AmaHubo 42
ZUL59

AmaHubo 42

42
INCWADI YESIBILI
Amahubo 42 – 72
Ukulangazelela uNkulunkulu nendlu yakhe
Kumholi wokuhlabelela. IMaskili* lamadodana kaKora.
1Njengendluzele ilangazelela amanzi emifula,
kanjalo umphefumulo wami ulangazelela wena Nkulunkulu.
2 # AmaH. 63:1; 84:2 Umphefumulo wami womela uNkulunkulu,
uNkulunkulu ophilayo;
ngiyakufika nini, ngibonakale phambi kukaNkulunkulu, na?
3 # AmaH. 80:5 Izinyembezi zami zingukudla kwami imini nobusuku,
ngokuba usuku lonke bathi kimi:
“Uphi uNkulunkulu wakho na?”
4Ngiyakukhumbula lokhu,
ngithulule umphefumulo wami phakathi kwami,
njengalokho ngangihamba esixukwini ngiya naso endlini kaNkulunkulu
ngenhlokomo yokwethaba nokubonga,
ibandla ligubha umkhosi.
5Yini ukuba udangale,
mphefumulo wami,
uyaluze phakathi kwami, na?
Methembe uNkulunkulu,
ngokuba ngisezakumdumisa
ngokusindisa kobuso bakhe.
6 # Dut. 3:8 Nkulunkulu wami,
umphefumulo wami udangele phakathi kwami;
ngakho-ke ngikhumbula wena ezweni laseJordani,
nakwelamaHermoni,
nasentabeni yaseMisari.
7 # AmaH. 69:2 Utwa lubizana notwa ekuhlokomeni kwezimpophoma zakho;
onke amadlambi akho namaza akho eqile phezu kwami.
8 # AmaH. 92:2 Emini uJehova uyaleza umusa wakhe;
ebusuku isihlabelelo sakhe sikimi,
ngikhuleke kuNkulunkulu wokuphila kwami.
9 # AmaH. 13:1; 43:2 Ngizakuthi kuNkulunkulu,
iDwala lami:
“Ungikhohlweleni na?
Ngihambelani ngilila,
ngicindezelwe yisitha, na?”
10 # AmaH. 115:2 Kunjengokuphohlozwa kwamathambo ami,
nxa izitha zami zingiklolodela,
zithi kimi usuku lonke:
“Uphi uNkulunkulu wakho na?”
11 # AmaH. 43:5 Yini ukuba udangale,
mphefumulo wami,
uyaluze phakathi kwami, na?
Methembe uNkulunkulu,
ngokuba ngisezakumdumisa yena
oyinsindiso yobuso bami noNkulunkulu wami.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE