IsiHlabelelo seziHlabelelo 8
ZUL59

IsiHlabelelo seziHlabelelo 8

8
1Sengathi nga unjengomfowethu
owancela amabele kamame!
Uma bengikufumana phandle,
bengiyakukwanga ngingadelelwa muntu.
2 # IsiHlab. 3:4 Bengiyakukuhola,
ngikuyise endlini kamame;
ubuyakungifundisa;
bengiyakukuphuzisa iwayini eliyolisiweyo,
amanzi ompomegranati* wami.
3 # IsiHlab. 2:6 Isandla sakhe sokhohlo
besiyakubaphansi kwekhanda lami,
nesokunene sakhe besiyakungigona.
4 # IsiHlab. 2:7; 3:5 Ngiyanifungisa,
madodakazi aseJerusalema,
ukuba ningalunyakazisi,
ningaluvusi uthando,
lungakavumi.
Abangane:
5Ngubani owenyuka ehlane
encike kothandiweyo wakhe na?
Umakoti:
Phansi komapula* ngakuvusa;
lapho unyoko wayenemihelo ngawe,
khona lapho wayenemihelo owakuzalayo.
6Ngifake njengophawu enhliziyweni yakho,
njengophawu engalweni yakho,
ngokuba uthando lunamandla njengokufa;
isikhwele silukhuni njengendawo yabafileyo;
amalangabi alo angamalangabi omlilo,
ilangabi likaJehova.
7Amanzi amaningi awanakulucima uthando,
nemifula ayinakuluminzisa;
uma umuntu ebeyakunika yonke impahla yendlu yakhe ngothando,
nokho ubeyakwaliwa nokwaliwa.
Umakoti nabafowabo.Abangane:
8Sinodadewethu omncane,
kanawo amabele;
siyakwenza njani ngodadewethu ecelwa na?
9Uma elugange,
siyakwakha phezu kwakhe umbhoshongwana wesiliva;
uma eyisicabha,
siyakumvalela ngamapulangwe omsedari.*
Umakoti:
10Ngilugange,
namabele ami anjengemibhoshongo;
khona ngaba semehlweni
akhe njengofumene ukuthula.
Ingcebo enkulu kunekaSolomoni
11USolomoni wayenesivini eBali Hamoni;
wasinika isivini kubaphathi;
baletha, kwaba yilowo nalowo,
izinhlamvu eziyinkulungwane zesiliva ngezithelo zaso.
12Isivini esingesami siphambi kwami;
inkulungwane mayibe ngeyakho, Solomoni,
namakhulu amabili abe ngawabaphathi bezithelo zaso.
Umyeni nomakoti bayabizana.Umnyeni:
13 # IsiHlab. 2:14 Wena ohlala emasimini,
abangane balalela izwi lakho;
ake ungizwise lona.
Umakoti:
14 # IsiHlab. 2:17; 4:6; 5:1 Shesha, othandiweyo wami,
ufane nensephe
nesixhumo sendluzele
ezintabeni zamakha.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE