AmaHubo 43
ZUL59

AmaHubo 43

43
Ukukhuleka kuNkulunkulu, umahluleli wezinto zonke
1 # AmaH. 26:1 Ngahlulele, Nkulunkulu ungimele endabeni yami esizweni esingenamusa,
ngikhulule kumuntu wenkohliso nongenakulunga.
2 # AmaH. 42:9 Ngokuba wena Nkulunkulu uyisiphephelo sami;
ungilahleleni na?
Ngihambelani ngilila,
ngicindezelwe yisitha, na?
3 # 2 Sam. 6:17 Thuma ukukhanya kwakho neqiniso lakho,
kungihole, kungiyise entabeni yakho engcwele
nasezindlini zakho,
4 # AmaH. 26:6 ngize ngifike kulo i-altare likaNkulunkulu,
kuNkulunkulu wenjabulo yokwethaba kwami,
ngikudumise ngehabhu,* Nkulunkulu, Nkulunkulu wami.
5 # AmaH. 42:5,11 Yini ukuba udangale,
mphefumulo wami,
uyaluze phakathi kwami, na?
ngisezakumdumisa yena
oyinsindiso yobuso bami noNkulunkulu wami.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE