2 Timotiejui 2
LBD-EKU

2 Timotiejui 2

2
1Taigi tu, mano vaike, stiprėk Kristaus Jėzaus malone 2ir ką esi iš manęs girdėjęs prie daugelio liudytojų, perduok patikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus mokyti.
3Kęsk vargus kartu su manimi kaip geras Kristaus Jėzaus karys. 4Atliekantis kario tarnybą neužsiima pragyvenimo reikalais, idant patiktų jį pašaukusiam tarnybon. 5Ir kas stoja į rungtynes, negaus vainiko, jei nebus grūmęsis pagal taisykles. 6Triūsiančiam žemdirbiui dera pirmam pasiimti vaisių. 7Suprask, ką sakau: Viešpats tau duos išmanymą apie visus dalykus.
8Prisimink prikeltąjį iš numirusių Jėzų Kristų iš Dovydo giminės, kaip skelbiama mano Evangelijoje, 9dėl kurios man tenka kentėti, net būti surakintam lyg piktadariui. Bet Dievo žodis nesurakinamas! 10Todėl aš visa pakeliu dėl išrinktųjų, kad ir jie laimėtų išganymą Kristuje Jėzuje su amžinąja šlove. 11Štai tikras žodis:
Jei mes su juo numirėme, su juo ir gyvensime.
12Jei ištversime, su juo ir karaliausime.
# Mt 10,33; Lk 12,9 Jeigu mes jo išsižadėsime, ir jis mūsų išsižadės,
13bet jeigu ir tapsime neištikimi, tai jis lieka ištikimas,
nes savęs jis negali išsiginti.
Vengti kivirčų
14Primink tai ir Dievo akivaizdoje reikalauk, kad nebūtų kovojama svaidantis žodžiais; iš to nebūna jokios naudos, vien žala klausytojams. 15Verčiau stenkis Dievui pasirodyti tinkamu darbininku, neturinčiu ko gėdytis, be iškraipymų skelbiančiu tiesos žodį. 16Venk nerimtų tauškalių. Jie vis giliau bris į bedievystę, 17ir jų kalbos, tarsi vėžio votis, vis plis. Tokie yra Himenėjas ir Filetas, 18kurie nuklydo nuo tiesos, tvirtindami, kad prisikėlimas jau įvykęs, ir tuo griaudami kai kurių tikėjimą. 19Bet nepajudinamai stovi Dievo pamatas su iškirstu įrašu: #Sk 16,5.26; Iz 52,11Viešpats pažįsta savuosius ir: Teatsitraukia nuo neteisybės kiekvienas, kuris garbina Viešpaties vardą.
20Dideliuose namuose esti ne tik auksinių ir sidabrinių indų, bet ir medinių bei molinių. Pirmieji vartojami garbingiems reikalams, antrieji – negarbingiems. 21Kas apsivalys nuo tų ydų, tas bus indas, skirtas garbei, pašventintas, tinkamas Valdovui, pasirengęs kiekvienam geram darbui.
22Saugokis jaunatvės aistrų! Ieškok teisumo, tikėjimo, meilės ir ramybės su tais, kurie iš grynos širdies šaukiasi Viešpaties. 23O kvailų ir nemokšiškų ginčų venk, žinodamas, kad jie veda į barnius. 24Viešpaties tarnui nedera kivirčytis, bet reikia su visais elgtis maloniai, stengtis pamokyti, būti kantriam, 25švelniai aiškinti prieštaraujantiems; rasi Dievas duos jiems atsiversti, pažinti tiesą, 26ir jie prablaivės nuo velnio žabangų, kuriuose vergavo jo valiai.