MATEO 1
ABHIL82

MATEO 1

1
Ang Lista sang Kaliwatan ni Jesu-Cristo
(Luc. 3:23-38)
1Ang tolon-an sang kaliwatan ni Jesu-Cristo, anak ni David, anak ni Abraham.
2Si Abraham amay ni Isaac, kag si Isaac amay ni Jacob, kag si Jacob amay ni Juda kag sang iya mga lalaking utud, 3kag si Juda amay ni Fares kag ni Zara kay Tamar, kag si Fares amay ni Esrom, kag si Esrom amay ni Aram, 4kag si Aram amay ni Aminadab, kag si Aminadab amay ni Naason, kag si Naason amay ni Salmon, 5kag si Salmon amay ni Booz sa kay Rahab, kag si Booz amay ni Obed kay Rut, kag si Obed amay ni Jese, 6kag si Jese amay ni David nga hari.
Kag si David amay ni Salomon sa asawa ni Urias, 7kag si Salomon amay ni Roboam, kag si Roboam amay ni Abias, kag si Abias amay ni Asa, 8kag si Asa amay ni Josafat, kag si Josafat amay ni Joram, kag si Joram amay ni Ozias, 9kag si Ozias amay ni Joatam, kag si Joatam amay ni Acas, kag si Acas amay ni Ezequias, 10kag si Ezequias amay ni Manases, kag si Manases amay ni Amon, kag si Amon amay ni Josias, 11kag si Josias amay ni Jeconias kag sang iya mga lalaking utud, sa tion sang pagdala sa Babilonia.#2 Hari 24:14-15; 2 Cron. 36:10; Jer. 27:20.
12Kag sa tapus sang pagdala sa Babilonia: si Jeconias amay ni Salatiel, kag si Salatiel amay ni Zorobabel, 13kag si Zorobabel amay ni Abiud, kag si Abiud amay ni Eliaquim, kag si Eliaquim amay ni Azor, 14kag si Azor amay ni Sadoc, kag si Sadoc amay ni Aquim, kag si Aquim amay ni Eliud, 15kag si Eliud amay ni Eleazar, kag si Eleazar amay ni Matan, kag si Matan amay ni Jacob, 16kag si Jacob amay ni Jose, bana ni Maria, nga nag-anak kay Jesus, nga ginatawag Cristo.
17Busa ang tanan nga kaliwatan kutub kay Abraham tubtub kay David napulog apat ka kaliwatan, kag kutub kay David tubtub sa pagdala sa Babilonia napulog apat ka kaliwatan, kag kutub sang pagdala sa Babilonia tubtub kay Cristo napulog apat ka kaliwatan.
Ang Pagkatawo ni Jesu-Cristo
(Luc. 2:1-7)
18Karon ang pagkatawo ni Jesu-Cristo subong sini nga bagay. Sang kalaslon ang iya iloy nga si Maria kay Jose,#Luc. 1:27. sa wala pa sila maghiusa nasapwan nga nagpanamkon sia tungud sa Espiritu Santo; 19kag si Jose nga iya bana, sanglit matarung kag indi buut magpakahuya sa iya, nagtapat sa pagbiya sa iya sa tago. 20Apang sang nagapanghunahuna sia sini, yari karon, nagpakita sa iya sa damgo ang manugtunda sang Ginoo, nga nagasiling, “Jose, anak ni David, dili ka magkahadluk sa pagbaton kay Maria nga imo asawa, kay ang iya ginapanamkon iya sang Espiritu Santo; 21magaanak sia sing lalaki, kag tawgon mo ang iya ngalan Jesus#Luc. 1:31. kay sia amo ang magaluwas sang iya katawohan sa ila mga sala.#Sal. 130:8. 22Ini tanan nahanabu agud nga matuman ang ginpamolong sang Ginoo paagi sa manalagna:
23“Yari karon, ang isa ka ulay magapanamkon kag magaanak sing lalaki,
kag tawgon ang iya ngalan Emanuel”#Isa. 7:14.
(nga kon sayoron, Ang Dios kaupud naton).
24Sang pagmata ni Jose sa iya katologon, ginhimo niya ang ginsogo sa iya sang manugtunda sang Ginoo; ginbaton niya ang iya asawa, 25apang wala magkilala sa iya tubtub nga nag-anak sia sing lalaki; kag gintawag niya ang iya ngalan Jesus.#Luc. 2:21.

Ang Biblia ©1982 Philippine Bible Society

Learn More About Ang Biblia (1982)