YouVersion Logo
Search Icon

Matìo Kəsee

Kəsee
Làbəlà è Yɛso zəla Matìo fə̀ tɔm nàʼn wò làbəlà è dzùŋ zən enyəa Yɛso lǒ Bəghambī wəla Zə̀ kə fə to naŋa wo enyəa ù kè bughò bə̀ghasəa àghì am mbī. À fə̀ lo a zəŋò Yɛso Kə̀lestò Zə̀ kə fə̀ lueso tsughu to kəla kə fə̀ to naŋa â ghì a wə̄n gho am Mwàʼsò kə To kə̀ fughu ko. Làbəlà è dzùŋ zən ka yò ko â ghì a Dzùdîa ghò, an naʼ zəla ghe fə̀ dzə Yɛso a te, làbəlà e te lo sugho â ghì ghò a dzə̀m am mbī e dzə̀m.
Ghe tɔ̂ʼ bîaan sə̀ tsùghù wò nǔ Làbəlà è dzùŋ zəla Matìo fə̀ tɔm. E kàʼ nùghù tsùghù an Dzə e Yɛso, teso dzɛ̀ wò sùghò aŋghəa ghe fə̀ fughu wə̄n â mùghù ŋ Kə̀zə̀ mò a te, àsùghò aŋghəa Satàn fə̀ tsoōm kaāŋ wə̄n a te aŋ ŋgwə̄n. Zə̀a è dêe wô sugho aŋghəa Yɛso fə̀ zoʼn kaāŋ ghî ghò a te, baaŋ sùghò ghì à dzaŋa gho am mbùʼ è Galèlîi. Làbəlà è dzùŋ è te zə̀a è dèe wô sughò aŋghəa ghe fə̀ təghàa Yɛso a te alo kədàŋlo, ù mo è kpuw, àsùghò aŋghəa ù fə̀ kɔʼsə kɔʼ a te alo evʉ̄.
Làbəlà è dzùŋ zən dêe wò Yɛso tǒ wàdè ù sə̀ŋò, wəla ù ki daʼa kə te ko aleteso dzaā wo lâŋ kə Kəzə̀ kò â ghì ghò, asugho alezoʼn ghî ghò aŋ ghəa e fɔ̀e u Kəzə̀.
Tuw wə aghəa u Làbəlà è dzùŋ zən
Ghê tsele à tselè a Yɛso Kə̀lestò 1:1—2:23
Fwàʼ kə Dzɔ̌n fùghùu mùghù ŋ Kə̀zə̀ 3:1-12
Ghəa ghe fughu tsughu Yɛso â mùghù ŋ Kə̀zə̀ mò àsùghò aŋghəa Satàn fə̀ tsoōm wə̄n a te 3:13—4:11
Fwàʼ kə Yɛso an ndɛ aŋ Galèlîi 4:12—18:35
Alenùghù tsughu aŋ Galèlîi ndùw tɛ̀ ndùw an Yɛ̀lusalɛ̀m 19:1—20:34
Wən zəla ù fə̀ doʼò gûŋso tsughu a te an Yɛ̀lusalɛ̀m 21:1—27:66
Kɔʼɔsə e Mughu ù te alo evʉ̄ àsùghò aŋghəa ù bùghò dê ghue u wə̄n wo a te â ghì ghò 28:1-20

Currently Selected:

Matìo Kəsee: agq

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy