Matìo 1
AGQ

Matìo 1

1
Ghê tsele a tsele a Yɛso
1Kən lǒ mwàʼsò kəla kə taŋso sə tsughu wô ghê tsele a tselè Yɛso Kə̀lestò a te, Yɛso Kə̀lestò wəla ù fə̀ lo wàawɛ̀ ù Dɛvìd. Dɛvìd fə̀ lo wɛ ù Abə̀làhâm.
2Abə̀làhâm fə̀ lo tsele ù Aezìk, Aezìk n lo tsele ù Yàkɔ̂b, Yàkɔ̂b n lo tsele ù Dzudà ghèe ghê wàatsele gho. 3Dzudà n lo tsele ù Pɛ̀lɛ̂z ghèe Zɛlàh, zə̂ ù ghee n lo Tamà. Pɛ̀lɛ̂z n lo tsele ù Hɛzəlòn, Hɛzəlòn n lo tsele ù Lâm. 4Lâm n lo tsele ù Aminàdâb, tɔɔŋ tsele ù Nashɔ̀n wəla ù fə̀ kuūwn n lo tsele ù Salmòn. 5Salmòn ghèe wì u wə̄n Lahàp n dzə̀ wò Bôaz. Bôaz ghèe wì ù wə̄n Lût n dzə̀ wò Obɛ̀d. Obɛ̀d n lo tsele ù Dzɛssɛ̀, 6#2Ud 24:14, 15; 2Tw 36:10; Dzl 27:20Dzɛssɛ̀ n lo tsele ù Dɛvìd wəla ù fə̀ lo də̀ŋ kò.
Dɛvìd m bùghò dzə̀ wò Solomòn ghèe wìzən wəla ù fə̀ buʼù nîi tsəghà Ulìah. 7Solomòn n lo tsele ù Lɛ̀hobwàm, Lɛ̀hobwàm n lo tselè ù Àbidzà. Àbidzà n lo tsele ù Asàf. 8Asàf n lo tsele ù Dzɛ̀hoshāphàt, Dzɛ̀hoshāphàt n lo tselè ù Dzolàm, Dzolàm n lo tsele ù Uzìah. 9Uzìa ŋ kuuwn lǒ tsele ù Dzotàm, Dzotàm n lo tselè ù Ahàz, Ahàz n lo tsele ù Èzɛkìa. 10Èzɛkìa n lo tsele ù Mànasɛ̀, Mànasɛ̀ n lo tsele ù Amòs, Amòs n lo tsele ù Dzosìah. 11Dzosìah n lo tsele ù Dzɛ̀konìa ghèe ghê waazə̂ à nûu ghò, an tì kəla ghe fə̀ dzûm nughù nduw ghee an naʼ e Babilɔ̀n.
12A m bùgho ghe sô lo am Babilɔ̀n aŋghəa ghe dzùm nduw ghee fughu, Dzɛ̀konìa n dzə tsughu Shɛltìɛl, Shɛtìɛl n lo tsele ù Zɛ̀lubàbɛ̂l. 13Zɛ̀lubàbɛ̂l n lo tsele ù Abìyùd. Abìyùd n lo tselè Ɛ̀liakìm, Ɛ̀liakìm n lo tselè Azòl. 14Azòl n lo tsele ù Zadɔ̀k; Zadɔ̀k n lo tselè Akìm, wəla ù fə̀ lo tsele ù Elìud. 15Elìud n lo tsele ù Eliazàl, Eliazàl n lo tselè Matàn, Matàn n lo tsele ù Yàkɔ̂b. 16Yàkɔ̂b n lo tselè Dzùghùsî, nùm ù Mèle, nughò wəla ù fə̀ dzə Yɛso wəla ghe tɔŋlo enyəa à lǒ Kə̀lestò.
17À fi lo enyəa alenìi nughù wô an tì kə Abə̀làhâm, bùghò kɔ̀ʼ tɛ̀ wò an tì kə Dɛvìd, à fə̀ lo kwôo tə aghì eghə̄m à ghè tò tə chìakò. Alenìi nughù wô an tì kə Dɛvìd wəla ù fə̀ lo Də̀ŋ kò, bùghò tɛ̀ wò an tì kə̀là ghe fə̀ dzûm nduw ghee am Babilɔ̀n, à lò sugho kwôo tə aghì eghə̄m à ghè tò tə chìakò. Alekòom nîi tsughu an tì kə dzuū kə ghee kən, bùghò tɛ̀ wò an tì kə Kə̀lestò, à lò alekpee sughò təkwôo èghəm à ghè tò tə chìakò.
Dzə e Yɛso
(Lûk 2:17)
18 # Lûk 1:27 Ghən lo ghəa dzə e Yɛso Kə̀lestò e fə̀ nî bəla ko a te. A fə bugho ghe kpôom naŋā tsughu zə̂, tɔɔŋ Mèle, â Dzùghùsî; â ghee alebùghò mughù dzəŋlo, ghe ŋ kòʼ tsùghu mò ù lò unʉghà mò à ghə̂əŋ Zuʼ tə̀ Zɔlɔ to. 19Ghəa nùm ù wə̄n, Dzùghùsî, màʼa fə̀ lo mò ù kì tsəgha mwām ù dzûŋ wò, ù n ləghaa sùghò yò aleniī fə̂m Mèle; ù ŋ ki am fə̂ŋ enyəa e nyɛʼɛ̄ zəghàa wə̄n ləmkə̀ləm. 20Ghəa ù mòʼn ghəa yì èzə̀, tsə̀ndə̄ghā è Mughu ù te m bùghò dzɛ̀ â wə̄n an dzǒo enyəa, “Dzùghùsî, wɛ̀ ù Dɛvìd, kà tsəŋ dzə̀ alenì Mèle aŋ wī, bòʼ wɛ vʉ̀a ù ki an nʉ̀ghà, ù nùghù wò aŋ ghùu Zu tə̀ Zɔlɔ to; 21#Lûk 1:31 ù lo dzə̄a wò wɛ ù nuu, ghù lo tsʉ tsughu zən e wə̄n zo enyəa à lò Yɛso; tɔŋlo enyəa ù kè bə̀ghasəa ghì a wə̄n aŋ ghùu bòo tə ghee to.” 22Ghəa ghən fə̀ bala kə ni kɔʼ aleluesō tsughu lâŋ kə ushwaʼ u Mughu ù te wəla ghùwshʉ̀ghà fə̀ dzɛ̂ tsughu enyəa:
23 # Èzy 7:14 “Kòʼ ma, ŋgɔ̀e è lì kê bɔ̀ŋɔ kɔʼɔ nù mò ù kǎam kwo yo wìnû;
ù kè dzəā wô wɛ ù nùu,
ghe kê tsʉ̂a tsughu ezən a te enyəa à lǒ Emanùɛɛl: Mo e moʼnlò enyəa: Zə̀ kə̀ lo sɛ̀ à ghee.”
24Dzùghùsî n zòo è kɔʼ, bɔɔm ghəəŋ ndùw sùghò ghəa yia tsə̀ndə̄ghā è Mughu ù te mô dzɛ an dzǒo; ù n nì ndùw Mèle aŋ wī. 25#Lûk 2:21 Ù ŋ kè kuūwn ŋgəmso gaʼā kôʼ ùchʉ̌a ghèe wə̄n, alebùghò tâa wô an nə̀gha zəla ù fə̀ dzə wò wɛ̀ ù wə̄n ù nùu; Dzùghùsî n tsʉ̀ tsùghù sùghò zən e wə̄n enyəa à lò Yɛso.