MATEO 3
ABHIL82
3
Ang Pagwali ni Juan Bautista
(Mar. 1:1-8; Luc. 3:1-20; Juan 1:19-34)
1Sa sadtong mga adlaw nag-abut si Juan Bautista, nga nagawali sa kamingawan sang Judea, 2“Hinulsul kamo, kay ang ginharian sang langit#Dan. 2:44. malapit na.”#Mat. 4:17; Mar. 1:15. 3Kay ini sia amo ang ginpamolong ni Isaias nga manalagna sang sia nagsiling,
“Ang tingug sang isa nga nagasinggit sa kamingawan:
Ihanda ninyo ang dalan sang Ginoo,
tadlonga ang iya mga banas.”#Isa. 40:3.
4Karon si Juan nagpanaput sing bulbul sang camelyo, kag nagpangwagkus sing panit sa iya hawak;#2 Hari 1:8. kag ang iya kalan-on mga apan kag dugus nga talonon. 5Niyan nagduguk sa iya ang Jerusalem kag ang bug-os nga Judea kag ang bug-os nga duug palibut sang Jordan, 6kag ginbautisohan niya sila sa suba nga Jordan, nga nagatu-ad sang ila mga sala.
7Apang sang nakita niya ang madamung Fariseo kag Saduceo nga nagakara sa iya sa pagpabautiso, nagsiling sia sa ila, “Kamo nga kaliwat sang mga man-ug!#Mat. 12:34; 23:33. Sin-o bala ang nagpaandam sa inyo sa pagpalagyo sa kasingkal nga magaabut? 8Patubas kamo sing bunga nga takus sa paghinulsul, 9kag dili maghunahuna sa inyo kaugalingon sa pagsiling, ‘May ginapakaamay kami nga si Abraham’;#Juan 8:33. kay nagasiling ako sa inyo, ang Dios sarang makabangon sing mga anak kay Abraham sa sining mga bato. 10Bisan karon ang wasay napahamtang na sa gamut sang mga kahoy; busa ang tagsa ka kahoy nga wala nagadala sing maayong bunga ginapulud kag ginadap-ung sa kalayo.#Mat. 7:19.
11“Ako nagabautiso sa inyo sa tubig nga sa paghinulsul, apang ang nagasonod sa akon gamhanan pa sa akon, nga ang sandalias niya indi ako takus sa pagdala; sia magabautiso sa inyo sa Espiritu Santo kag sa kalayo. 12Ang iya inugpahangin yara sa iya kamut, kag tinloan niya sing maayo gid ang iya linasan kag tiponon niya ang trigo sa iya tambobo, apang sonogon niya ang labhang sa kalayo nga indi mapalong.”
Si Jesus Ginabautisohan
(Mar. 1:9-11; Luc. 3:21-22)
13Niyan nag-abut si Jesus gikan sa Galilea kay Juan sa Jordan, nga pagbautisohan ni Juan. 14Si Juan buut kuntani magpugong sa iya, nga nagasiling, “Ako ang may kinahanglan nga bautisohan nimo, kag ikaw nagakari sa akon?” 15Apang si Jesus nagsabat sa iya, “Pabayai ini karon; kay amo ini ang nagakaigo sa aton sa pagtuman sang bug-os nga pagkamatarung.” Niyan nagsugut sia. 16Kag sang nabautisohan na si Jesus, sa gilayon nagtakas sia sa tubig, kag yari karon, nabuksan sa iya ang mga langit kag iya nakita ang Espiritu sang Dios nga nagapanaug subong sang salampati, kag nagakunsad sa ibabaw niya; 17kag yari karon, isa ka tingug gikan sa langit, nga nagasiling, “Ini hinigugma kong Anak, nga sa iya nahamuut ako.”#Isa. 42:1; Mat. 12:18; 17:5; Mar. 9:7; Luc. 9:35.

Ang Biblia ©1982 Philippine Bible Society

Learn More About Ang Biblia (1982)