YouVersion Logo
Search Icon

LUKA 6:27-49

LUKA 6:27-49 NGB

“Nɛ, owinɔ kɛ nɛ zele we mi tɔ̃ gɛ, nɛ kɔ̃́ gɛnɛ owi sɛnɛ nɛ, nɛ nɛ dɛ́ dia mɔ hã owanɔ wa bɛ̃a gɛnɛ nɛ ni. Nɛ wélé nu nɛ tɛ winɔ kɛ wa fɔmbɔ nɛ ni, nɛ nɛ sámbálá Gale we wanɔ kɛ wa tɔ̃ tɛ nɛ ni. Fala kɛ wele zɛ gulu zala mɔ, nɛ mɔ síkí mbee nɛ hã a, nɛ a zɛ ma. Kɔ fala kɛ wele ba tulu ngɔ 'da mɔ tɛ mɔ, nɛ mɔ lá 'bɔ gba tulu 'da mɔ hã a na a ba. Fala kɛ wele gɔ mɔ kɔ̃ mɔ, nɛ mɔ tɛ dɔ̀ a gɔ. Fala kɛ wele ba mɔ kɔ̃ mɔ, nɛ mɔ tɛ àkà na, a gese gɔ. Nɛ dɛ́ do ongba nɛ ɔ nɛ kɛ nɛ kɔ̃a tɛ mɛ 'bɔ na, wa dɛ do nɛ ni. “Fala kɛ nɛ kɔ̃ tati a gɛnɛ owinɔ wa kɔ̃a gɛnɛ nɛ ni iko, nɛ dɛ do kɛ nɛ 'bɔ 'da si olo nɛ ni nɛ nde? Gɛnɛ kɔ owi dɛ 'dã mɛnɔ, wa kɔ̃ 'bɔ gɛnɛ owinɔ wa kɔ̃a gɛnɛ wa ni kɔ̃a! Kɔ fala kɛ nɛ dɛ de mɔ hã winɔ kɛ wa dɛ nɛ a dia ni iko, nɛ dɛ do kɛ nɛ 'bɔ 'da si olo nɛ ni nɛ nde? Gɛnɛ kɔ owi dɛ 'dã mɛnɔ, wa dɛ 'bɔ ni dɛa. Kɔ fala kɛ nɛ e gbã tati a zu owinɔ kɛ nɛ gbini zã nɛ do wa na, wa gese sɛ olo nɛ hã lo ni, nɛ dɛ do kɛ nɛ 'bɔ 'da si olo nɛ ni nɛ nde? Gɛnɛ kɔ owi dɛ 'dã mɛnɔ, wa e tɛ mɔ 'bɔ gbã zu ngba wa, takɔ wa gese olo nɛ hã wa! Nɛ nde kɛ 'da nɛ, nɛ kɔ̃́ gɛnɛ owi sɛnɛ nɛ, nɛ nɛ dɛ de mɔ hã wa. Fala kɛ nɛ e gbã zu Owele nde, nɛ nɛ tɛ 'bɔ̀ na, wa gese olo nɛ hã nɛ gɔ. Nɛ nɛ kpa sɛ si olo nɛ gã wena, nɛ nɛ sɛ a obenɔ 'da Gale, kɛ a nɛa ngɔ mɛnɔ vɛ̃ ni. We kɛ Gale dɛ de mɔ hã o'dã winɔ, do owinɔ kɛ wa dɔ́nggɔ́ de mɛ wa dɛa do wa gɔ ni. Nɛ dɛ́ 'bako hã ongba nɛ, ɔ nɛ kɛ Baa nɛ dɛ 'bako hã winɔ ni. “Nɛ tɛ 'bìlì we mɔ́ ngba nɛ gɔ, dɔ Gale 'bílí tɛ mɛ 'bɔ we 'da nɛ gɔ. Nɛ tɛ 'bìlì 'dã we hã ngba nɛ gɔ, dɔ Gale 'bílí 'dã we hã nɛ gɔ. Nɛ élé 'dã mɛ 'da ongba nɛ, nɛ Gale a ele sɛ tɛ mɛ 'bɔ 'dã mɛnɔ 'da nɛ. Nɛ ha mɔ hã ongba nɛ, nɛ Gale a hã sɛ mɔ hã nɛ. A hã sɛ hã nɛ dɔ wena, nɛ ma dunu kɔ̃ nɛ sɛlɛlɛ. Mba gɔ, mɛ nɛ we do mɔ hã ngba nɛ ni, Gale a we sɛ tɛ mɛ 'bɔ do mɔ hã nɛ.” Nɛ Yezu tɔ̃a 'bɔ mbé gba we hã wa na: “Wi ba li wè tɛ ba te ti ngba a gɔ. Ní gɔ, nɛ wa bɔa nɛ, wa ala sɛ kɔ kɔ̃. Wi yambala mɔ nɛ̀ ngɔ wi be mɔ hã a gɔ. Nɛ nde wi yambala mɔ, kɛ a yambala mɛ do dia nɛ, nɛ a hɔa sɔkpɔ nɛ ni, a ɔ sɛ kpasaa nɛ wi be mɛ hã a ni. “Kɔdɛ kɛ mɔ zɔ be 'bulu wɔkɔsɛ kɛ ma tia li nya mɔ ni, nɛ nde mɔ ĩ́ fala te kɛ ma tia li mɔ gɛ gɔ ni nɛ nde? Kɔdɛ kɛ mɔ wia tɛ tɔ̃ hã nya mɔ na, nya mi, mɔ é li mɔ, kɔ mi fo 'bulu wɔkɔsɛ ngɔ nɛ gɛ, nɛ nde te ngɔ li mɔ ni nɛ nde? Mɔ, wi ɔlɔ wi gɛ, ma wia na, mɔ fo te li mɔ dati do'do, sɛ nɛ mɔ zɔ sɛ mɔ do dia nɛ, we fo 'bulu wɔkɔsɛ li nya mɔ ni de. “Dia te wè tɛ ko 'dã wala te gɔ, nɛ 'dã te wè tɛ ko dia wala te gɔ. Wa ĩ ti te we wala nɛ. Wa wè tɛ 'bi wala mafuku ngɔ te gbakɔnda gɔ, nɛ wa wè tɛ 'bɔ tɛ 'bi wala ndimɔ ngɔ te sàlá gɔ. Dia wi a dɛ dia mɔ, nɛ dia mɛnɔ ni yolo kɔ sila a. Nɛ 'dã wi a dɛ 'dã mɔ, nɛ 'dã mɛnɔ ni yolo kɔ sila a. Mba gɔ, lɛnggɛ kɛ wele tɔ̃ ni, ma yolo kɔ sila a. “Gulu kɛ nɛ sa li mi na: ‘Nwa, Nwa,’ nɛ nde nɛ dɛ́ mbula nu mi gɔ we ge nde? Mi nɛ tɔ̃ tɛlɛ tɛ wi kɛ a tɛ 'da mi, nɛ a zele we nu mi, nɛ a e ma fala dɛa to ni hã nɛ. A wia kɔ̃ do wi kɛ a ma ngɔ dɛ tɔa 'da a, nɛ a zã kɔ̃ 'du wena, nɛ ma kpa ta, nɛ a a nyanga tɔa 'da a dɛ ngɔ nɛ ni. Kɔ lì ma ngɔ hɛ̃ nɛ, nɛ ma ba 'bolo zã tɔa ni vɛ̃, nɛ nde tɔa yáká gɔ. We kɛ a dɛa zi ma nganda wena. Nɛ wele kɛ a zele we nu mi, kɔ a é ma fala dɛa to gɔ ni, a wia kɔ̃ do wi kɛ a dɛ tɔa 'da a dɛ ngɔ nùi iko, nɛ nde a à nyanga nɛ dɛ ngɔ ta gɔ ni. Nɛ lì hɛ̃a, nɛ ma ba nyanga tɔa, nɛ 'da kala gɔ, nɛ ma te wuku, nɛ ma 'danga vɛ̃.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy