Efeziečiams 2
LBD-EKU

Efeziečiams 2

2
Suvienyti Kristuje
1Ir #Kol 2,13jūs buvote mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis, 2kuriuose kadaise gyvenote, laikydamiesi šio pasaulio papročių, paklusdami kunigaikščiui, viešpataujančiam ore, dvasiai, veikiančiai neklusnumo vaikuose. 3Tarp jų kadaise ir mes visi gyvenome, sekdami savo kūno geismais, vykdydami kūno ir minčių troškimus, ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai kaip ir kiti. 4Bet Dievas, apstus gailestingumo, iš didžios meilės, kuria mus pamilo, 5mus, mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi – jūs juk esate išgelbėti malone, – 6prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje, 7kad ateinančiais amžiais beribį savo malonės lobį parodytų savo gerumu mums Kristuje Jėzuje. 8Jūs juk esate išgelbėti malone per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana, 9ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. 10Mes esame jo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti.
11Todėl atsiminkite, kad jūs kadaise buvote kūnu pagonys, kuriuos vadino neapipjaustytais vadinamieji apipjaustytieji kūno apipjaustymu, atliktu rankomis. 12Tais laikais jūs buvote be Kristaus, svetimi Izraelio bendruomenei, tolimi pažado sandoroms, be vilties ir be Dievo pasaulyje. 13Bet dabar Kristuje Jėzuje jūs, kadaise buvusieji toli, esate tapę artimi dėlei Kristaus kraujo.
14Jis yra mūsų sutaikymas, iš abejų padaręs viena, sugriovęs viduryje stovinčią pertvarą, savo kūnu panaikinęs priešybę. 15Jis #Kol 2,14panaikino įsakymų Įstatymą su jo potvarkiais, kad iš dviejų jame būtų sutvertas vienas naujas žmogus. Jis įkūrė taiką 16ir viename kūne #Kol 1,20kryžiumi abejus sutaikė su Dievu, pats savyje sugriaudamas priešiškumą. 17Atėjęs jis #Iz 57,19skelbė taiką jums, kurie buvote toli, ir tiems, kurie buvo arti, 18nes per jį vieni ir kiti galime prieiti prie Tėvo vienoje Dvasioje.
19Vadinasi, jūs jau nebesate ateiviai nei svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, 20pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintys kertiniu akmeniu patį Kristų Jėzų, 21ant kurio darniai auga visas pastatas, tampantis šventykla Viešpatyje, 22ant kurio ir jūs esate drauge statomi kaip Dievo buveinė Dvasioje.