1 Metraščių 23
LBD-EKU

1 Metraščių 23

23
Levitų suskirstymas
1Pasenęs ir pasiekęs žilos senatvės, Dovydas #1 Kar 1,1-40paskyrė savo sūnų Saliamoną Izraelio karaliumi. 2Po to sušaukė visus Izraelio vadus, kunigus ir levitus.
3Buvo suskaičiuoti levitai, turintys trisdešimt metų ir vyresni. Iš viso jų buvo trisdešimt aštuoni tūkstančiai. 4„Iš šių, – tarė Dovydas, – dvidešimt keturi tūkstančiai vadovaus VIEŠPATIES Namų tarnybai, šeši tūkstančiai bus apskaitininkai ir teisėjai, 5keturi tūkstančiai bus vartininkai ir keturi tūkstančiai šlovins VIEŠPATĮ instrumentais, kuriuos aš sumaniau šlovės giesmėms“. 6Dovydas padalijo juos į būrius pagal Levio sūnus – Geršoną, Kehatą ir Merarį.
7Geršonai buvo Ladanas ir Šimis. 8Ladano sūnūs: Jehielis – galva, Zetamas ir Joelis, iš viso trys. 9Šimio sūnūs: Šelomitas, Hazielis ir Haranas, iš viso trys. Jie buvo Ladano kilčių galvos. 10Šimio sūnūs: Jahatas, Ziza, Jeušas ir Berija. Šie keturi buvo Šimio sūnūs. 11Jahatas buvo galva, o Ziza – pavaduotojas; Jeušas ir Berija neturėjo daug vaikų, todėl buvo įskaičiuoti į vieną kiltį.
12Kehato sūnūs: Amramas, Iccharas, Hebronas ir Uzielis, iš viso keturi. 13Amramo sūnūs: Aaronas ir Mozė. #Iš 28,1Aaronas buvo atskirtas pašventinti švenčiausiems dalykams, kad jis ir jo sūnūs amžinai degintų atnašas VIEŠPATIES akivaizdoje, jam tarnautų ir laimintų amžinai jo vardu. 14Dievo žmogus Mozė ir jo sūnūs buvo įskaičiuoti į Levio giminę. 15Mozės sūnūs: Geršomas ir Eliezeras. 16Geršomo sūnus Šebuelis – galva. 17Eliezero sūnus Rehabija – galva; Eliezeras kitų sūnų neturėjo, bet Rehabija turėjo labai daug sūnų. 18Iccharo sūnus Šelomitas – galva. 19Hebrono sūnūs: Jerijas – galva, antras – Amarija, trečias – Jahazielis ir ketvirtas – Jekamamas. 20Uzielio sūnūs: Michėjas – galva ir antras – Išija.
21Merario sūnūs: Machlis ir Mušis. Machlio sūnūs: Eleazaras ir Kišas. 22Eleazaras mirė neturėdamas sūnų, tik dukteris; jų giminaičiai – Kišo sūnūs vedė jas. 23Mušio sūnūs: Machlis, Ederas ir Jeremotas, iš viso trys.
24Tokie tat buvo Levio sūnūs pagal jų kiltis su kilčių vadais, kai buvo suskaičiuoti pavieniui vardais nuo dvidešimt metų ir vyresni, kurie turėjo atlikti VIEŠPATIES Namų tarnybos darbus. 25Mat Dovydas sakė: „VIEŠPATS, Izraelio Dievas, suteikė savo tautai ramybę ir padarė Jeruzalę savo amžina buveine. 26#Įst 10,8Todėl levitams nebereikia daugiau nešioti Padangtės ir kitų daiktų, reikalingų jos tarnybai, – 27pagal paskutinius Dovydo įsakymus, levitai buvo suskaičiuoti nuo dvidešimt metų ir vyresni, – 28#Sk 3,5-9bet nuo šiol jų pareiga bus padėti Aarono palikuonims VIEŠPATIES Namų tarnyboje prižiūrėti kiemus ir kambarius, valyti viską, kas šventa, ir atlikti darbus VIEŠPATIES Namams. 29Jie rūpinsis taip pat padėtinės duonos eilėmis, geriausiais miltais javų atnašoms, neraugintos duonos plokštainiais, keptąja atnaša, su aliejumi maišyta atnaša ir visais kiekio bei dydžio matais. 30Be to, jie turės dalyvauti kas rytą dėkojant ir šlovinant VIEŠPATĮ, panašiai ir kas vakarą; 31ir kada tik bus atnašaujamos deginamosios aukos per šabus, jaunatis ir šventes, jų VIEŠPATIES akivaizdoje visuomet turės būti toks skaičius, koks yra nustatytas. 32Taip pat jie prižiūrės Susitikimo Palapinę bei šventyklą ir padės savo giminaičiams Aarono palikuonims VIEŠPATIES Namų tarnyboje“.