1 Tesalonikiečiams 1
LBD-EKU
1
1Paulius, Silvanas ir Timotiejus #Apd 17,1tesalonikiečių Bažnyčiai Dieve Tėve ir Viešpatyje Jėzuje Kristuje. Malonė jums ir ramybė!
2Mes visuomet dėkojame Dievui už jus visus, prisimindami jus savo maldose, 3nuolat minėdami mūsų Dievo ir Tėvo akivaizdoje jūsų tikėjimo darbus, meilės pastangas bei vilties ištvermingumą dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. 4Mes žinome, Dievo numylėtieji broliai, apie jūsų išrinkimą, 5nes mūsų Evangelija neatėjo pas jus vien tik žodžiais, bet su jėga ir Šventąja Dvasia bei su tvirtu įsitikinimu. Juk žinote, kaip pas jus elgėmės jūsų pačių labui. 6Todėl jūs ne tik pasidarėte mūsų ir Viešpaties sekėjai, #Apd 17,5-9priėmę žodį didžiame suspaudime su Šventosios Dvasios džiaugsmu, 7bet ir tapote pavyzdžiu visiems Makedonijos bei Achajos tikintiesiems. 8Mat iš jūsų pasklidęs Viešpaties žodis ne tik pagarsėjo Makedonijoje bei Achajoje, bet jūsų tikėjimas Dievu pasidarė žinomas visur, ir mums jau nebereikia apie tai kalbėti. 9Žmonės pasakoja apie mus, kaip buvome jūsų priimti ir kaip jūs nuo stabų atsivertėte prie Dievo, trokšdami tarnauti gyvajam, tikrajam Dievui 10ir laukti iš dangaus jo Sūnaus, kurį jis prikėlė iš numirusių, – Jėzaus, mus išgelbėsiančio nuo ateinančios rūstybės.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis