1 Jono 4
LBD-EKU

1 Jono 4

4
Ištirkite dvasias
1Mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite,
bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo,
nes pasklido pasaulyje
daug netikrų pranašų.
2Iš to pažinsite Dievo Dvasią:
kiekviena dvasia, kuri išpažįsta Jėzų Kristų kūne atėjus,
yra iš Dievo,
3ir kiekviena dvasia, kuri Jėzaus neišpažįsta,
nėra iš Dievo.
Tokia dvasia iš Antikristo,
apie kurį esate girdėję, jog jis ateisiąs.
Jis jau dabar yra pasaulyje.
4Jūs esate iš Dievo, vaikeliai, ir nugalėjote juos,
nes tasai, kuris jumyse,
didesnis už tą, kuris pasaulyje.
5Jie yra iš pasaulio,
todėl kalba apie pasaulio reikalus,
ir pasaulis jų klauso.
6Mes esame iš Dievo.
Kas pažįsta Dievą, tas mūsų klauso,
o kas ne iš Dievo, tas mūsų neklauso.
Iš to mes pažįstame tiesos Dvasią ir klaidos dvasią.
Dievas yra meilė
7Mylimieji, mylėkime vieni kitus
nes meilė yra iš Dievo,
ir kiekvienas, kuris myli,
yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą.
8Kas nemyli, tas nepažino Dievo,
nes Dievas yra meilė.
9O Dievo meilė pasireiškė mums tuo,
jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį Sūnų,
kad mes gyventume per jį.
10Meilė – ne tai, jog mes pamilome Dievą,
bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų
kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes.
11Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo,
tai ir mes turime mylėti vieni kitus.
12 # Jn 1,18 Dievo niekas niekuomet nėra matęs.
Jei mylime vieni kitus,
Dievas mumyse pasilieka,
ir jo meilė mumyse tampa tobula.
13Iš to pažįstame, kad pasiliekame jame ir jis mumyse:
jis yra davęs mums savo Dvasios.
14Taigi mes matėme ir liudijame,
kad Tėvas atsiuntė Sūnų, pasaulio Gelbėtoją.
15Kas išpažįsta, jog Jėzus yra Dievo Sūnus,
Dievas tame ir tas Dieve pasilieka.
16Mes esame pažinę ir įtikėję meilę,
kuria Dievas mus myli.
Dievas yra meilė,
ir kas pasilieka meilėje,
tas pasilieka Dieve, ir Dievas pasilieka jame.
17Tuo meilė pasiekia mumyse tobulumą,
kad mes turime tvirtą pasitikėjimą teismo dieną,
nes koks jis yra, tokie ir mes esame šiame pasaulyje.
18Nebėra meilėje baimės,
bet tobula meilė išveja baimę.
Baimė numato bausmę,
taigi kas bijo, tas dar netobulai myli.
19Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo.
20Jei kas sakytų: „Aš myliu Dievą“,
o savo brolio nekęstų,
tasai melagis.
Kas nemyli savo brolio, kurį mato,
negali mylėti Dievo, kurio nemato.
21Mes turime tokį jo įsakymą,
kad kas myli Dievą, mylėtų ir savo brolį.