1 Metraščių 2
LBD-EKU

1 Metraščių 2

2
Izraelio palikuonys
1Štai Izraelio sūnūs: Rubenas, Simeonas, Levis, Judas, Isacharas, Zabulonas, 2Danas, Juozapas, Benjaminas, Naftalis, Gadas ir Ašeras.
3Judo sūnūs: Eras, Onanas ir Šela. Šie trys jam gimė iš kanaanietės Bat Šūvos. Judo pirmagimis Eras buvo nedoras VIEŠPATIES akyse, ir jis nubaudė jį mirtimi. 4Judo marti Tamara jam pagimdė Perecą ir Zerachą. Iš viso Judas turėjo penkis sūnus.
5Pereco sūnūs: Hecronas ir Hamulas.
6Zeracho sūnūs: Zimris, Etanas, Hemanas, Kalkolas ir Dara, iš viso penki.
7Zimrio sūnus – Karmis. Karmio sūnus – #Joz 7,1Acharas; jis nusižengė, pasiimdamas sunaikinti skirtus daiktus, todėl užtraukė nelaimę Izraeliui. 8Etano sūnus – Azarija.
9Hecronui gimę sūnūs: Jerachmeelis, Ramas ir Kelubajas.
10Ramui gimė Aminadabas, Aminadabui – Nachšonas, Judo sūnų vadas. 11Nachšonui gimė Salma, Salmai – Boazas, 12Boazui – Jobedas, Jobedui – Jesė. 13Jesei gimė jo pirmagimis Eliabas, antras sūnus buvo Abinadabas, trečias – Šima, 14ketvirtas – Netanelis, penktas – Radajas, 15šeštas – Ocemas ir septintas – Dovydas. 16Jų seserys buvo Ceruja ir Abigailė. Cerujos sūnų buvo trys: Abšajas, Joabas ir Asaelis. 17Abigailė pagimdė Amasą. Amasos tėvas buvo Jeteras Izmaelitas.
18Hecrono sūnus Kalebas turėjo vaikų iš savo žmonos Azubos ir Jerijotos. Jo sūnūs: Ješeras, Šobabas ir Ardonas. 19Azubai mirus, Kalebas vedė Efratą, kuri pagimdė jam Hūrą. 20Hūrui gimė Ūris, o Ūriui – Becalelis.
21Po to Hecronas suėjo su Gileado tėvo Machyro dukterimi, vedė ją, būdamas šešiasdešimtmetis, ir ji pagimdė jam Segubą. 22Segubui gimė Jayras, turėjęs dvidešimt tris miestus Gileado krašte. 23Bet Gešūras ir Aramas atėmė iš jų Havot Jayrą ir Kenatą su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis – šešiasdešimt miestų. Tai Gileado tėvo Machyro palikuonys. 24Po Hecrono mirties Kalebas suėjo su savo tėvo našle Efrata, ir ji#2,24 Taip gr. Septuagintoje; hebr. tekstas neaiškus: „Po Hecrono mirties Kaleb Efratoje Hecrono žmona Abija pagimdė jam...“ pagimdė jam Tekojos tėvą Ašhūrą.
25Hecrono pirmagimio sūnaus Jerachmeelio sūnūs: pirmagimis Ramas, Būna, Orenas, Ocemas ir Ahija. 26Jerachmeelis turėjo ir kitą žmoną, vardu Atara. Ji buvo Onamo motina.
27Jerachmeelio pirmagimio Ramo sūnūs: Maacas, Jaminas ir Ekeras.
28Onamo sūnūs: Šamajas ir Jada. Šamajo sūnūs: Nadabas ir Abišūras. 29Abišūro žmonos vardas buvo Abihailė; ji pagimdė jam Achbaną ir Molidą. 30Nadabo sūnūs: Seledas ir Apaimas. Seledas mirė bevaikis. 31Apaimo sūnus – Išis. Išio sūnus – Šešanas. Šešano sūnus – Achlajas. 32Šamajo brolio Jados sūnūs: Jeteras ir Jehonatanas. Jeteras mirė bevaikis. 33Jehonatano sūnūs: Peletas ir Zaza. Tai Jerachmeelio palikuonys.
34Šešanas sūnų neturėjo, tik dukteris. Bet Šešanas turėjo egiptietį vergą, vardu Jarhą. 35Tad Šešanas atidavė savo dukterį vergui Jarhai žmona, ir ji pagimdė jam Atają. 36Atajui gimė Natanas, Natanui – Zabadas. 37Zabadui gimė Eflalas, Eflalui – Jobedas. 38Jobedui gimė Jehuvas, Jehuvui – Azarija. 39Azarijai gimė Helecas, Helecui – Eleasa. 40Eleasai gimė Sismajas, Sismajui – Šalumas. 41Šalumui gimė Jekamija, Jekamijai – Elišama.
42Jerachmeelio brolio Kalebo sūnūs: pirmagimis Meša (jis buvo Zifo tėvas) ir Hebrono tėvo Marešos sūnūs.
43Hebrono sūnūs: Korachas, Tapuachas, Rekemas ir Šema. 44Šemai gimė Jorkoamo tėvas Rahamas, Rekemui – Šamajas. 45Šamajo sūnus – Maonas. Maonui gimė Betcūras. 46Kalebo sugulovė Efa pagimdė Haraną, Mocą ir Gazezą. Haranui gimė Gazezas.
47Jahdojo sūnūs: Regemas, Jotamas, Gešanas, Peletas, Efa ir Šaafas. 48Kalebo sugulovė Maaka pagimdė Šeberą ir Tirhaną. 49Ji pagimdė ir Šaafą, Madmanos tėvą, bei Ševą, Machbenos ir Gibėjos tėvą. Achsa buvo Kalebo duktė. 50Tai Kalebo palikuonys.
Efratos pirmagimio Hūro sūnūs: Šobalas, Kirjat Jearimų tėvas, 51Salma, Betliejaus tėvas, ir Harefas, Bet Gadero tėvas. 52Šobalo, Kirjat Jearimų tėvo, sūnūs buvo Harojė, pusė manahatiečių, 53ir Kirjat Jearimų kiltys: itrai, putai, šumatai ir mišrai. Iš šių kilo coriečiai ir eštaoliečiai.
54Salmos palikuonys: Betliejus, netofiečiai, Atrot Bet Joabas, pusė manahatiečių, coriečiai, 55taip pat raštininkų šeimos, gyvenusios Jabece, tiratai, šimatai ir suchatai. Jie buvo kainitai, kilę iš Rechabo tėvo Hamato namų.