YouVersion Logo
Search Icon

NSAN LUCA 6:27-49

NSAN LUCA 6:27-49 OTE

Pe núꞌahʉ guí øcaguihʉ, dí xiꞌahʉ gue gui ma̱di ri ncontrahʉ, ne ꞌyøꞌtuahʉ ra hño núꞌʉ toꞌo ri ʉtsaꞌihʉ. ꞌYaphʉ Ajua̱ da ja̱pi núꞌʉ toꞌo tsañꞌahʉ, ne ꞌyaphʉ Ajua̱ pa núꞌʉ toꞌo ña̱maꞌñʉ de gueꞌahʉ. Ha nuꞌbʉ toꞌo da ꞌraꞌahʉ ꞌnara mpɛꞌti ja ri hmihʉ, umbahʉ maꞌna lado ri hmihʉ pa da mɛꞌtꞌahʉ nehe, oguí nøꞌtuahʉ. Ha nuꞌbʉ toꞌo da hña̱nꞌa ri patꞌihʉ, pø ri pahnihʉ nehe, gui umfʉ da hña̱tsꞌi. Ha nuꞌbʉ toꞌo te da ꞌyaꞌaꞌihʉ, umfʉ, o nuꞌbʉ da hña̱nꞌahʉ ꞌnara tꞌøtꞌe dri mɛtihʉ, oxqui ha̱mbabihʉ. Nuꞌa̱ guí nehʉ da ꞌyøꞌtꞌahʉ ya ja̱ꞌi, ꞌyøꞌtuahʉ njabʉ neheꞌʉ. Nuꞌbʉ nuꞌahʉ grí ma̱dihʉ hønsɛ toꞌo ri ma̱ꞌaꞌihʉ, hinte ri muui núꞌa̱ guí øthʉ, ngueꞌa̱ asta ya tsꞌoꞌmʉi gá ja̱ꞌi øtꞌa njabʉ nehe. O nuꞌbʉ guí øꞌtuahʉ ra hño hønsɛ núꞌʉ toꞌo øꞌtꞌahʉ ra hño, nixi gueꞌa̱ hinte ri muui núꞌa̱ guí øthʉ, ngueꞌa̱ asta ya tsꞌoꞌmʉi gá ja̱ꞌi øtꞌa njabʉ nehe. Ha nuꞌbʉ guí hmiphʉ ri boja̱hʉ hønsɛ núꞌʉ toꞌo guí pa̱hʉ da guꞌtꞌaꞌihʉ, hinte ri muui núꞌa̱ guí øthʉ njabʉ, ngueꞌa̱ asta nuya tsꞌoꞌmʉi gá ja̱ꞌi øtꞌa njabʉ nehe, hmipabi yá mitsꞌoꞌmʉiui núꞌʉ toꞌo tøꞌmiꞌʉ da guꞌtuabi. Pe nuꞌahʉ́ ma̱di ri ncontrahʉ, ne gui ꞌyøꞌtuahʉ ra hño, ne gui hmihʉ núꞌa̱ dra miꞌahʉ nsinque gui tøꞌmhʉ dra joꞌtsꞌahʉ. Ngueꞌa̱ ꞌbʉ gui øthʉ njabʉ, nuꞌbʉ́ ha̱, ma gui hña̱nga ꞌnari da̱nga tha̱ha̱hʉ. Y njabʉ ha̱, grí hña̱xhʉ Ajua̱ bí ꞌbʉi mahetsꞌi, ngueꞌa̱ nuꞌá̱ ra hoja̱ꞌi co ya tsꞌoꞌmʉi ne co núꞌʉ otho yá jama̱di. Hangue nuꞌahʉ pɛꞌtsuahʉ ra nthecate gatho ya ja̱ꞌi ngu øtꞌa Ajua̱ ra Dada. Oguí ꞌyøhʉ ri miquꞌeihʉ de núꞌa̱ te øtꞌe, ngueꞌa̱ Ajua̱ handatho núꞌa̱ te guí øthʉ nehe. Nixi oguí nønga ri miquꞌeihʉ, ngueꞌa̱ Ajua̱ go gueꞌa̱ ma da hña̱pꞌahʉ nguɛnda de gatho núꞌa̱ te guí øthʉ. Pumbabihʉ de núꞌa̱ øꞌtꞌahʉ ya ja̱ꞌi, y Ajua̱ da punꞌaꞌihʉ nehe. Øꞌtuahʉ ra hño ri miquꞌeihʉ, ne Ajua̱ da ꞌyøꞌtꞌahʉ ra hño nehe. Co núꞌa̱ ra tꞌɛni xcá ꞌyɛmbahʉ maꞌra, con gueꞌa̱ ra tꞌɛni ma da ꞌyɛnꞌahʉ Ajua̱ nehe. Hangue nuꞌbʉ gui øꞌtua ndunthi ya hño ri miquꞌeihʉ, Ajua̱ ma da coꞌtsꞌahʉ maꞌna ndunthi. Nepʉ nuꞌá̱ bi xipabiꞌʉ ꞌnara ꞌbede ne bi ꞌñembabi: ―¿Ha gue da za ꞌnara goda da gʉhna maꞌna rá migodaui? ¿Ha gue hinda daguiui mahyɛgui? Ne bi ꞌñembabi nehe: ―Ni ꞌnara ja̱ꞌi núꞌa̱ ja ri nxadi, maꞌna di pa̱di que rá xahnate, pe nu sta uadi da nxadi xá hño, nuꞌbʉ́ ha̱, da nja rá mfa̱di ngu rá xahnate nehe. ¿Hanja guí handua rá tsꞌoqui ri cu, nja ngu ꞌnara zi paxi o ja rá daꞌa̱, ne hanja hingo guí handa núꞌa̱ ra da̱nga tsꞌoqui nja ngu ꞌnara xɛca za o ja ri dague? Ne ¿hanja da za gui ꞌñembabi ri cu: “Hocagui ga ha̱pꞌa ra paxi o ja ri da”, ne hanja hingo guí handa núꞌa̱ ra xɛca za o ja ri dague? ¡Nuꞌi ꞌnagrá yohmi! hña̱i ꞌmɛtꞌo núꞌa̱ ra za o mbo ri da, pa njabʉ da za gui hyanda xá hño ne gui hña̱ꞌmba ra paxi o mbo rá da ri cu. Ni ꞌnara hoga ꞌbai gá za hingui tsa da unga ya tsꞌo fruta, nixi ꞌnara tsꞌo ꞌbai gá za hingui tsa da unga ya hoga fruta. Gatho ya ꞌbai gá za fa̱ditho po yá fruta, ndaꞌa̱ xá hño, y ndaꞌa̱ hingui ho. Ngueꞌa̱ nura ꞌbai gá ꞌmini hingui tsa da unga ya igo, nixi ya camꞌyo hingui tsa da unga ya obxi. Njabʉ nehe ꞌnara hoja̱ꞌi nza̱ntho øtꞌa núꞌa̱ xá hño, ngueꞌa̱ nza̱ntho benga ya hoga mfeni. Ha nura tsꞌoꞌmʉi gá ja̱ꞌi nza̱ntho øtꞌa núꞌa̱ hinxá hño, ngueꞌa̱ ja rá mfeni nza̱ntho beni xá ntsꞌo. Njabʉ nehe núꞌa̱ ma̱, bí ehe de ja rá mfeni. ¿Hanja nza̱ntho guí engaguihʉ: “Ma zi Hmuꞌihe, ma zi Hmuꞌihe”, ne hinguí øthʉ núꞌa̱ dí xiꞌahʉ? Nuꞌa̱ tóꞌo da ꞌñehe da ꞌyøde núꞌa̱ dí ma̱ ne da ꞌyøtꞌe, ma ga xiꞌahʉ toꞌo ri nhyɛcuaui. Nuꞌá̱ ri nhyɛcuaui ꞌnara ꞌñøhø núꞌa̱ bi xeꞌta habʉ da hyocua rá ua rá ngu asta bi zʉdi ra medo, ne ja bi hyocni rá ngu. Ne nu mi ꞌua̱ ya da̱ꞌye ne bi zø ya nzøthe bi ꞌrani habʉ mi ja rá ngu, pe núꞌa̱ ra nguꞌa̱ himbi hyømi ngueꞌa̱ xqui thocua rá ua ja ra medo. Pe nuꞌa̱ tóꞌo da ꞌyøde núꞌa̱ dí ma̱ ne hinda ꞌyøtꞌe núꞌa̱ dí ꞌbɛpabi, ri nhyɛcuaui núꞌa̱ ra ꞌñøhø bi tøta rá ngu maña̱ ja ra haitho, himbi ꞌyacua rá ua mbo ra hai, y nu mi zøhø ya nzøthe co rá tsꞌɛdi bi hyøma núꞌa̱ ra nguꞌa̱, y bi nhuati gatho.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy