YouVersion Logo
Search Icon

มัด​ทาย 2

2
ตง ปูง ต้าย เญย ต้ม ฟิน-แซง
1เย​ซู ธ้วด เสย เยียม ยู​เดีย แซ้ง, เบด​เล​เฮม มู้ง วั้ว หฒั่น, ต๋อย หฒุ เฮ​โล้ด โหฒว ฮู่ง เตี๋ย. ฆะฮ้า ม่าย เต๋ย สัม เหฮลย เญย ต้ม ฟิน-แซง เยียม ตง ปูง ต้าย เถา เย​ลู​ซา​เลม ฒี่ง 2หน่าย ก๋า, “ธ้วด เสย ต้าย โหฒว ยิว​ไท เมี่ยน เญย ฮู่ง วั้ว เต้า กู้งว์า เยียม หาย? เยีย บัว ปวัด นิ่น เญย เหฮลย เยียม ตง ปูง ธ้วด ฯฒฯ ต้าย ป๋าย นิ่น.”
3เฮ​โล้ด ฮู่ง หมวัง ไฮ์ น้าย เต๋ย หว่า นิ่น ฯฒฯ เฮญี้ยว ไม้ เฮ่น เหยียด เต๋ย. เยียม เย​ลู​ซา​เลม ฒี่ง เญย หฒวัง เมี่ยน เหยียด ฒู้ง หย่า เฮญี้ยว ไม้ เฮ่น เหฑ่ง. 4เฮ​โล้ด ฯฒฯ เห่ว ยิว​ไท เมี่ยน เญย หฒวัง ไซ เมี่ยน เปย๊ย เหธา หฌาว เล์ย เญย ฟิน-แซง ต้าย ฑ่อย เยียม ฒุ้น ฯฒฯ หน่าย นิ่น บัว, “โหฒว กี​ตู่#2:4 ไฟ เม​สิ​ยา. วั้ว เต้า อ๋อย ธ้วด เสย เยียม หาย?”
5นิ่น บัว เตา, “เยียม ยู​เดีย แซ้ง, เบด​เล​เฮม มู้ง, เหว่ย หฒุ โต่ว หว่า เมี่ยน ฮนั้ง น้าย นอ เฟี้ย,
6‘ยู​ดา เต่ย-ปูง, เบด​เล​เฮม มู้ง อ้า!
เยียม ยู​ดา เต่ย-ปูง เญย ต้ม ฒี่ง,
เม่ย ไม้ เฒ์ย เก้า ไฝ เจี๋ย.
เหว่ย หฒุ ม่าย เต้า ต้ม เจียน อ๋อย เยียม เม่ย หน่าย
ธ้วด ต้าย ต้อ เยีย เญย แปะ ฝีง, อิ​สะ​ลา​เอน เมี่ยน.’”#มี​คา 5:2
7เฮ​โล้ด ฯฒฯ เห่ว วั้ว เต๋ย สัม เหฮลย เญย ต้ม ฟิน-แซง ต้าย, ปี๋ง เจี๊ยน หลงๆ เญย หน่าย ก๋า, “วั้ว นอม เหฮลย เฒี่ยง หาย ธ้วด ต้าย?” 8หน่าย ลิ์ว, เฮ​โล้ด ฯฒฯ บั๋ว นิ่น บัว มี่ง เบด​เล​เฮม มู้ง. นิ่น ก๊อง, “เม่ย บัว กุ๊น มี่ง เบด​เล​เฮม มู้ง หลงๆ เญย ล์อ วั้ว เต้า ฝุเจว๊ย. ล์อ ปวัด, หฑวน ต้าย บั๋ว เยีย, เยีย ฯฒฯ ไฮ่ มี่ง ป๋าย นิ่น.”
9หมวัง ฮู่ง เตี๋ย ก๊อง ลิ์ว, วั้ว เต๋ย ต้ม ฟิน-แซง ฯฒฯ ธ้วด เจ๊า มี่ง อ๊ะ. ฒิ่น ด่าง เยียม ตง ปูง ปวัด ธ้วด วั้ว นอม เหฮลย มี่ง ด่าง นิ่น บัว. มี่ง เถา ฝุเจว๊ย เยียม วั้ว นอม ต๋อง กู้ หงว่าย ฯฒฯ ตี้ง เจี๊ยน วั้ว. 10ต้ม ฟิน-แซง ปวัด วั้ว นอม เหฮลย ฯฒฯ เฌียน-โย่ว ออน-เหลาะ ไห่. 11เปียะ เปย๊า มี่ง, ปวัด วั้ว เต้า ฝุเจว๊ย#2:11 ต๋าย เป๋น เหยียด หฮญัง เล่ง เญย กู้งว์า-ตอน. เหธา นิ่น เญย มา, มา​ลี​ยา, ฯฒฯ เกว่ย เหฌี่ย เดา ป๋าย วั้ว เต้า ฝุเจว๊ย. นิ่น บัว เฒาะ นิ่น บัว ต้อ ต้าย เญย ฒี่ง เหญ่ย ธ้วด ต้าย ฝ่ง ห่อ ปุน นิ่น. ม่าย เจียม เหธา อี หญู่ง ดาง เญย เดี๋ยง-ฒูง เห่ว มู​หย่อ เหธา ฟาน​เกน​เซน.
12ทิน-ฮู่ง โป๋ เบ๋ย บั๋ว วั้ว เต๋ย ต้ม ฟิน-แซง ไม้ ตู๋ง หฑวน เฮ​โล้ด วั้ว. นิ่น บัว ฯฒฯ ยั่ง กั้น ติ้ว เจ๊า หฑวน นิ่น บัว เญย เต่ย-ปูง.
โย​เซ้บ บัว เปย๋า มี่ง อี​ยิบ เต่ย-ปูง
13วั้ว เต๋ย ต้ม ฟิน-แซง หฑวน หมี่ อ๊ะ. ม่าย เต้า เฒี้ยว เญย ฟิน-เมี่ยน โป๋ เบ๋ย บั๋ว โย​เซ้บ, “เจี์ย ซิน ต้าย, ต้อ เจี๊ยน ฝุเจว๊ย เหธา นิ่น เญย มา เปย๋า มี่ง อี​ยิบ เต่ย-ปูง. อ๋อย หฒุ เยียม วั้ว ฒั้ว เถา เยีย บั๋ว เม่ย, เหว่ย หฒุ เฮ​โล้ด อ๋อย ล์อ น้าย เต้า ฝุเจว๊ย ไต๋.”
14โย​เซ้บ ฯฒฯ เจี์ย ซิน ต้าย, ลู่ง ม์วน หฒั่น ต้อ เจี๊ยน วั้ว เต้า ฝุเจว๊ย เหธา ฝุเจว๊ย เญย มา เปย๋า มี่ง อี​ยิบ เต่ย-ปูง, 15เยียม วั้ว ฒั้ว เถา เฮ​โล้ด ไต่ มี่ง. ฮนั้ง หน่าย ธ้วด ต้าย เหว่ย ปุน ต๋อย เหฑ่ง เฒี้ยว หล่ง โต่ว หว่า เมี่ยน ก๊อง เญย หว่า. นิ่น ก๊อง, “เยีย เห่ว เยีย เญย ตอน เยียม อี​ยิบ เต่ย-ปูง ธ้วด ต้าย.”#โฮ​เซ​ยา 11:1
เฮ​โล้ด ฮู่ง ไต๋ ฝุเจว๊ย
16เฮ​โล้ด ฮู่ง ฮิ้ว ตุ๊ วั้ว เต๋ย ต้ม ฟิน-แซง ดั๊ว นิ่น, นิ่น ฯฒฯ เฉีย เจี์ย! ไห่. นิ่น เหฌี่ย หลี่ง ไต๋ เหฑ่ง เบด​เล​เฮม มู้ง เหธา ฮวีง หฑวน เญย ต๋อง วั้ว เต๋ย อี หฮญัง กะเดี๊ย แหมง เญย กู้งว์า-ตอน. เฮ​โล้ด ฮนั้ง น้าย นอ ไต๋ น้าย เต๋ย ฝุเจว๊ย เอย นิ่น หน่าย สัม เหฮลย เญย ต้ม ฟิน-แซง ปวัด เหฮลย ธ้วด เญย เฒี่ยง โห่ ฝุน ต้าย.
17น้าย เต๋ย สี่ ธ้วด ต้าย ต๋อย เหฑ่ง วั้ว เต้า โต่ว หว่า เมี่ยน, เย​เล​มี, เญย หว่า. เย​เล​มี ก๊อง,
18“ไฮ์ เมี่ยน เยียม วั้ว ลา​มา ฒี่ง
เบี้ยวๆ ปู๋ง-ซีง ปู๋ง-เฉีย เญย เญี้ยม.
ลา​เซน เญี้ยม นิ่น เญย ฝุเจว๊ย,
นิ่น หย่า ไม้ หล่ง หาย เต้า เถง นิ่น ไจ๊ เฑ่า,
เหว่ย หฒุ นิ่น เญย ฝุเจว๊ย ไต่ หมี่ อ๊ะ.”#เย​เล​มี 31:15
โย​เซ้บ บัว เยียม อี​ยิบ หฑวน
19เฮ​โล้ด ฮู่ง ไต่ หมี่ อ๊ะ. เยียม อี​ยิบ เต่ย-ปูง ม่าย เต้า เฒี้ยว เญย ฟิน-เมี่ยน ต้าย โป๋ เบ๋ย โย​เซ้บ. 20ฟิน-เมี่ยน ก๊อง, “เจี์ย ซิน ต้าย, ต้อ วั้ว เต้า ฝุเจว๊ย เหธา เจี๊ยน ฝุเจว๊ย เญย มา หฑวน อิ​สะ​ลา​เอน เต่ย-ปูง อ๊ะ โอ่. เหว่ย หฒุ อ๋อย ห่อย น้าย เต้า ฝุเจว๊ย เญย แหม่ง วั้ว เต๋ย ไต่ เหฑ่ง หมี่ อ๊ะ.” 21โย​เซ้บ ฯฒฯ เจี์ย ซิน ต้อ เจี๊ยน ฝุเจว๊ย เหธา ฝุเจว๊ย เญย มา หฑวน อิ​สะ​ลา​เอน เต่ย-ปูง อ๊ะ.
22มป่า ไฮ์ ก๊อง อาน​เค​ลา​อัด หฑิบ นิ่น เญย เตีย, เฮ​โล้ด, โหฒว ยู​เดีย แซ้ง เญย ฮู่ง, โย​เซ้บ ฯฒฯ กั้ม เหฑีย ไม้ มี่ง วั้ว อ๊ะ. ทิน-ฮู่ง หย่า โป๋ เบ๋ย ต๊น โย​เซ้บ, โย​เซ้บ บัว ฯฒฯ มี่ง กา​ลิ​ลี แซ้ง, 23เยียม นอม มู้ง บั๋ว เห่ว นา​ซา​เล้ด. น้าย เต๋ย เจ๊า ธ้วด ต้าย ต๋อย เหฑ่ง โต่ว หว่า เมี่ยน เญย หว่า. วั้ว เต๋ย โต่ว หว่า เมี่ยน ก๊อง, “เมี่ยน อ๋อย เห่ว นิ่น โหฒว นา​ซา​เล้ด เมี่ยน.”#มา​โค 1:24; ลู​กา 2:39; โย​ฮัน 1:45

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy