YouVersion Logo
Search Icon

Matìo 2

2
Ghî à bwiīn wo gho, ghe nughù wo an tsə kə̀ səa ko
1Ghe fə̀ Yɛso dzə tsughu an naʼ e Bɛtə̀lɛ̀hɛ̂m am mbùʼ è Dzùdîa, an tì kəla Hɛlɔ̀d fə̀ lo də̀ŋ kǒ a te a fughu am mbùʼ e te. Ghî à tɔɔ à li ghə n zə̀ghàa tsùghù naʼ e ghee am bà kəla zuuw e səā wo a te, nyə̀ wò an Yɛ̀lusalɛ̀m, bvʉʉn wò enyəa, 2“Ghe də̀ŋ kə Tə̀dzûu kən fɛ dzə ghɛ? Ghàʼ kôʼ sə̀ghàbəlà fə wə̄n fə səgha sə kɔʼ wo an tsə kə̀ səa ko, ghàʼ yia daŋso sə kə̂m wô ko enyəa a bughò fughu wə̄n â kɔʼso wə̄n.”
3A m bùghò Hɛlɔ̀d zuw tsughu ghəa ghən gho ghèe ghê ghì a Yɛ̀lusalɛ̀m gho a dzə̀m, ghəa a te ghə m fəmso mìasò ndùw ghee enyə. 4Hɛlɔ̀d n daŋso tɔŋɔ naŋa tsughu tuw u təfɔ̀e u dzə̀m àsùghò ghê dèekə̀làŋ a dzə̀m fughu alo enaʼ, tɔ̀ʼ tɔ̀ʼn sə kɔʼ luʼu wəla ghe mò ki aledzə̄ Bəghambī wən a te aŋ ghùu ghee. 5Ghe n dzɛ̀ â wə̄n enyəa, “À lò an naʼ e Bɛtə̀lɛ̀hɛ̂m, am mbùʼ è Dzùdîa, tɔŋlo enyəa ghùwshʉ̀ghà fə̀ tɔm tsughu enyəa,
6 # Mâk 5:2 ‘Yia a bughò ghû a Bɛtə̀lɛ̀hɛ̂m, aŋ ghueekətsə̄ kə Dzudà,
ghù dɔ̀m yò dzə kə̀nughùnùghù an tuw wə enaʼ fɛ am mbùʼ è Dzudà.
Tɔŋlo enyəa à kè lò fɛ,
də̀ŋ kəla kə kê lɛnlō â ghì ghaŋa gho a dzə̀m kè səā kɔʼɔ̄,
tɔ̂ɔŋ ghì ghə Ezə̀lɛ̂.’ ”
7Hɛlɔ̀d n daŋso nyɛʼɛ tɔŋɔ tsughu ghî a tɔɔ yì, bvʉ tɔ̀ʼn kɔʼ nəgha zəla ghe mò tso zeʼē kôʼ kɔʼ sə̀ghàbəlà fə̀n a te, aŋ ghùu ghee. 8Ghəa ù tɔʼn sə kɔʼ dzə êzə̀, ù n zə̀ghàa ndùw ghee enyəa ghe ndûw fughu am Bɛtə̀lɛ̀hɛ̂m, dzɛ̀ â ghee enyəa, “Ndùw nlò, ghɛ̀ tɔʼ kəŋ sə kɔʼ luʼū kəla wɛ ù te lo a te. Abugho ghɛ̀ kôʼ tsughu, ghɛ̀ ghəəŋ tsughu enyəa Ŋ̀ kele, tò M̀ bɔŋɔ̄ ndûw kɔʼso sughô wə̄n.” 9Ghəa ghe mîasò tsughu ghèe ghê də̀ŋ kə te ko, ghe n zə̀ghàa tsùghù alesəā nùghù daŋso. Ghe mo e daŋso səa wò fughu, ghe ŋ kòom kòʼ kpèʼe kɔʼ sə̀ghàbəlà fia ghe mô bûʼ kôʼ dzə.Sə̀ghàbəlà fə te fə n ndûuw ko â sə ko, ndùw těe dòʼò kɔ̀ʼ an də̀ŋò kəla wɛ vʉ lo a te. 10Ghəa ghe tso kôʼ kɔʼ sə̀ghàbəlà fi êzə̀, ghe n duʼn mìasò ndùw ènyə. 11Ghe mo e ndûw nyə̌a tsughuu a fughu an ndughu, ghe n nyə̀ kòʼ ndùw zə̂awɛ̀ vʉ̀, tɔɔŋ Mèle, ghèe wɛ ù te. Ghe n təm ndùw tə̀ŋguʼ a vʉ̀a wə̄n, fughu ŋ ŋkɔʼso â wə̄n. Ghe n daŋso sɛ̀ɛ sə kɔʼ fʉgha wəla ghe mô boʼò kele, səso namso tsughu wɛ vʉ alo etsɛ̀, àsùghò nyeē zo, àsùghò an ŋgòʼ è vʉ n lə̀mlo n lǐ mò, ghe tɔŋlo enyəa à lò Mayà.
