U-Isaya 1
ZUL59

U-Isaya 1

1
Ukusolwa kwesizwe sakwaJuda
1 # Eks. 10:4; Dut. 4:26; 31:28; 32:1,5; AmaH. 50:4; Hos. 11:1; Mika 1:2 Umbono ka-Isaya, indodana ka-Amose, awubonayo ngoJuda neJerusalema emihleni ka-Uziya, noJothamu, no-Ahazi, noHezekiya, amakhosi akwaJuda.
2Yizwani, mazulu,
ubeke indlebe, mhlaba,
ngokuba uJehova ukhuluma uthi:
“Ngikhulisile ngiphakamisile abantwana,
kepha bangihlubukile.
3Inkabi iyamazi umniniyo
nembongolo umkhombe womnikaziyo;
u-Israyeli akazi,
isizwe sami asiqondi.”
4Hawu, sizwe esonayo,
bantu abasindwe ngububi,
nzalo yababi,
bantwana abonakeleyo!
Bamshiyile uJehova,
bamdelele oNgcwele ka-Israyeli,
babuyele emuva.
5Ningabe nisashaywa kuphi,
nisaqhubeka ukwambuka, na?
Lonke ikhanda liyagula,
nayo yonke inhliziyo ibuthakathaka.
6Kusukela ematheni onyawo kuze kube sekhanda
akukho okuphelele, ngamanxeba nje,
nemivimbo, nemidwa emisha;
akukhanywanga ubovu, akuboshwanga,
akuthanjiswanga ngamafutha.
7 # Isaya 5:5 Izwe lakini liyihlane,
imizi yenu ishisiwe ngomlilo,
umhlabathi wenu udliwa ngabafokazi phambi kwenu,
kuyihlane njengokuchitha kwabafokazi.
8Indodakazi yaseSiyoni isele njengexhiba esivinini,
nanjengedladla ensimini yamaselwa,
nanjengomuzi ovinjezelweyo.
9 # Gen. 19:24; IsiLilo 3:22; Rom. 9:29 Uma uJehova Sebawoti ebengasishiyelanga insali,
besiyakuba njengeSodoma,
sifane neGomora.
10 # Dut. 32:32; Hez. 16:46 Yizwani izwi likaJehova
nina babusi baseSodoma,
nibeke indlebe ekufundiseni kukaNkulunkulu wethu
nina bantu baseGomora.
11 # AmaH. 50:8; IzA. 15:8; Isaya 66:3; Jer. 6:20; 14:12; Am. 5:21; Mika 6:6 “Iyini kimi imihlatshelo yenu eminingi na?”
usho uJehova;
“ngisuthile ngeminikelo yokushiswa yezinqama
nangeyamanoni amathole akhuluphalisiweyo;
negazi lezinkunzi nelamawundlu nelezimpongo
angithokozi ngalo.
12Lapho nifika ukubona ubuso bami,
ngubani okubize lokhu esandleni senu
ukuba ninyathele amagceke ami na?
13 # Mal. 1:10 Ningabe nisaletha iminikelo eyize yempuphu;
impepho iyisinengiso kimi;
ezokwethwasa kwenyanga namasabatha nokubiza imihlangano
angivumi ububi kanye nemikhosi.
14Ezokwethwasa zenu kwenyanga nemikhosi yenu emisiweyo
kuyazondwa ngumphefumulo wami;
kungumthwalo phezu kwami,
ngikhathele ngukukuthwala.
15 # IzA. 1:28; Isaya 59:3 Lapho nelula izandla zenu,
ngiyakufihla kini amehlo ami;
yebo, lapho nenza imikhuleko eminingi, angiyikuzwa;
izandla zenu zigcwele igazi.
16Gezani, nihlanzeke,
nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami,
niyeke ukwenza okubi.
17 # Dut. 24:17; 27:19; AmaH. 34:14; 68:5; 82:3; Am. 5:15; 1 Pet. 3:11 Fundani ukwenza okuhle,
nifune ukwahlulela,
niqondise abacindezeli,
nahlulele izintandane,
nimele umfelokazi.
18 # AmaH. 51:7; Isaya 43:25; 44:22; Hez. 18:21 “Wozani-ke, sithethe indaba,”
usho uJehova;
“noma izono zenu zibomvu kakhulu,
ziyakuba mhlophe njengeqhwa;
noma zibomvu njengokububende,
ziyakuba njengoboya bezimvu.
19 # Lev. 25:18; IzA. 1:33 Uma nivuma, nilalela,
niyakudla okuhle kwezwe;
20 # Lev. 26:25 kepha uma nala, nihlubuka,
niyakudliwa yinkemba,”
ngokuba umlomo kaJehova ukhulumile.
21 # Hos. 4:14 Yeka umuzi othembekileyo waphenduka,
waba yisifebe,
wena owawugcwele ukwahlulela!
Ukulunga kwakuhlezi khona,
kepha manje ababulali.
22 # Hez. 22:18 Isiliva lakho seliphendukile amanyela;
iwayini lakho lixubene namanzi.
23 # Eks. 22:22; Jer. 5:28; Hos. 9:15; Zak. 7:10 Izikhulu zakho ziyizihlubuki
nabangane bamasela;
bonke bathanda izipho, balandela imivuzo;
abahluleli izintandane,
nendaba yomfelokazi ayifinyeleli kubo.
24 # Dut. 28:63 Ngalokho ithi iNkosi uJehova Sebawoti,
uMninimandla ka-Israyeli:
“E, ngiyakuzikhulula kwabamelene nami,
ngiziphindisele ezitheni zami,
25ngibuyisele isandla sami kuwe,
ngicwengisise impela amanyela akho,
ngisuse lonke ithini* lakho,
26 # Hez. 21:27 ngibuyisele abahluleli bakho njengakuqala,
nabeluleki bakho njengasekuqaleni,
andukuba ubizwe ngokuthi uMuzi Wokulunga,
uMuzi Othembekileyo.”
27 # Jer. 23:6; 33:16 ISiyoni liyakuhlengwa ngokwahlulela
nabaphendukayo kulo ngokulunga.
28 # AmaH. 1:6; 92:9 Izihlubuki nezoni ziyakubhujiswa kanyekanye,
nabamshiyayo uJehova bayakuqedwa.
29 # Hos. 4:13,19 “Yebo, bayakuba namahloni ngama-oki* enawanxanelayo,
niyangaze ngamasimu enawakhethayo.
30Ngokuba niyakuba njenge-oki*
elimaqabunga alo abunile,
nanjengensimu engenamanzi.
31 # Jer. 4:4; Hez. 20:47; Am. 5:6 Abanamandla bayakuba njengefilakisi,*
nemisebenzi yabo njengenhlansi;
bayakusha bobabili kanyekanye,
akuyikubakho ocimayo.”

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE