1 Metraščių 4
LBD-EKU
4
Pietų giminės
1Judo sūnūs: Perecas, Hecronas, Karmis, Hūras ir Šobalas. 2Šobalo sūnui Reajai gimė Jahatas, Jahatui – Ahumajas ir Lahadas. Tai coriečių kiltys.
3[Hūro sūnūs:] Etamo tėvas, Jezreelis, Išma ir Idbašas; jų sesuo buvo vardu Haclelponė. 4Penuelis buvo Gedoro tėvas, o Ezeras – Hušos tėvas. Tai Hūro, Efratos pirmagimio, Betliejaus tėvo, sūnūs.
5Tekojos tėvas Ašhūras turėjo dvi žmonas: Helą ir Naarą. 6Naara pagimdė jam Ahuzamą, Heferą, Temaną ir Ahaštarą. Tai Naaros sūnūs. 7Helos sūnūs: Ceretas, Coharas ir Etnanas. 8Kocui gimė Anubas, Zobeba ir Harumo sūnaus Aharhelio kiltys. 9Jabecas buvo labiau gerbiamas, negu jo broliai; jo motina pavadino jį Jabecu, sakydama: „Pagimdžiau jį skausme“. 10Jabecas šaukėsi Izraelio Dievo: „Jeigu tu tikrai mane laimini, – sakė jis, – išplėsk mano žemes, tebūna tavo ranka su manimi, apsaugok mane nuo žalos, neleisk nelaimei mane slėgti!“ Ir Dievas davė, ko jis prašė.
11Šuhos broliui Kelubui gimė Mehyras; jis buvo Eštono tėvas. 12Eštonui gimė Recha, Paseachas ir Tehina, Ir Nahašo miesto tėvas. Tai Rekos vyrai.
13Kenazo sūnūs: Otnielis ir Seraja. Otnielio sūnūs: Hatatas ir Meonotajas. 14Meonotajui gimė Ofra, o Serajai – Joabas, tėvas Meistrų slėnio, taip vadinamo, nes jo žmonės buvo amatininkai.
15Jefunės sūnaus Kalebo sūnūs: Iruvas, Ela ir Naamas. Elos sūnus – Kenazas.
16Jehalėlelio sūnūs: Zifas, Zifa, Tirija ir Asarelis.
17Ezros sūnūs: Jeteras, Meredas, Eferas ir Jalonas. Meredas buvo vedęs faraono dukterį Bitiją#4,17 Šis sakinys atkeltas iš eil. 18 galo.. Ji pastojo ir pagimdė Mirjamą, Šamają ir Eštemojos tėvą Išbachą. 18O jo žmona iš judėjų pagimdė Gedoro tėvą Jeredą, Sochojo tėvą Heberą ir Zanoacho tėvą Jekutielį.
19Hodijos žmonos, Nahamo sesers, sūnūs buvo Keilos Garmo ir Eštemojos Maakiečio tėvai.
20Šimono sūnūs: Amnonas, Rina, Ben Hananas ir Tilonas. Išio sūnūs: Zohetas ir Ben Zohetas.
21Judo sūnaus Šelos palikuonys: Lechos tėvas Eras, Marešos tėvas Lada ir drobės gamintojų kiltys Bet Ašbėjoje, 22taip pat Jokimas, Kozebos vyrai, Joaša ir Sarafas, kurie nuėjo užkuriais į Moabą, bet sugrįžo į Lehemą (tai senovės įvykiai). 23Jie buvo puodžiai ir gyveno Netaimuose ir Gederoje. Dirbdami karaliui, jie ten turėjo buveinę.
24Simeono sūnūs: Nemuelis, Jaminas, Jaribas, Zerachas ir Saulius, 25šio sūnus Šalumas, šio sūnus Mibsamas, šio sūnus Mišma. 26Mišmos sūnūs: sūnus Hamuelis, šio sūnus Zakūras, šio sūnus Šimis.
27Šimis turėjo šešiolika sūnų ir šešias dukteris, bet jo broliai neturėjo daug vaikų. Apskritai jų kiltis nesidaugino kaip Judo. 28#Joz 19,2-8Jie gyveno Beer Šeboje, Moladoje, Hacar Šuale, 29Bilhoje, Eceme, Tolade, 30Betuelyje, Hormoje, Ciklage, 31Bet Markabotuose, Hacar Susimuose, Bet Biryje ir Šaarimuose. Tai buvo jų miestai, kol Dovydas tapo karaliumi. 32O jų gyvenvietės buvo Etamas, Ainas, En Rimonas, Tochenas ir Ašanas – penki miestai 33drauge su šiems miestams pavaldžiais aplinkiniais kaimais iki pat Baalo. Tokios buvo jų gyvenvietės.
Jų kilmės sąraše buvo: 34Mešobabas, Jamlechas, Amacijos sūnus Joša, 35Joelis, Asielio sūnaus Serajos sūnaus Jošibijos sūnus Jehuvas, 36Eljoenajas, Jaakoba, Ješohaja, Asaja, Adielis, Jesimielis, Benaja, 37Šemajos sūnaus Šimrio sūnaus Jedajos sūnaus Alono sūnaus Šifio sūnus Ziza. 38Išvardytieji buvo savo kilčių vadai, ir jų šeimos labai išaugo. 39Užtat, ieškodami kaimenėms ganyklų, jie kėlėsi Gedoro apylinkių link, į rytinį slėnio galą. 40Čia jie rado vešlių, gerų ganyklų; vieta buvo labai plati, rami ir taikinga. Pirmieji jos gyventojai priklausė chamitams. 41Išvardytieji [Simeono giminės] žmonės atsikėlė čia Judo karaliaus Ezekijo dienomis, užpuolė palapines ir ten užtiktus meunus ir, atsikratę jų iki šios dienos, apsigyveno jų vietoje, nes ten kaimenėms buvo ganyklų. 42O kai kurie jų – penki šimtai Simeono giminės vyrų – nukeliavo į Seyro kalnus, vedami Išio sūnų Pelatijos, Nearijos, Refajos ir Uzielio, 43ir sunaikinę išlikusius Amaleko bėglius gyvena ten iki šios dienos.