2 Timotiejui 3
LBD-EKU

2 Timotiejui 3

3
Ateities pavojai
1Žinok, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkūs laikai, 2nes žmonės bus savimylos, godūs pinigų, pasipūtę, išdidūs, piktžodžiautojai, neklusnūs gimdytojams, nedėkingi, nedorėliai, 3nemeilūs, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantys, šiurkštūs, storžieviai, nekenčiantys to, kas gera, 4išdavikai, pramuštgalviai, pasipūtėliai, labiau linkę į malonumus negu į Dievą, 5dedąsi maldingi, bet atsižadėję maldingumo jėgos. Tu saugokis tokių žmonių!
6Iš jų yra tie, kurie įsiskverbia į namus ir prisivilioja moterėles, pilnas nuodėmių ir blaškomas visokių įgeidžių, 7nuolat besimokančias ir vis nesugebančias pažinti tiesos. 8Kaip #Iš 7,11Janas ir Jambras#3,8 Pasak padavimo, egiptiečių burtininkai. Žr. Iš 7,11 ir kt. priešinosi Mozei, taip ir jie prieštarauja tiesai. Tai žmonės sugedusio proto, netvaraus tikėjimo. 9Bet jie toli nenužengs, nes jų paikumas, kaip ir anų, bus visiems regimas.
Raginimas uoliai apaštalauti
10Tačiau tu pasekei mano mokymu, gyvenimo būdu, sumanymais, tikėjimu, ištverme, meile, kantrybe, 11persekiojimais, kančiomis, kurios mane ištiko #Apd 13,14-52Antiochijoje, #Apd 14,1-7Ikonijuje, #Apd 14,8-20Listroje. O kokių tik persekiojimų man neteko iškęsti! Bet iš visų išgelbėjo mane Viešpats. 12Ir visi, kurie trokšta maldingai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami. 13Pikti žmonės, suvedžiotojai eis dar blogyn, klaidindami ir klysdami. 14O tu laikykis to, ką esi išmokęs ir tvirtai įtikėjęs, žinodamas, iš kokių žmonių esi išmokęs. 15Tu nuo vaikystės pažįsti šventuosius Raštus, galinčius tave pamokyti išganymui per tikėjimą Kristumi Jėzumi. 16Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, 17kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui.