1 Metraščių 3
LBD-EKU
3
Dovydo palikuonys
1Štai Dovydo sūnūs, gimę jam Hebrone: pirmagimis Amnonas iš Ahinoamos Jezreelietės, antras – Danielius iš Abigailės Karmelietės, 2trečias – Abšalomas, Gešūro karaliaus Talmajo dukters Maakos sūnus, ketvirtas – Adonijas, Hagitos sūnus, 3penktas – Šefatija iš Abitalės, šeštas – Itramas iš žmonos Eglos. 4Šeši jam gimė Hebrone, kur #2 Sam 5,4-5; 1 Kar 2,11; 1 Met 29,27jis karaliavo septynerius metus ir šešis mėnesius. O Jeruzalėje jis karaliavo trisdešimt trejus metus. 5Jeruzalėje jam gimė: Šima, Šobabas, Natanas ir Saliamonas – keturi iš Amielio#3,5 2 Sam 11,3 – Eliamo. dukters #2 Sam 11,3Bat Šūvos#3,5 2 Sam 11,3 ir 12,24 – Batšeba.. 6Paskui – Ibharas, Elišama, Elifeletas, 7Nogahas, Nefegas, Jafija, 8Elišama, Eljada ir Elifeletas, iš viso devyni.
9Visi jie buvo Dovydo sūnūs, neskaitant sugulovių sūnų. Tamara buvo jų sesuo.
10Saliamono palikuonys: Rehabeamas, šio sūnus Abija, šio sūnus Asa, šio sūnus Juozapatas, 11šio sūnus Jehoramas, šio sūnus Ahazijas, šio sūnus Jehoašas, 12šio sūnus Amacijas, šio sūnus Azarija, šio sūnus Jotamas, 13šio sūnus Ahazas, šio sūnus Ezekijas, šio sūnus Manasas, 14šio sūnus Amonas, šio sūnus Jošijas. 15Jošijo sūnūs: pirmagimis – Johananas, antras – Jehojakimas, trečias – Zedekijas, ketvirtas – Šalumas. 16Jehojakimo palikuonys: sūnus Jechonijas, šio sūnus Zedekijas.
17Kalinio Jechonijo sūnūs: sūnus Šaltielis, 18Malkiramas, Pedaja, Šenacaras, Jekamija, Hošama ir Nedabija. 19Pedajos sūnūs: Zerubabelis ir Šimis. Zerubabelio sūnūs: Mešulamas ir Hananija, o Šelomita – jų sesuo. 20Mešulamo sūnūs: Hašuba, Ohelis, Berechija, Hasadija ir Jušab Hesedas, iš viso penki. 21Hananijos sūnus – Pelatija; šio sūnus – Izaja, šio sūnus – Refaja, šio sūnus – Arnanas, šio sūnus – Abdija, šio sūnus – Šechanija. 22Šechanijos sūnūs: Šemaja, Hatušas, Igalas, Bariachas, Nearija ir Šafatas, iš viso šeši. 23Nearijos sūnūs: Eljoenajas, Ezekijas ir Azrikamas, iš viso trys. 24Eljoenajo sūnūs: Hodavijas, Eljašibas, Pelaja, Akubas, Johananas, Delaja ir Ananis, iš viso septyni.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis