Pradžios 10
LBD-EKU

Pradžios 10

10
Tautų sąrašas
1Štai palikuonys Nojaus sūnų – Semo, Chamo ir Jafeto; vaikai jiems gimė po tvano.
2Jafeto palikuonys: Gomeras, Magogas, Madajas, Javanas, Tubalas, Mešechas ir Tyras. 3Gomero palikuonys: Aškenazas, Rifatas ir Togarma. 4Javano palikuonys: Eliša, Taršišas, Kitimai ir Rodanimas. 5Iš jų pasklido salų tautos savo kraštuose su savo kalba pagal kiltis ir tautas.
6Chamo palikuonys: Kušas, Egiptas, Putas ir Kanaanas. 7Kušo palikuonys: Seba, Havila, Sabta, Rama ir Sabtecha. Ramos palikuonys: Šeba ir Dedanas. 8Kušui gimė Nimrodas, pirmasis galiūnas žemėje. 9VIEŠPATIES malone jis buvo galingas medžiotojas, todėl sakoma: „Kaip Nimrodas VIEŠPATIES malone galingas medžiotojas“. 10Jo karalystės pradžia buvo Babelis, Erechas ir Akadas – miestai Šinaro krašte. 11Iš to krašto jis išėjo į Asiriją, ten pastatė Ninevę, Rehobot Irą, Kelachą 12bei Reseną tarp Ninevės ir Kelacho. Pastarasis miestas buvo sostinė. 13Egiptui gimė ludai, anamimai, lehabiečiai, naftoachai, 14patrosiečiai, kasluhai ir kaftoriečiai. Iš pastarųjų kilo filistinai.
15Kanaanui gimė pirmagimis Sidonas ir Hetas, 16taip pat jebusiečiai, amoritai, girgašai, 17hivai, arkai, sinai, 18arvadiečiai, cemarai ir hamatiečiai. Po to kanaaniečių kiltys pasklido. 19Kanaaniečių žemė nuo Sidono driekėsi Geraro kryptimi iki pat Gazos, o Sodomos, Gomoros, Admos ir Ceboimų kryptimi – iki pat Lešos. 20Tokie tat Chamo palikuonys pagal jų kiltis ir kalbas, kraštus ir tautas.
21Taip pat ir Semui, visų Ebero vaikų protėviui ir vyresniam Jafeto broliui, gimė vaikų. 22Semo palikuonys: Elamas, Asūras, Arpachšadas, Ludas ir Aramas. 23Aramo palikuonys: Ucas, Hulas, Geteras ir Mašas. 24Arpachšadui gimė Šelachas, o Šelachui – Eberas. 25Eberui gimė du sūnūs: pirmasis buvo vardu Pelegas, nes jo dienomis buvo padalyta žemė#10,25 Hebr. žodžių žaismas: Peleg ir niplega – „buvo padalyta“., o jo brolis – Joktanas. 26Joktanui gimė Almodadas, Šelefas, Hacarmavetas, Jerachas, 27Hadoramas, Uzalas, Dikla, 28Obalas, Abimaelis, Šeba, 29Ofyras, Havila ir Jobabas. Tai vis Joktano palikuonys. 30Jų gyvenvietės driekėsi nuo Mešos iki pat Sefaro, iki kalnų krašto rytuose. 31Tokie tat Semo palikuonys pagal jų kiltis ir kalbas, kraštus ir tautas.
32Tokios tat Nojaus sūnų kiltys pagal jų šeimas ir tautas. Po tvano iš jų pasklido tautos žemėje.