1 Metraščių 24
LBD-EKU

1 Metraščių 24

24
1Štai Aarono palikuonių grupės. Aarono sūnūs: Nadabas, Abihuvas, Eleazaras ir Itamaras. 2#Kun 10,1-2Nadabas ir Abihuvas mirė dar tėvui gyvam esant ir neturėjo sūnų, todėl tik Eleazaras ir Itamaras tapo kunigais. 3Kartu su Cadoku iš Eleazaro palikuonių ir Ahimelechu iš Itamaro palikuonių Dovydas paskirstė kunigiškosios tarnybos pareigas. 4Kadangi tarp Eleazaro palikuonių kilties vadų buvo rasta daugiau negu tarp Itamaro palikuonių, jie padalijo Eleazaro palikuonis šešiolikai kilties vadų, o Itamaro palikuonis – į aštuonias kiltis. 5Jie buvo padalyti burtų keliu, visi vienodai, nes visi buvo šventovės pareigūnai ir Dievo pareigūnai tarp Eleazaro palikuonių ir Itamaro palikuonių. 6Raštininkas Netanelio sūnus Šemaja, vienas iš levitų, karaliaus akivaizdoje įtraukė į sąrašą ir pareigūnus, ir kunigą Cadoką, ir Abjataro sūnų Ahimelechą, ir galvas kunigų kilčių bei levitų kilčių, įrašydamas dvi kiltis Eleazarui už kiekvieną įrašytą Itamarui.
7Pirmas burtų metimas teko Jehojaribui, antras – Jedajai, 8trečias – Harimui, ketvirtas – Seorimui, 9penktas – Malkijai, šeštas – Mijaminui, 10septintas – Hakocui, aštuntas – Abijai, 11devintas – Ješūvai, dešimtas – Šechanijui, 12vienuoliktas – Eljašibui, dvyliktas – Jakimui, 13tryliktas – Hupai, keturioliktas – Ješebabui, 14penkioliktas – Bilgai, šešioliktas – Imerui, 15septynioliktas – Hezyrui, aštuonioliktas – Hapicecui, 16devynioliktas – Petachijai, dvidešimtas – Ezechieliui, 17dvidešimt pirmas – Jachinui, dvidešimt antras – Gamului, 18dvidešimt trečias – Delajui, dvidešimt ketvirtas – Maazijui.
19Tokia buvo jų tarnybos nustatyta eilė, kai jie atlikdavo pareigas VIEŠPATIES Namuose pagal jiems duotus jų tėvo Aarono įsakus, kaip VIEŠPATS, Izraelio Dievas, buvo jam įsakęs.
20Iš kitų Levio sūnų buvo Šubaelis iš Amramo palikuonių ir Jechdijas. 21Iš Rehabijo – Rehabijo sūnus Išija, vadas. 22Iš iccharų – Šelomotas; iš Šelomoto sūnų – Jahatas. 23Hebrono sūnūs: Jerijas – vadas, antras – Amarijas, trečias – Jahazielis, ketvirtas – Jekamamas. 24Uzielio sūnus – Michėjas; iš Michėjo sūnų – Šamyras. 25Michėjo brolis – Išija; iš Išijos sūnų – Zacharijas. 26Merario sūnūs: Machlis ir Mušis. Jaazijo sūnus – Benojas. 27Merario palikuonys iš jo sūnaus Jaazijo: Šohamas, Zakūras ir Ibris. 28Iš Machlio – Eleazaras; jis neturėjo sūnų. 29Iš Kišo – Kišo sūnus Jerachmeelis. 30Mušio sūnūs: Machlis, Ederas ir Jerimotas. Tokie tad buvo levitų sūnūs pagal jų kiltis.
31Lygiai taip pat, kaip jų giminės, Aarono palikuonys ir šie kilčių vadai, vyresni ir jaunesni, metė burtus akivaizdoje karaliaus Dovydo, Cadoko, Ahimelecho ir kunigų bei levitų kilčių galvų.