Kolosiečiams 4
LBD-EKU

Kolosiečiams 4

4
1 # Ef 6,9 O jūs, šeimininkai, duokite vergams kas teisinga ir kas dera, atsimindami, kad ir jūs turite Viešpatį danguje.
2Būkite atsidėję maldai, budėkite su ja dėkodami; 3melskitės ir už mus, kad Dievas mums atvertų žodžio duris skelbti Kristaus slėpinį, dėl kurio aš kalinamas, 4kad sugebėčiau jį atskleisti taip, kaip privalau jį išsakyti.
5Išmintingai elkitės su svetimaisiais; #Ef 5,16išnaudokite laiką. 6Jūsų kalba visuomet tebūna maloni ir druska pasūdyta, kad žinotumėte, kaip kiekvienam atsakyti.
Asmeniniai pranešimai
7 # Ef 6,21-22 Apie mano reikalus jums viską praneš #Apd 20,4; 2 Tim 4,12Tichikas, mylimas brolis, ištikimas padėjėjas ir bendradarbis Viešpatyje. 8Aš tam jį ir siunčiu, kad sužinotumėte apie mus ir kad jis paguostų jūsų širdis. 9Jis vyksta su #Fm 10-12Onesimu, ištikimu ir mylimu broliu, kuris yra iš jūsų; jiedu papasakos jums visa, kas čia dedasi.
Sveikinimai
10Jus sveikina kalėjimo draugas #Apd 19,29; 27,2; Fm 24Aristarchas ir Barnabo pusbrolis #Apd 12,12.25; 13,13; 15,37-39Morkus; dėl jo jau esate gavę nurodymų: jeigu jis atvyktų pas jus, priimkite jį. 11Dar jus sveikina Jėzus, vadinamas Justu. Iš apipjaustytųjų jie vieninteliai su manimi darbuojasi Dievo karalystei; jie yra tapę mano paguoda. 12Jus sveikina jūsiškis #Kol 1,7; Fm 23Epafras, Kristaus Jėzaus tarnas, kuris visuomet grumiasi už jus maldose, kad tvirtai laikytumėtės ir tobulai vykdytumėte Dievo norus. 13Aš galiu paliudyti, kad jis labai rūpinasi jumis, Laodikėja ir Hierapoliu. 14Sveikina jus mylimasis gydytojas #2 Tim 4,11; Fm 24Lukas ir #2 Tim 4,10; Fm 24Demas.
15Pasveikinkite brolius Laodikėjoje ir Nimfą bei jos namuose susirenkančią bendruomenę. 16Kai šitas laiškas bus perskaitytas pas jus, pasirūpinkite, kad jis būtų perskaitytas ir Laodikėjos Bažnyčioje, o jūs perskaitykite laišką, kuris ateis iš Laodikėjos. 17Taip pat pasakykite #Fm 2Archipui: „Žiūrėk, kad vykdytum tarnystę, kurią gavai Viešpatyje!“
18Sveikinimas, parašytas mano, Pauliaus, ranka. Prisiminkite mano pančius. Malonė su jumis!