IsiHlabelelo seziHlabelelo 7
ZUL59

IsiHlabelelo seziHlabelelo 7

7
Ubuhle bomakoti osinayo
1Zinhle kangakanani izinyawo zakho
ezicathulweni zazo,
wena ndodakazi yesikhulu!
Amathanga akho ayizindilinga anjengemihlobiso,
umsebenzi wezandla zengcweti.
2Inkaba yakho ingumkhele oncweliweyo,
ongasweli iwayini elixutshanisiweyo;
isisu sakho siyinqwaba kakolweni,
ibiyelwe ngeminduze.
3 # IsiHlab. 4:5 Amabele akho amabili anjengezixhumu ezimbili
ezingamawele ensephe.
4 # Num. 21:25; IsiHlab. 4:4 Intamo yakho injengoMbhoshongo woPhondo lweNdlovu;
amehlo akho angamachibi aseHeshiboni
ngasesangweni laseBati Rabimi;
impumulo yakho injengombhoshongo waseLebanoni
obhekene neDamaseku.
5 # Isaya 35:2 Ikhanda lakho kuwe linjengeKarmeli,
nomyeko wekhanda lakho unjengokububende;
kuboshiwe inkosi ngesiyendane.
Umyeni ukhuluma ngothando lwakhe
6 # IsiHlab. 4:10 Umuhle, umnandi kangakanani
wena othandwa ngenjabulo!
7Isimo sakho siyisundu,
namabele akho omabili anjengamahlukuzo.
8 # IsiHlab. 2:3 Ngathi: “Ngiyakukhwela esundwini,
ngibambe amagatsha alo.”
Amabele akho mawabe ngamahlukuzo omvini,
nephunga lokuphefumula kwakho njengama-apula,*
9nomlomo wakho njengewayini
elihle elihamba lehle kamnandi,
lewuka ngezindebe nangamazinyo.
Umnyeni:
10 # IsiHlab. 2:16 Mina ngingowothandiweyo wami,
uyanginxanela.
11Woza wena othandiweyo wami,
siye endle,
silale emizaneni.
12Masivuke ekuseni, siye ezivinini,
sibone uma umvini uqhakazile,
nezimbali zawo uma zivulekile,
namapomegranati* uma ekhahlele.
Lapho ngiyakukunika uthando lwami.
13Amamandragora* athaphuka iphunga,
nangaseminyango yethu
kukhona izinhlobo zonke zezithelo ezinqabileyo,
ezintsha nezindala,
engizibekele wena othandiweyo wami.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE