2 Timotiejui 4
LBD-EKU

2 Timotiejui 4

4
1Aš karštai prašau dėl Dievo ir Kristaus Jėzaus, kuris teis gyvuosius ir mirusiuosius, dėl jo apsireiškimo ir karalystės: 2skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink su didžiu kantrumu ir kaip išmanydamas. 3Ateis toks laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasidavę savo įgeidžiams, susivadins sau mokytojų, kad tie pataikautų jų ausims; 4jie nukreips ausis nuo tiesos, o atvers pasakoms. 5Bet tu būk visame kame apdairus, kentėk vargus, dirbk evangelisto darbą, atlik savo tarnystę.
Teisumo vainikas
6Aš jau esu atnašaujamas, ir mano iškeliavimas arti. 7Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. 8Todėl manęs laukia teisumo vainikas, kuriuo mane tą Dieną apdovanos Viešpats, teisingasis Teisėjas, ir ne tik mane, bet ir visus, kurie su meile laukia jo pasirodant.
9Paskubėk veikiai atvykti pas mane, 10nes #Kol 4,14; Fm 24Demas, pamilęs šį pasaulį, paliko mane ir iškeliavo į Tesaloniką, Krescentas – į Galatiją, #2 Kor 8,23; Gal 2,3; Tit 1,4Titas – į Dalmatiją. 11Vienas #Kol 4,14; Fm 24Lukas tėra su manimi. Pasiimk ir atsivesk #Apd 12,12.25; 13,13; 15,37-39; Kol 4,10; Fm 24Morkų, jis bus man naudingas padėjėjas. 12#Apd 20,4; Ef 6,21-22; Kol 4,7-8Tichiką aš pasiunčiau į Efezą. 13Atvykdamas atgabenk apsiaustą, kurį palikau #Apd 20,6Troadėje pas Karpą, taip pat knygas, ypač pergamentus. 14Kalvis #1 Tim 1,20Aleksandras man padarė daug bloga, #Ps 62,12; Rom 2,6Viešpats jam atmokės pagal jo darbus. 15Ir tu saugokis jo, nes jis labai priešinosi mūsų žodžiams. 16Mano pirmajame apsigynime nė vieno nebuvo su manimi, visi mane paliko. Tenebus jiems tatai palaikyta nusikaltimu! 17Viešpats buvo su manimi ir mane sustiprino, kad per mane toliau skelbimas pasiektų pilnatvę ir visos tautos jį išgirstų; jis mane ištraukė iš liūto nasrų. 18Viešpats mane vėl ištrauks iš visų piktų kėslų ir išgelbės savo dangaus karalystei. Jam garbė per amžių amžius! Amen.
Sveikinimai
19Pasveikink #Apd 18,2Priską, Akvilą ir #2 Tim 1,16-17Onesiforo namiškius. 20#Apd 19,22; Rom 16,23Erastas pasiliko Korinte, o #Apd 20,4; 21,29Trofimą palikau Milete sergantį. 21Paskubėk atvykti dar prieš žiemą! Tave sveikina Eubulas, Pudentas, Linas ir Klaudija bei visi broliai.
22Viešpats tebūna su tavo dvasia! Malonė teesie su jumis!