Jeremijo 49
LBD-EKU

Jeremijo 49

49
Pranašavimas Amonui
1Apie #Ez 21,33-37; 25,1-7; Am 1,13-15; Sof 2,8-11Amoną.
Taip kalba VIEŠPATS:
„Argi neturi sūnų Izraelis?
Nejau jam nėra įpėdinio?
Kodėl gi Milkomas atėmė paveldą iš Gado,
ir jo tauta apsigyveno Gado miestuose?
2Todėl, tikėk manimi, ateina dienos, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
kai aš paskelbsiu karo šūkį
prieš Amono Rabatą.
Ji taps griuvėsių krūva,
jos kaimai bus naikinami ugnimi.
Izraelis paveldės tuos,
kurie buvo atėmę iš jo paveldą, –
sako VIEŠPATS. –
3Klyk, Hešbone, nes Ajas buvo sunaikintas!
Šaukite, Rabatos dukterys,
apsijuoskite ašutine, raudokite,
čaižykite save rimbais,
nes Milkomas išeina į tremtį
drauge su savo kunigais ir didžiūnais!
4Kam didžiuojiesi savo galybe?
Gęsta tavo galybė, maištingoji dukterie!
Tu pasitikėjai savo turtais, sakydama:
‘Kas išdrįs žygiuoti prieš mane?’
5Tikėk manimi, atvesiu prieš tave siaubą
iš visų pusių, – tai Viešpaties, Galybių DIEVO, žodis, –
būsite išblaškyti, kiekvienas sau,
ir nebus kam suburti pabėgėlių.
6Bet vėliau aš sugrąžinsiu Amono tremtinius“, –
tai VIEŠPATIES žodis.
Pranašavimas Edomui
7Apie #Iz 34,5-17; 63,1-6; Ez 25,12-14; 35,1-15; Am 1,11-12; Abd 1-14; Mal 1,2-5Edomą.
Taip kalba Galybių VIEŠPATS:
„Argi nebėra išminties Temane,
nejau protingieji nebeturi ką patarti,
nejau išseko jų išmintis?
8Bėkite, traukitės atgal, slėpkitės giliai olose,
Dedano gyventojai!
Atsiųsiu jam Ezavo pražūtį,
kai ateisiu jo nubausti.
9Jei vynuogių rinkėjai ateitų pas tave,
tai argi nepaliktų jie išrankų?
Jei vagys ateitų nakčia,
tai net ir jie vogtų tik tiek, kiek norėtų!
10Bet aš, aš pats apnuoginau Ezavą,
atidengiau jo slaptuosius guolius;
nebėra kur jam slėptis.
Išnaikinti ir jo palikuonys, ir giminės,
ir kaimynai; jo nebėra!
11Palik savo našlaičius, aš juos išlaikysiu;
tavo našlės tepasitiki manimi“.
12Taip kalba VIEŠPATS: „Net tie, kurie nenusipelnė gerti taurę, turės ją išgerti! Nejau tu liksi nenubaustas? Nenubaustas tu neliksi, turi ją gerti! 13Dargi pats savimi prisiekiau, – tai VIEŠPATIES žodis, – Bocra taps siaubo reginiu ir pajuokos daiktu, tyrais, keiksmažodžiu, o visi jos miestai – amžinais griuvėsiais“.
14Gavau žinią iš VIEŠPATIES,
pasiuntinys buvo pasiųstas tautoms:
„Rinkitės! Žygiuokite prieš šią tautą!
Stokite į mūšį!
15Ak, tikėk manimi, padarysiu tave mažiausią tarp tautų,
paniekintą tarp žmonių!
16Siaubas, kurį sukėlei,
ir tavo įžūli širdis apgavo tave,
tave, gyvenančią Uolos plyšiuose,
įsikibusią į kalno viršūnę.
Nors kaip erelis aukštai sau lizdą krauni,
nulaipinsiu tave žemyn“, – tai VIEŠPATIES žodis.
17Edomas taps siaubo reginiu. Kiekvienas praeivis, matydamas visas jo žaizdas, baisėsis ir neteks žado#49,17 Pažod.: „švilps“ (iš pasibaisėjimo).. 18#Pr 19,24-25„Kaip po Sodomos ir Gomoros bei jų kaimyninių miestų sunaikinimo, – sako VIEŠPATS, – nebebus ten jokio gyventojo. Joks žmogus nebesikurs ten gyventi!
19Žiūrėk! Kaip liūtas, kuris ateina
iš tankmės palei Jordaną į saugią ganyklą,
aš staiga juos iš ten išvaikysiu
ir pavesiu ją savo išrinktajam!
Juk kas man prilygs?
Kas patrauks mane į teismą?
Koks ganytojas galėtų prieš mane atsilaikyti?“
20Todėl klausykitės apie VIEŠPATIES užmojį,
kaip jis užsimojo prieš Edomą,
ką nusprendė dėl Temano gyventojų:
„Ak, tikrai jie išvarys net kaimenės mažylius,
net jų pačių avidė apstulbs dėl jų likimo!“
21Nuo jų kritimo trenksmo drebės žemė,
ir jų klyksmo aidas bus girdėti prie Nendrių jūros.
22Tikėk manimi! Kaip erelis jis pakils
ir šaus žemyn, išskleidęs sparnus virš Bocros.
Tą dieną Edomo galiūnų drąsa bus
kaip drąsa moters gimdymo skausmuose.
Pranašavimas Damaskui
Apie Damaską.
23 # Iz 17,1-3; Am 1,3-5; Zch 9,1 Hamatas ir Arpadas priblokšti,
nes juos pasiekė bloga žinia.
Jie blaškosi, tirpdami iš baimės,
kaip negalinti nurimti jūra.
24Damaskas nusilpo, apsigręžė bėgti,
jį apėmė siaubas.
Jį pagavo nerimas
ir skausmai kaip gimdančią moterį.
25Koks apleistas tas mano šlovės miestas,
ta mano linksmybės tvirtovė!
26„Tikrai jo jauni vyrai kris jo aikštėse,
ir visi jo kariai bus nutildyti tą dieną, –
tai Galybių VIEŠPATIES žodis. –
27Ant Damasko sienų užkursiu ugnį,
ji praris Ben Hadado tvirtoves“.
Pranašavimas Kedarui ir Hacorui
28Apie Kedarą ir Hacoro karalystes, kurias nugalėjo Babilono karalius Nebukadnecaras, taip kalba VIEŠPATS:
„Pakilkite, žygiuokite prieš Kedarą,
sunaikinkite rytiečius!
29Pasigrobkite jų palapines ir kaimenes,
palapinių dangas ir reikmenis.
Išsiveskite jų kupranugarius ir šaukite:
‘Siaubas visur!’
30Bėkite! Sprukite toli, slėpkitės giliai olose,
Hacoro gyventojai, – tai VIEŠPATIES žodis, –
nes Babilono karalius Nebukadnecaras užsimojo prieš jus,
apsisprendė prieš jus!
31Pakilkite! Žygiuokite prieš tautą,
gyvenančią jaukiai ir saugiai, – tai VIEŠPATIES žodis, –
ji neturi nei vartų, nei velkių,
ji gyvena viena nuošaliai.
32Jų kupranugariai taps grobiu,
jų gausios galvijų bandos – karo laimikiu.
Atiduosiu vėjams tuos vyrus skustais smilkiniais,
siųsiu jiems pražūtį iš visų pusių! – tai VIEŠPATIES žodis. –
33Hacoras taps šakalų lindyne,
amžina dykyne.
Niekas ten nebegyvens,
joks žmogus nebesikurs ten gyventi“.
Pranašavimas Elamui
34 VIEŠPATIES žodis pranašui Jeremijui apie Elamą Judo karaliaus Zedekijo valdymo pradžioje.
35Taip kalba Galybių VIEŠPATS:
„Tikėk manimi! Sulaužysiu Elamo lanką,
jų galybės pagrindą.
36Atvesiu Elamui keturis vėjus
iš keturių dangaus skliauto kraštų.
Vėtysiu juos visais šiais vėjais,
kol nebeliks tautos,
neturinčios Elamo benamių.
37Padarysiu, kad elamitai drebės nuo savo priešų,
nuo ieškančių jų gyvybės.
Užtrauksiu jiems nelaimę,
savo degantį įniršį, – tai VIEŠPATIES žodis. –
Siųsiu jiems iš paskos kalaviją,
kol visiškai juos sunaikinsiu.
38Elame pasistatysiu sostą,
sunaikinsiu jų karalių ir didžiūnus, –
tai VIEŠPATIES žodis. –
39Bet dienų pabaigoje aš sugrąžinsiu Elamo tremtinius“, –
tai VIEŠPATIES žodis.