YouVersion Logo
Search Icon

Matìo 1

1
Ghê tsele a tsele a Yɛso
1Kən lǒ mwàʼsò kəla kə taŋso sə tsughu wô ghê tsele a tselè Yɛso Kə̀lestò a te, Yɛso Kə̀lestò wəla ù fə̀ lo wàawɛ̀ ù Dɛvìd. Dɛvìd fə̀ lo wɛ ù Abə̀làhâm.
2Abə̀làhâm fə̀ lo tsele ù Aezìk, Aezìk n lo tsele ù Yàkɔ̂b, Yàkɔ̂b n lo tsele ù Dzudà ghèe ghê wàatsele gho. 3Dzudà n lo tsele ù Pɛ̀lɛ̂z ghèe Zɛlàh, zə̂ ù ghee n lo Tamà. Pɛ̀lɛ̂z n lo tsele ù Hɛzəlòn, Hɛzəlòn n lo tsele ù Lâm. 4Lâm n lo tsele ù Aminàdâb, tɔɔŋ tsele ù Nashɔ̀n wəla ù fə̀ kuūwn n lo tsele ù Salmòn. 5Salmòn ghèe wì u wə̄n Lahàp n dzə̀ wò Bôaz. Bôaz ghèe wì ù wə̄n Lût n dzə̀ wò Obɛ̀d. Obɛ̀d n lo tsele ù Dzɛssɛ̀, 6#2Ud 24:14, 15; 2Tw 36:10; Dzl 27:20Dzɛssɛ̀ n lo tsele ù Dɛvìd wəla ù fə̀ lo də̀ŋ kò.
Dɛvìd m bùghò dzə̀ wò Solomòn ghèe wìzən wəla ù fə̀ buʼù nîi tsəghà Ulìah. 7Solomòn n lo tsele ù Lɛ̀hobwàm, Lɛ̀hobwàm n lo tselè ù Àbidzà. Àbidzà n lo tsele ù Asàf. 8Asàf n lo tsele ù Dzɛ̀hoshāphàt, Dzɛ̀hoshāphàt n lo tselè ù Dzolàm, Dzolàm n lo tsele ù Uzìah. 9Uzìa ŋ kuuwn lǒ tsele ù Dzotàm, Dzotàm n lo tselè ù Ahàz, Ahàz n lo tsele ù Èzɛkìa. 10Èzɛkìa n lo tsele ù Mànasɛ̀, Mànasɛ̀ n lo tsele ù Amòs, Amòs n lo tsele ù Dzosìah. 11Dzosìah n lo tsele ù Dzɛ̀konìa ghèe ghê waazə̂ à nûu ghò, an tì kəla ghe fə̀ dzûm nughù nduw ghee an naʼ e Babilɔ̀n.
12A m bùgho ghe sô lo am Babilɔ̀n aŋghəa ghe dzùm nduw ghee fughu, Dzɛ̀konìa n dzə tsughu Shɛltìɛl, Shɛtìɛl n lo tsele ù Zɛ̀lubàbɛ̂l. 13Zɛ̀lubàbɛ̂l n lo tsele ù Abìyùd. Abìyùd n lo tselè Ɛ̀liakìm, Ɛ̀liakìm n lo tselè Azòl. 14Azòl n lo tsele ù Zadɔ̀k; Zadɔ̀k n lo tselè Akìm, wəla ù fə̀ lo tsele ù Elìud. 15Elìud n lo tsele ù Eliazàl, Eliazàl n lo tselè Matàn, Matàn n lo tsele ù Yàkɔ̂b. 16Yàkɔ̂b n lo tselè Dzùghùsî, nùm ù Mèle, nughò wəla ù fə̀ dzə Yɛso wəla ghe tɔŋlo enyəa à lǒ Kə̀lestò.
17À fi lo enyəa alenìi nughù wô an tì kə Abə̀làhâm, bùghò kɔ̀ʼ tɛ̀ wò an tì kə Dɛvìd, à fə̀ lo kwôo tə aghì eghə̄m à ghè tò tə chìakò. Alenìi nughù wô an tì kə Dɛvìd wəla ù fə̀ lo Də̀ŋ kò, bùghò tɛ̀ wò an tì kə̀là ghe fə̀ dzûm nduw ghee am Babilɔ̀n, à lò sugho kwôo tə aghì eghə̄m à ghè tò tə chìakò. Alekòom nîi tsughu an tì kə dzuū kə ghee kən, bùghò tɛ̀ wò an tì kə Kə̀lestò, à lò alekpee sughò təkwôo èghəm à ghè tò tə chìakò.
Dzə e Yɛso
(Lûk 2:17)
18 # Lûk 1:27 Ghən lo ghəa dzə e Yɛso Kə̀lestò e fə̀ nî bəla ko a te. A fə bugho ghe kpôom naŋā tsughu zə̂, tɔɔŋ Mèle, â Dzùghùsî; â ghee alebùghò mughù dzəŋlo, ghe ŋ kòʼ tsùghu mò ù lò unʉghà mò à ghə̂əŋ Zuʼ tə̀ Zɔlɔ to. 19Ghəa nùm ù wə̄n, Dzùghùsî, màʼa fə̀ lo mò ù kì tsəgha mwām ù dzûŋ wò, ù n ləghaa sùghò yò aleniī fə̂m Mèle; ù ŋ ki am fə̂ŋ enyəa e nyɛʼɛ̄ zəghàa wə̄n ləmkə̀ləm. 20Ghəa ù mòʼn ghəa yì èzə̀, tsə̀ndə̄ghā è Mughu ù te m bùghò dzɛ̀ â wə̄n an dzǒo enyəa, “Dzùghùsî, wɛ̀ ù Dɛvìd, kà tsəŋ dzə̀ alenì Mèle aŋ wī, bòʼ wɛ vʉ̀a ù ki an nʉ̀ghà, ù nùghù wò aŋ ghùu Zu tə̀ Zɔlɔ to; 21#Lûk 1:31 ù lo dzə̄a wò wɛ ù nuu, ghù lo tsʉ tsughu zən e wə̄n zo enyəa à lò Yɛso; tɔŋlo enyəa ù kè bə̀ghasəa ghì a wə̄n aŋ ghùu bòo tə ghee to.” 22Ghəa ghən fə̀ bala kə ni kɔʼ aleluesō tsughu lâŋ kə ushwaʼ u Mughu ù te wəla ghùwshʉ̀ghà fə̀ dzɛ̂ tsughu enyəa:
23 # Èzy 7:14 “Kòʼ ma, ŋgɔ̀e è lì kê bɔ̀ŋɔ kɔʼɔ nù mò ù kǎam kwo yo wìnû;
ù kè dzəā wô wɛ ù nùu,
ghe kê tsʉ̂a tsughu ezən a te enyəa à lǒ Emanùɛɛl: Mo e moʼnlò enyəa: Zə̀ kə̀ lo sɛ̀ à ghee.”
24Dzùghùsî n zòo è kɔʼ, bɔɔm ghəəŋ ndùw sùghò ghəa yia tsə̀ndə̄ghā è Mughu ù te mô dzɛ an dzǒo; ù n nì ndùw Mèle aŋ wī. 25#Lûk 2:21 Ù ŋ kè kuūwn ŋgəmso gaʼā kôʼ ùchʉ̌a ghèe wə̄n, alebùghò tâa wô an nə̀gha zəla ù fə̀ dzə wò wɛ̀ ù wə̄n ù nùu; Dzùghùsî n tsʉ̀ tsùghù sùghò zən e wə̄n enyəa à lò Yɛso.

Currently Selected:

Matìo 1: agq

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy