1 Jono 3
LBD-EKU

1 Jono 3

3
1Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas:
mes vadinamės #Jn 1,12Dievo vaikai ir esame!
Pasaulis nepažįsta mūsų,
nes ir jo nepažino.
2Mylimieji,
mes dabar esame Dievo vaikai,
bet dar nepasirodė kas būsime.
Mes žinome, kad kai jis pasirodys,
būsime panašūs į jį,
nes matysime jį tokį, koks jis yra.
3Kiekvienas, kas turi jame tokią viltį,
skaistina pats save,
nes ir jis yra skaistus.
4Kiekvienas, kuris daro nuodėmę, laužo Įstatymą,
nuodėmė – tai Įstatymo laužymas.
5Jūs žinote, jog Jėzus pasirodė, #Jn 1,29kad sunaikintų nuodėmes,
ir nėra jame nuodėmės.
6Kas tik gyvena jame, tas nedaro nuodėmių,
o nė vienas nusidėjėlis jo neregėjo ir nepažino.
7Vaikeliai! Tegul niekas jūsų nesuklaidina!
Kas teisiai elgiasi, tas yra teisus,
kaip ir jisai teisus.
8Kas daro nuodėmę, tas iš velnio,
nes velnias visas nuodėmėse nuo pat pradžios.
Todėl ir pasirodė Dievo Sūnus,
kad velnio darbus sugriautų.
9Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės,
nes jame laikosi Dievo sėkla.
Jis negali daryti nuodėmių,
nes yra gimęs iš Dievo.
10Taip išaiškėja Dievo vaikai ir velnio vaikai;
tas, kuris elgiasi neteisiai, nėra iš Dievo;
taip pat tas, kuris savo brolio nemyli.
Mylėkime vieni kitus
11Tokia yra žinia,
kurią girdėjote nuo pradžios:
mes turime #Jn 13,34mylėti vieni kitus.
12Ne kaip #Pr 4,8Kainas, kuris buvo iš piktojo
ir nužudė savo brolį.
Kodėl nužudė?
Kad jo darbai buvo pikti, o brolio – teisūs.
13Nesistebėkite, broliai, jei pasaulis jūsų nekenčia.
14 # Jn 5,24 Mes žinome, jog iš mirties esame persikėlę į gyvenimą,
nes mylime brolius.
Kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje.
15Kuris nekenčia savo brolio, tas žmogžudys,
o jūs žinote,
kad joks žmogžudys neturi amžinojo gyvenimo,
jame pasiliekančio.
16Mes iš to pažinome meilę,
kad jis už mus paguldė savo gyvybę.
Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius.
17Bet jei kas turėtų pasaulio turtų
ir pastebėjęs vargo spaudžiamą brolį
užrakintų jam savo širdį,
tai kaip jame pasiliks Dievo meilė?
18Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu,
bet darbu ir tiesa.
19Tuo mes pažinsime, jog esame iš tiesos,
ir jo akivaizdoje nuraminsime savo širdį,
20jei mūsų širdis imtų mus smerkti:
Dievas didesnis už mūsų širdį ir viską pažįsta.
21Mylimieji, jei širdis mūsų nesmerkia,
mes pasitikime Dievu
22ir gauname iš jo, ko prašome,
nes laikomės jo įsakymų
ir darome, kas jam patinka.
23O štai jo įsakymas:
kad tikėtume jo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardą
ir #Jn 13,34; 15,12.17mylėtume vieni kitus, kaip jo įsakyta.
24Kas laikosi jo įsakymų,
pasilieka Dieve ir Dievas jame.
O kad jis mumyse pasilieka,
mes žinome iš Dvasios, kurią jis mums davė.