MATEO 2
ABHIL82

MATEO 2

2
Ang mga Mago Nag-abut sa Pagsimba kay Jesus
1Karon sang natawo si Jesus sa Betlehem sang Judea sa mga adlaw ni Herodes nga hari, yari karon, nag-abut sa Jerusalem ang mga mago gikan sa Sidlangan, nga nagasiling, 2“Diin bala ang natawo nga hari sang mga Judio? Kay nakita namon ang iya bitoon sa Sidlangan, kag nagakari kami sa pagsimba sa iya.” 3Sang pagkabati sini ni Herodes nga hari, nalisang sia, kag ang bug-os nga Jerusalem kaupud niya; 4kag sang ginpatipon niya ang tanan nga puno nga sacerdote kag escriba sang katawohan, nagpamangkot sia sa ila kon diin matawo ang Cristo. 5Nagsugid sila sa iya, “Sa Betlehem sang Judea; kay amo ini ang ginsulat sang manalagna:
6‘Kag ikaw, O Betlehem, sa duta sang Juda,
indi ikaw ang labing diotay sa mga pangolo sa Juda;
kay sa imo magalutaw ang pangolo
nga magabantay sa akon katawohan nga Israel.’#Miq. 5:2.
7Niyan gintawag ni Herodes sing tago ang mga mago kag nagpakisayud sa ila sing sibo gid kon ano nga tion ang pagpahayag sang bitoon; 8kag ginpadala niya sila sa Betlehem, nga nagasiling, “Lakat kag pangitaon sing tul-id ang bata, kag kon inyo makita sia balitaan ako ninyo, agud nga magkara man ako kag magsimba sa iya.” 9Sang pagkabati nila sa hari naglakat sila; kag yari karon, ang bitoon nga ila nakita sa Sidlangan nag-una sa ila, tubtub nga nagdolog ini sa ibabaw diin ang bata. 10Sang nakita nila ang bitoon, nagkalipay sila sa tamang kalipay; 11kag nagsulud sila sa balay kag nakita nila ang bata kaupud ni Maria nga iya iloy, kag nagyaub sila kag nagsimba sa bata. Niyan, sang nabuksan nila ang ila mga bahandi, naghalad sila sa iya sing mga dolot, bulawan kag incienso kag mirra. 12Kag sang ginpaandaman sila sa damgo nga indi sila magbalik kay Herodes, nagpauli sila sa ila duta sa liwan nga dalan.
Ang Kabataan Ginpamatay
13Karon sang nakataliwan sila, yari karon, ang manugtunda sang Ginoo nagpakita kay Jose sa damgo kag nagsiling, “Bangon ka, kag dalha ang bata kag ang iya iloy, kag palagyo pa Egipto, kag pabilin didto tubtub nga magsiling ako sa imo; kay si Herodes magapangita sang bata, sa paglaglag sa iya.” 14Kag nagbangon sia kag gindala ang bata kag ang iya iloy sa kagab-ihon, kag nagtaliwan pa Egipto, 15kag nagpabilin didto tubtub sang pagkapatay ni Herodes. Ini sa pagtuman sang ginpamolong sang Ginoo paagi sa manalagna, “Gikan sa Egipto gintawag ko ang akon anak.”#Os. 11:1.
16Niyan si Herodes, sang nakita niya nga gindayaan sia sang mga mago, nagsingkal sing lakas, kag ginpakadtoan niya kag ginpapatay ang tanan nga bata nga lalaki sa Betlehem kag sa tanan sadtong duug kutub sa duha ka tuig paidalum, sono sa tion nga iya nasayran sing sibo gid sa mga mago. 17Niyan natuman ang ginpamolong ni Jeremias nga manalagna:
18“Isa ka tingug nabatian sa Rama, paghaya kag mabaskug nga panalabiton,
si Raquel nagahibi tungud sang iya mga anak;
indi sia buut nga lipayon,
kay sila wala na.”#Jer. 31:15.
Ang Pagbalik sa Nazaret
(Luc. 2:39-40)
19Apang sang patay na si Herodes, yari karon, ang manugtunda sang Ginoo nagpakita sa damgo kay Jose sa Egipto, nga nagasiling, 20“Bangon ka, dalha ang bata kag ang iya iloy, kag kadto sa duta sang Israel, kay patay na ang mga nagtinguha sang kabuhi sang bata.” 21Kag nagbangon sia kag nagdala sang bata kag sang iya iloy, kag nag-abut sa duta sang Israel. 22Apang sang pagkabati niya nga si Arquelao nagahari sa Judea nga tal-us ni Herodes nga iya amay, nahadluk sia sa pagkadto didto, kag sang ginpaandaman sa damgo naglikaw sia pakadto sa ginsakpan sang Galilea. 23Kag nag-abut sia kag nagpuyo sa banwa nga gintawag Nazaret, agud nga matuman ang ginpamolong sang mga manalagna, “Tawgon sia nga Nazaretnon.”#Isa. 11:1.

Ang Biblia ©1982 Philippine Bible Society

Learn More About Ang Biblia (1982)