AmaHubo 41
ZUL59

AmaHubo 41

41
Ukukhala ngokuhlupheka nokuzingelwa
Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.
1 # AmaH. 112:5,9; IzA. 19:17; Isaya 58:7 Ubusisiwe onakekela ohluphekayo;
uJehova uyakumsindisa osukwini olubi.
2 # Dan. 4:24 UJehova uyakumlondoloza, amphilise;
uyakubusiswa emhlabeni;
awuyikumnikela entandweni yezitha zakhe.
3 # 2 AmaKh. 20:7 UJehova uyakumphasa ecansini egula;
wena uyakuguqula ukhukho lwakhe ekuguleni kwakhe.
4Mina ngithi: “Jehova, ngihawukele,
uphulukise umphefumulo wami, ngokuba ngonile kuwe.”
5Izitha zami zikhuluma okubi ngami, zithi:
“Uzakufa nini, igama lakhe lichitheke, na?”
6Nalapho kuza ozongibona,
ukhuluma amanga;
inhliziyo yakhe izibuthela ukonakala,
abesephuma akhulume ngakho.
7 # Luk. 11:54 Bonke abangizondayo banyenyezelana ngami:
bangisongozela okubi, bathi:
8“Into embi inamathele kuye;
olele phansi kasayikululama.”
9 # Math. 26:14; Mark. 14:10; Luk. 22:4; Joh. 13:18; IzE. 1:16 Yebo, nomhlobo wami ebengimethemba,
obedla isinkwa sami,
ungiphakamisele isithende sakhe.
10Kepha wena Jehova, ngihawukele, ungilulamise,
ukuze ngibaphindisele.
11Ngalokho ngiyazi ukuthi uyangithanda,
ngokuba isitha sami asihalalisi phezu kwami.
12 # AmaH. 18:20 Mina uyangimisa ebuqothweni bami;
uyangibeka phambi kobuso bakho kuze kube phakade.
13Makabongwe uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli,
kusukela phakade kuze kube phakade.
Amen, Amen.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE