išeik iš jo, mano tauta!
Gelbėkite kiekvienas savo gyvybę
nuo VIEŠPATIES degančio pykčio!
46Nuo šiol nenustokite drąsos ir nenuogąstaukite dėl gandų, kurie sklinda krašte, nes vienoks gandas ateina vienais metais, kitoks kitais, gandai apie smurtą krašte ir apie valdovą, kuris kovoja su valdovu.
47Tikėk manimi! Ateina dienos,
kai aš nubausiu Babilono stabus.
Jo visas kraštas bus sugėdintas,
ir visi jo užmuštieji gulės jame.
48Tuomet #Apr 18,20dangus ir žemė,
jie ir visa, kas juose,
džiūgaus dėl Babilono žuvimo,
kai iš šiaurės ateis jo niokotojai“, –
tai VIEŠPATIES žodis. –
49Taip, Babilonas turi žūti
dėl Izraelio užmuštųjų,
kaip #Apr 18,24visos žemės užmuštieji žuvo
per Babiloną.
50Jūs, pabėgėliai nuo kalavijo,
skubėkite, negaiškite!
Prisiminkite VIEŠPATĮ iš tolo,
Jeruzalė teateina jums į širdį!
51Mes sugėdinti,
nes patyrėme pajuoką.
Veidai mums kaista iš gėdos,
nes svetimieji įėjo
į mūsų VIEŠPATIES Namų Šventyklą.
52„Todėl, tikėk manimi, ateina dienos, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
kai aš nubausiu jo stabus,
ir visame jo krašte dejuos sužeistieji.
53Nors Babilonas ir pakiltų į dangų,
nors įsitvirtintų galingoje aukštybėje,
mano niokotojai jį pasieks“, –
tai VIEŠPATIES žodis.
54Klausykitės! Ataidi riksmas iš Babilono,
baisus bildesys iš Chaldėjos krašto!
55Ak, niokoja VIEŠPATS Babiloną,
tildo jo siaubingą ūžesį!
Šniokščia jo bangos kaip galingi vandenys,
aidi jų siautėjantis ūžesys,
56nes niokotojas atėjo į jį,
į Babiloną.
Jo galiūnai paimti nelaisvėn,
jų lankai sulaužyti,
nes VIEŠPATS yra atlyginimo Dievas,
ir jis tikrai atlygins.
57„Taip nugirdysiu jo didžiūnus ir išminčius,
jo valdytojus, įgaliotinius ir galiūnus,
kad jie užmigs amžinu miegu
ir niekada nepabus“, – tai žodis Karaliaus,
kurio vardas – Galybių VIEŠPATS.
58Taip kalba Galybių VIEŠPATS:
„Plačioji Babilono siena bus sulyginta su žeme,
aukštieji vartai sudeginti ugnimi.
Taigi tautos tuščiai triūsia
ir gentys dėl liepsnų varginasi“.
Pranašavimas siunčiamas į Babiloną
59Štai kokį reikalą pranašas Jeremijas patikėjo Machsėjos sūnaus Nerijos sūnui Serajai, kai tas ėjo į Babiloną drauge su Judo karaliumi Zedekiju ketvirtais jo valdymo metais. Seraja buvo stovyklų tvarkytojas. 60Jeremijas atskiroje knygoje buvo aprašęs visas nelaimes, kurios turėjo ištikti Babiloną, ir visus anuos žodžius, kurie buvo rašyti Babilonui. 61Jeremijas tarė Serajai: „Kai pasieksi Babiloną, žiūrėk, kad perskaitytum garsiai visus šituos žodžius. 62Paskui tarsi: ‘VIEŠPATIE, tu pats grasinai sunaikinti tą vietą taip, kad nei žmonės, nei gyvuliai joje nebegyvens, kad ji amžinai liks tyrais’. 63Baigęs skaityti knygą, #Apr 18,21pririšk prie jos akmenį, įmesk į Eufratą 64ir tark: ‘Taip Babilonas nuskęs! Nebepakils iš nelaimės, kurią jam atsiųsiu’“.
Žodžiu „varginasi“ baigiasi Jeremijo žodžiai#51,64 Žr. eil. 58..