Efeziečiams 1
LBD-EKU

Efeziečiams 1

1
1Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas, šventiesiems, gyvenantiems #Apd 18,19-21; 19,1Efeze, ir ištikimiesiems Kristuje Jėzuje. 2Malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!
Išganymo planas
3Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui,
kuris palaimino mus Kristuje
visokeriopa dvasine palaima danguje,
4mus išsirinkdamas jame
prieš pasaulio sutvėrimą,
kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje.
Iš meilės,
5palankios savo valios nutarimu,
jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų
tapti jam įsūniais
6savo malonės kilnumo šlovei.
Ja jis apipylė mus dėl Mylimojo,
7 # Kol 1,14 kuriame turime atpirkimą jo krauju
ir nuodėmių atleidimą jo malonės gausa.
8Jis dosniai apdovanojo mus savo malone
su įvairiopa išmintimi ir sumanumu,
9paskelbdamas mums savo valios slėpinį,
kaip jis panorėjo iš anksto nutarti jame,
10amžių pilnatvei atėjus,
visa, kas yra danguje ir žemėje,
iš naujo suvienyti Kristuje kaip galvoje.
11Jame esame tapę paveldėtojais,
iš anksto paskirti sutvarkymu to,
kuris visa veikia pagal savo valios nutarimą,
12kad būtume jo didybės šlovei
mes, kurie nuo seno turėjome viltį Kristuje.
13Jame ir jūs,
išgirdę tiesos žodį – savo išgelbėjimo Evangeliją –
ir įtikėję juo,
esate paženklinti pažadėtąja Šventąja Dvasia,
14kuri yra mūsų paveldėjimo laidas,
kol bus atpirkta jo nuosavybė jo didybės šlovei.
15Todėl ir aš, išgirdęs apie jūsų tikėjimą Viešpačiu Jėzumi ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems, 16nesiliauju dėkojęs už jus, minėdamas jus savo maldose, 17idant mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, garbės Tėvas, suteiktų jums išminties ir apreiškimo Dvasią ir jūs galėtumėte jį pažinti, 18idant apšviestų jūsų širdies akis ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią esate pašaukti, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas 19ir kokia nepalyginama jo galybės didybė mums, tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai.
20Ja jis prižadino Kristų iš numirusių
ir #Ps 110,1pasodino danguose savo dešinėje,
21aukščiau už visas kunigaikštystes,
valdžias, galybes, viešpatystes
ir už kiekvieną vardą,
tariamą ne tik šiame pasaulyje, bet ir būsimajame,
22ir #Ps 8,7; Hbr 2,8; 1 Kor 15,27visa jam palenkė po kojų,
o jį patį #Kol 1,18pastatė viršum visko,
kad būtų galva Bažnyčios,
23kuri yra jo Kūnas,
pilnatvė to, kuris visa visur pripildo.