12Ghe mo e nughùnlò èbàm, ghe n sə wā tsughu dzì è nùghù, Zə̀ kə màʼa fə̀ kʉ̂ɛɛn tsughu ghee an dzǒo enyəa, e kwo ghe lô dɔ̂m luʼū alekòom ndûw èbàm alô Hɛlɔ̀d.
Ghe ti ndùw â wɛ an Edzìpt
13A m bùghò ghî à tɔɔ yi zəghàa tsughu, tsə̀ndə̄ghā è Kə̀zə̀ n ndùw bùghò a vʉ̀a Dzùghùsî an dzǒo, dzɛ̀ â wən enyəa, “Nùghu kɔʼɔ̀, ghù ni kɔʼ wɛ̄ wə̄n ghèe zə̀, ghɛ̀ ti tsughu an Edzìpt, ghɛ̀ doʼo ko a fughu, Ŋ̀ kê telè dzâa wô â ghɛ̀ enyəa ghɛ̀ kwən nyə; tɔŋlo enyəa Hɛlɔ̀d kə̀ŋo kaaŋ wɛ wən alewiī maʼà.”
14Ù fi nughù kɔ̀ʼ sùghò nù, nì kɔ̀ʼ zə̂awɛ̀, ghèe wɛ̀ ù te, nùghù tsùghù ndùw an Edzìpt â tsuʼ wo. 15#Hos 11:1 Ù n dòʼò ko a fughu êzə̀, Hɛlɔ̀d m bùghò kpùw è tsughu. Zən fə̀ lo aleluesō tsughu lâŋ kə ushwaʼ wəla Mughù ù te fə̀ kə̂a wo â ghǐishʉ̀ghà ghò enyəa, “Ŋ̌ wɛ waŋā tɔŋɔ sə̀ wò an naʼ zə Edzìpt.”
Ghe ləŋê wɛghêtùghu
16A m bùghò Hɛlɔ̀d bùghò kele kɔʼ enyəa ghî à tɔɔ yi ghə ŋ wə̄n lôʼsò, ù m pfʉso mìasò ndùw ùnʉ̀ghà ènyə, daŋso tsə̀ghàsò tsùghù kəlâŋ enyəa ghe wîin wɛ à nûu ghəla ghe lô mo ghe kaām kɔʼ tsə̀ghà nûu tò tə bə̀ghà an nāʼ e Bɛtə̀lɛ̀hɛ̂m àsùghò am mbùʼ è te, aŋghəa ù fə̀ tɔʼn kele kɔʼ aŋ ghùu ghì à tɔɔ yì.
17Ghəa ghən fə̀ fɛ sə kɔʼ alelueso tsughu lâŋ kə fəgha kəla ghùwshʉ̀ghà Dzɛ̀lɛ̀mîa fə̀ dzɛ̂ naŋa enyəa,
18 # Dzl 31:15 “Ghe zuw bɔŋ kə edì kə kûm zɛʼɛ̄ wo an Lamàʼ,
Lashìɛl, ù dìi wɛ a wə̄n gho;
vʉ̀ ù tue enyəa ghe ka wən gɔ̂ŋlò,
bòʼ wɛ a wə̄n ghə m kpuwnlō.”
Ghê Dzùghùsî ŋ kwən nyə ebàm an Nazalɛ̀t
19Hɛlɔ̀d n daŋso bùghò kpùw è tsughu, tsə̀ndə̄ghā è Mughu ù te n ndùw bùghò an dzǒo, dzɛ̀ â Dzùghùsî enyəa, 20“Nùghu kɔʼɔ̀, nǐi kɔʼ wɛ wə̄n ghèe zə̀, ghɛ̀ à ghee nduw ebàm an naʼ zə Ezə̀lɛ̂; tɔŋlo enyəa ghî ghəla ghe mò kəŋo dzì alewiī maʼà wɛ ù te, ghe m kpuwnlo.” 21Dzùghùsî n nùghù kɔʼ è sugho, nì kɔʼ sùghò wɛ vʉ̀ ghèe zə̀, ghe n nùghù ndùw èbàm an naʼ zə Ezə̀lɛ̂.
22Ghəa Dzùghùsî zuw tsughu enyəa à ndàŋ è Hɛlɔ̀d kɔ̀ʼ kɔʼ Akīlòs, wɛ̀ ù Hɛlɔ̀d ùnu, ù n tsəŋ ghaʼ tsughu aledòʼò a fughu, ù n ndùw tsə̀ghà kɔʼ daŋso ndùw am mbùʼ è Galèlîi, bòʼ tsə̀ndə̄ghā e Kə̀zə̀ fə̀ bughò tsʉ tsughu wə̄n an udzǒo. 23#Mâk 1:24; Lûk 2:39; Dzn 1:45 Ù n ndùw mùghù ndùw fughu an naʼ è li zo ghe fə̀ tɔŋlo enyəa à lò Nazalɛ̀t, enyəa e bɔɔ̄m səā kpeē ndûw an shwaʼ wəla ghiīshʉ̀ghà a fə̀ dzɛ̂ naŋā kùu ndùw Yɛso enyəa, “Ghe lô wə̄n tɔŋlo enyəa à lo ghùw ù Nazalɛ̀t.”

Currently Selected:

Matìo 2: agq

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy