1 Metraščių 25
LBD-EKU

1 Metraščių 25

25
Giesmininkai
1Dovydas ir kariuomenės pareigūnai padalijo tarnybai ir Asafo, Hemano bei Jedutūno palikuonis, kad pranašautų, lydimi lyrų, arfų ir cimbolų. Štai sąrašas vyrų, atliekančių šią užduotį pagal savo tarnybą.
2Iš Asafo sūnų: Zakūras, Juozapas, Netanija ir Asarela; Asafo sūnūs, Asafo vadovaujami, pranašavo karaliaus įsakymu.
3Iš Jedutūno – Jedutūno sūnūs: Gedalijas, Ceris, Izaijas, Šimis, Hašabijas ir Matitijas, iš viso šeši; jie, vadovaujami savo tėvo Jedutūno, pranašavo lydimi lyrų, dėkodami ir šlovindami VIEŠPATĮ.
4Iš Hemano – Hemano sūnūs: Bukijas, Matanijas, Uzielis, Šebuelis, Jerimotas, Hananija, Hananis, Eliata, Gidaltis, Romamti Ezeras, Jošbekaša, Malotis, Hotyras ir Mahazijotas. 5Visi jie buvo karaliaus regėtojo Hemano sūnūs, pagal Dievo pažadą jam išaukštinti, nes Dievas buvo davęs Hemanui keturiolika sūnų ir tris dukteris. 6Visi jie, tėvo vadovaujami, kartu su Asafu, Jedutūnu ir Hemanu giedojo VIEŠPATIES Namuose, palydint cimbolams, arfoms ir lyroms, Dievo Namų tarnyboje. 7Iš viso su jų broliais, parengtais giedoti VIEŠPAČIUI, visų įgudusių giesmininkų buvo du šimtai aštuoniasdešimt aštuoni. 8Dėl tarnybos pamainų, jauniems ir senesniems, įgudusiems giesmininkams ir mokiniams, buvo mesti burtai.
9Pirmas burtų metimas teko Asafo Juozapui,
antras – Gedalijui, jam ir jo broliams bei sūnums, iš viso dvylikai,
10trečias – Zakūrui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,
11ketvirtas – Icriui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,
12penktas – Netanijui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,
13šeštas – Bukijui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,
14septintas – Jesarelai, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,
15aštuntas – Izaijui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,
16devintas – Matanijui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,
17dešimtas – Šimiui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,
18vienuoliktas – Azareliui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,
19dvyliktas – Hašabijai, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,
20tryliktas – Šubaeliui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,
21keturioliktas – Matitijui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,
22penkioliktas – Jeremotui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,
23šešioliktas – Hananijui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,
24septynioliktas – Jošbekašai, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,
25aštuonioliktas – Hananiui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,
26devynioliktas – Maločiui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,
27dvidešimtas – Eliatai, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,
28dvidešimt pirmas – Hotyrui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,
29dvidešimt antras – Gidalčiui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,
30dvidešimt trečias – Mahazijotui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,
31dvidešimt ketvirtas – Romamti Ezerui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai.