YouVersion Logo
Search Icon

Luk 6:27-49

Luk 6:27-49 ANYUB

«'Ba a caana gø jïïu, u ni wïny gø en, mëërru ki nyïïmännu, ni tïïyu gïï mo beyø jï jø wø män ki uuni. Ni gwïëthu jø wø cien uuni, ni lämu kiper jø wø jany uuni. 'Ba ŋato dhööŋ ï ki thääŋŋï, wär thääŋŋï maya løgï jïre thuwø. 'Ba ŋato käl koonhnhï, kär abïïno en tiere mänï ki eni thuwø. Ni mooyï jø wø kwac ïïni bëët. 'Ba ŋat mo japï ee kälö, kär cäŋ pëënynyö. 'Ba gïn wäro manynyu nee tïïc jiyi jïïu, wär wø tïïyu jïge thuwø. «?'Ba ni näk mou mëër ka jø wø mëër ki uuni keerge, agïnaŋø ni beer noo pwøc uuni kipere? Kiper këëlla jø raay kiree wø mëër ka jø wø mëër ki geni. ?'Ba ni näk gïï mo beyø wø tïïyu jï jø wø tïïc gïï mo beyø jïïu, agïnaŋø ni beer noo pwøc uuni kipere? Kiper këëlla jø raay wø tïïö na enønø. ?'Ba ni näk mou wëëga jøø ni you ŋäädhö yøø mäyö baŋu nee duuge jïïu, agïnaŋø ni beer noo pwøc uuni kipere? Kiper këëlla jø raay wø wëëga jø raay møga mäyö baŋge, nee cäŋge duuö na kare. 'Ba mëërru ki nyïïmännu ni tïïyu gïï mo beyø jïge, ni wëëgu ge mäyö baŋu, ni bäŋ gïn mo ŋääthu ni duua baŋu. 'Ba uuno jïti ki gïn mo dwøŋ maalø, ni tïmu na wäät Jwøa Dwøŋ ni en Maal. Kiper eni ki dëëre mëëye wø nyuthe jø wø kuc dwøk met ec, ki jø raay. Bëëdu ni cwïnynyu lïëth ki køny keda mar Wääu na cwïnye lïëth ki køny. «Kär dee ŋat mo ŋølu wøk, nou ba ŋøl wøk, ni bäŋe ŋat mo jäällu, nou ba jääl thuwø. Ni weyu gïï wø bayi dëëtu, 'ba gïï wø bayu owec thuwø. Muu, 'ba ocäŋ mëëk uuni, ni cïp ka rumi mo othielø no oŋenø, ni øya piny, ni kïthi yïth aleeŋŋe mou. Kiper rumi man wø cïpu beeye rumi mano duu baŋu.» 'Ba luubö mør acäŋ caannø jïge kaamar leer, ni kööe, ni «?Ŋat ma cwør, cwør mør a dee gø pieyø nidïï? ?Aŋø, ge ba päth yi buur karge riet? Ŋat mo di pwönynyö ba dwøŋŋa eni ki dïpööy mare. 'Ba ŋati man nø, kany wø nø pwönynyi døøc, tïmö ni caala dïpööy mare. ?Aŋø ni neetï ŋöömö man wø en waŋ cöögu, ni wïl wïïï ki cuudhö manø ni en waŋï enø? ?Na aŋø na diï köö ki cöögu, ni ‹Coka, ööï nee ŋöömmo en waŋï enø käla wøk,› ni ïïni ki dëërï cuudhö manø en waŋï enø kärï joodø? Ï na ŋat atade, kwøŋ cuunhnho en waŋï enø käl wøk, køøre ïïno nëënö ni beer nee ŋöömö manø en waŋ cöögu enø kälï wøk. «Bäŋ jaath mo beer mo nywøla nyïëdi mo reyø. Ni bäŋe jaath mo raac mo nywøla nyïëdi mo beyø. 'Ba jaadhi nø, wø ŋec ka nyïïe. Kiper nyïï olämmi bäŋ wø pønna dëët jer koodhi, ni nyïïomøki bäŋ wø pønna dëët buŋŋe mo da koodhi. 'Ba ŋata beer wø käla gïn mo beer wøk ki røk japa beyø na en cwïnye. 'Ba ŋata raac wø käla gïn mo raac wøk ki røk japa reyø na en cwïnye. Ni gïï wø thööth ni wø en cwïny dhaanhø beege ni wø caane ki dhee. «?Aŋø ni wø cøøru aani, ni ‹Kwäärö, Kwäärö,› ni ba tïïyu gïï wø caana jïïu? 'Ba ŋato wäro ö baŋa ni wïny luupa, ni tïïc geni, teeŋ ŋatøgø caana caanø jïïu ennø. Eni caala dhaanhø mo ogëëdö ki øtø, mo tier gø ee koonyø ni thur piny, ni cwää tier gø bäät kïdi. 'Ba na ö jwïëe, pïï akwöt dëër ødøgø, ni käre løny ki man nëëk gø, kiper mana näk mo ogeerø ni teek. 'Ba ŋat mo owïny luupa ni ba tïïc geni, caala ŋat mo øtø ee geer dï ŋøøm jaak, ni tier gø käre koonyø, ni ö jwïëö ni kwöt dëër gø, ni laar pädhö. Ni räny ødøgøøni okadhø døc.»

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy